Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie28
 • studenci77
 • absolwenci77
 • doktoranci15
 • naukowcy11
 • inni32
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • muzyczne2
 • literackie14
 • artystyczne24
 • naukowe47
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie76
 • międzynarodowe3
 • łódzkie1
 • małopolskie1
 • podkarpackie1
 • podlaskie1
 • pomorskie2
 • śląskie1
 • warmińsko-mazurskie1
 • wielkopolskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia28
 • szkoła wyższa9
 • firma6
 • instytucja rządowa15
 • samorząd27
 • inny3
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Konkurs im. Prof. Andrzeja Stelmachowskiego na pracę naukową z prawa rolnego

organizator:

Polskie Stowarzyszenie Prawników Agrarystów

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
absolwenci, doktoranci, naukowcy
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 28.02.2018

Konkurs im. Prof. Andrzeja Stelmachowskiego na pracę naukową z prawa rolnego

W imieniu Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Prawników Agrarystów informujemy o konkursie im. Profesora Andrzeja Stelmachowskiego na najlepsze prace magisterskie, doktorskie i habilitacyjne.

Prace konkursowe należy przesłać na konkurs do końca lutego przyszłego roku (2018). Szczegółowe informacje o organizowanym po raz drugi Konkursie określone są w Regulaminie stanowiącym załącznik, a pula nagród wynosi 10.000 złotych.

Celem konkursu jest:
a) upamiętnienie postaci oraz dorobku naukowego i społecznego Profesora Andrzeja Stelmachowskiego,
b) propagowanie badań nad prawną problematyką rolnictwa i wsi, a także problematyką rolno-żywnościową i rolno-środowiskową,
c) propagowanie badań nad rolnym prawem europejskim i międzynarodowym oraz procesem jego stosowania w Polsce.

Konkurs organizowany jest raz w roku. Organizatorem konkursu jest Polskie Stowarzyszenie Prawników Agrarystów

Do konkursu mogą być zgłaszane:
a) najlepsze prace magisterskie (w dwóch egzemplarzach) obronione w danym roku kalendarzowym, przy czym każdy promotor może zgłosić tylko jedną pracę załączając własną opinię o niej;
b) najlepsze już obronione i opublikowane w danym roku kalendarzowym prace doktorskie (monografie) przy czym zgłaszający te prace promotor dołącza recenzje z przewodu doktorskiego oraz własną opinię;
c) najlepsze prace habilitacyjne (monografie) po nadaniu stopnia doktora habilitowanego nauk prawnych w danym roku kalendarzowym zgłaszane przez kierownika katedry (zakładu, pracowni), przy czym kierownik dołącza do wniosku protokół z posiedzenia komisji habilitacyjnej i uchwałę tej komisji oraz własną opinię.

Prace konkursowe należy przesyłać do końca lutego każdego roku kalendarzowego na adres: Katedra Prawa Rolnego i Systemu Ochrony Żywności, Wydział Prawa i Administracji UW, ul. Oboźna 6, 00-332 Warszawa.

Oceniając zgłoszone do konkursu prace Sąd bierze pod uwagę:
a) walory teoretyczne pracy i jej wkład w rozwój teorii prawa rolnego oraz dziedzin pokrewnych,
b) prawidłowe i wyczerpujące wykorzystanie związanego z tematem prawa europejskiego i międzynarodowego
c) możliwość pozytywnego wpływu tez i rozważań zawartych w pracy na rozwój polskiego ustawodawstwa rolnego,
d) możliwość wykorzystania ustaleń zawartych w pracy w praktyce stosowania ustawodawstwa rolnego i dziedzin pokrewnych.

Sąd Konkursowy przyznaje nagrody w trzech kategoriach – prace magisterskie, doktorskie i habilitacyjne, przy czym w ramach tych kategorii może przyznać nagrody różnego stopnia (I, II, III). Wysokość nagród uzależniona jest od wielkości środków finansowych przeznaczonych na nagrody w danym roku kalendarzowym, przy czym wysokość nagród na najlepsze prace magisterskie nie może być mniejsza niż jedna trzecia ogólnej kwoty przeznaczonej na nagrody.

Gdyby w danym roku kalendarzowym Stowarzyszenie nie dysponowało wystarczającym funduszem nagród, Zarząd może podjąć uchwałę o zastąpieniu nagród pieniężnych wyróżnieniami.Uroczyste wręczenie nagród odbywa się podczas wiosennego posiedzenia Polskiego Stowarzyszenia Prawników Agrarystów w Warszawie. O terminie posiedzenia informuje Zarząd, który także zaprasza na to posiedzenie osoby wyróżnione nagrodami.

Regulamin konkursu znajduje się w załączniku poniżej.

Informacje pochodzą ze strony: www.wpia.us.edu.pl

Kontakt

Polskie Stowarzyszenie Prawników Agrarystów
ul. Nowy Świat 72
00-330 Warszawa
tel. 22 826 75 71
inp@inp.pan.pl
www.wpia.us.edu.pl

Dokumenty

do pobrania

DO POBRANIA:

regulamin