Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie29
 • studenci77
 • absolwenci77
 • doktoranci15
 • naukowcy11
 • inni31
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • muzyczne2
 • literackie14
 • artystyczne23
 • naukowe50
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe2
 • ogólnopolskie78
 • łódzkie1
 • małopolskie1
 • mazowieckie1
 • podkarpackie1
 • podlaskie1
 • pomorskie2
 • śląskie1
 • warmińsko-mazurskie1
 • wielkopolskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia28
 • szkoła wyższa9
 • firma7
 • instytucja rządowa16
 • samorząd27
 • inny3
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Konkurs grantowy – Nowe technologie lokalnie

organizator:

Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego

Rodzaj:
inne
Grupa docelowa:
inni
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 15.02.2013

Konkurs grantowy – Nowe technologie lokalnie

Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego, realizator pilotażowego programu Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności pn. „Nowe Technologie Lokalnie”, ogłasza konkurs grantowy dla organizacji pozarządowych na nowatorskie projekty promujące wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych.

Technologie informacyjno-komunikacyjne w istotny sposób usprawniają funkcjonowanie trzeciego sektora. Dzięki wykorzystaniu ICT organizacje pozarządowe poszerzają skalę działania, skuteczniej się komunikują, budują nowe partnerstwa i w rezultacie efektywniej realizują swoje cele statutowe. Celem konkursu grantowego na nowatorskie projekty promujące szersze wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych wśród organizacji pozarządowych jest
popularyzacja ICT wśród przedstawicieli trzeciego sektora oraz wytworzenie narzędzi lub
metod, które mogą temu służyć. Program ten adresowany jest do przedstawicieli trzeciego sektora i koncentruje się na wzmacnianiu potencjału organizacji pozarządowych w zakresie wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych.

Program skierowany jest do:
· Organizacji pozarządowych posiadających osobowość prawną (tj. fundacji, stowarzyszeń, oddziałów Caritas, zarejestrowanych w KRS lub klubów sportowych zarejestrowanych w ewidencji Starosty Powiatowego), z wyłączeniem fundacji skarbu państwa i ich oddziałów, spółdzielni socjalnych i mieszkaniowych, stowarzyszeń samorządów lokalnych, Lokalnych Grup Działania i Lokalnych Grup Rybackich, Lokalnych Organizacji Turystycznych oraz związków. Aplikujący musi się wykazać doświadczeniem w postaci przynajmniej jednego projektu zrealizowanego w ramach innych programów grantowych Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności (www.pafw.pl).
· Partnerstw z udziałem przedstawicieli różnych sektorów (m.in. nauki, biznesu, samorządu), których liderem jest lokalna organizacja pozarządowa. Organizacja ta musi się wykazać doświadczeniem w postaci przynajmniej jednego projektu zrealizowanego w ramach innych programów grantowych Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.

Wsparcie grantowe może być udzielone na realizację czterech typów przedsięwzięć:
· Projektów o charakterze promocyjno-informacyjnym. W ich wyniku zostaną przeprowadzone kampanie promocyjno-informacyjne prezentujące korzyści wynikające z wykorzystania technologii w organizacjach pozarządowych działających w społecznościach lokalnych. Kampanie muszą mieć zasięg co najmniej jednego powiatu.
· Projektów o charakterze produktowo-usługowym. W ich wyniku powstanie nowy produkt lub usługa z obszaru ICT możliwa do zastosowania w organizacjach pozarządowych. Rezultaty projektu przyczynią się do wzmocnienia potencjału trzeciego sektora oraz będą mogły być wykorzystane w bieżącej działalności podmiotów non-profit.
· Projektów o charakterze usprawniającym.W ich wyniku organizacje pozarządowe realizując swoje cele statutowe zastosują na szerszą skalę technologie informacyjno-komunikacyjne w podejmowanych inicjatywach i prowadzonych projektach, co skutkować będzie np. zwiększeniem skal ich oddziaływania.
· Projektów o charakterze sieciującym.W ich wyniku dojdzie do utworzenia tematycznych sieci współpracy w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych, w których uczestniczyć będą przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz szeroko rozumianego otoczenia (np.
administracji, biznesu, nauki, innych partnerów lokalnych.). Sieci muszą mieć zasięg co najmniej jednego powiatu.

Maksymalna wartość udzielonego grantu wynosi do 10 000 PLN. Wniosek o udzielenie grantu powinien zostać przygotowany na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 dostępnym na stronie: www.blog.technologielokalnie.pl
Wniosek powinien być opieczętowany i podpisany przez osobę do tego upoważnioną.

 • Wnioski grantowe o dofinansowanie projektu należy przesyłać w formacie pdf od 29 stycznia do 15 lutego 2013 r. na adres programu: ntl@frsi.org.pl.
 • Realizacja projektów, które uzyskają wsparcie grantowe musi się odbyć w okresie od 20 lutego do 25 kwietnia 2013 r.
 • Podmioty, które zostaną zakwalifikowane do udzielenia wsparcia grantowego przed podpisaniem umowy będą zobligowane do dostarczenia kompletu załączników w tym parafowane ogólne zasady udzielania dotacji, kopie KRS i NIP organizacji

Kryteria formalne:

 • wniosek stanowi odpowiedź na konkurs (wpłynął w odpowiedzi na ogłoszenie);
 • wniosek jest kompletny i został sporządzony zgodnie z dokumentacją konkursową;
 • wniosek złożono w terminie wskazanym przez instytucję prowadzącą nabór projektów;
 • wnioskodawca nie podlega wykluczeniu z ubiegania się o dofinansowanie;
 • okres realizacji projektu jest zgodny z zasadami konkursu.

Kryteria merytoryczne:

 • uzasadnienie potrzeby realizacji projektu;
 • sposób wyboru i zapewnienia udziału w projekcie określonych grup docelowych;
 • wartość dodana projektu;
 • adekwatność doboru działań;
 • element podejścia nowatorskiego (w skali danej społeczności);
 • rezultaty projektu;
 • racjonalność harmonogramu działań;
 • wiarygodność – doświadczenie w zarządzaniu projektami, potencjał instytucjonalny;
 • udział partnerów (np. ze środowiska nauki, biznesu, samorządu, bibliotek, itd.);
 • możliwość wykorzystania koncepcji projektu do realizacji podobnych działań w innych miejscowościach;
 • wkład własny w realizację działań (osobowy, finansowy itd.);
 • niezbędność wydatku do realizacji projektu i osiągania jego celów;
 • efektywność wydatków projektu (relacja nakład-rezultat).

Ocena merytoryczna wniosku na podstawie kryteriów merytorycznych będzie dokonywana w skali punktowej (0-50) oraz przez powołaną do tego celu komisję oceniającą. Wynik oceny komisji będzie ostateczny.

Informacje pochodzą ze strony blog.technologielokalnie.pl

Kontakt

Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego


el. 22 579 15 09, kom. 502 601 703
ntl@frsi.org.pl