Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie31
 • studenci81
 • absolwenci81
 • doktoranci15
 • naukowcy11
 • inni36
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • literackie15
 • muzyczne2
 • artystyczne26
 • naukowe47
 • inne1
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe3
 • ogólnopolskie80
 • łódzkie1
 • małopolskie1
 • podkarpackie1
 • podlaskie1
 • pomorskie3
 • śląskie1
 • warmińsko-mazurskie1
 • wielkopolskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia29
 • szkoła wyższa9
 • firma7
 • instytucja rządowa16
 • samorząd28
 • inny3
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Konkurs grantowy Fundacji Nutricia

organizator:

Fundacja Badawcza NUTRICIA

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 30.03.2011

Konkurs grantowy Fundacji Nutricia

Fundacja Nutricia ogłasza konkurs na projekty badawcze z zakresu żywienia człowieka. Fundacja zaprasza naukowców zajmujących się tematyką żywienia człowieka do składania wniosków o sfinansowanie projektów badawczych i stypendiów w ramach konkursu grantowego na 2011 rok.

Zgłaszane do konkursu badania powinny być randomizowane, a badania kliniczne muszą spełniać wymóg podwójnie ślepej próby. Fundacja będzie w pierwszej kolejności wspierać badania o charakterze wieloośrodkowym. Okres realizacji projektu badawczego może trwać maksymalnie 2 lata, natomiast stypendia przyznawane są na okres do 1 roku. Limit kwotowy grantów nie jest ustalony, jednak adekwatność budżetu do założonych działań jest jednym z kryteriów oceny projektu.

„To już piętnasty konkurs grantowy Fundacji Nutricia. Poprzednie edycje cieszyły się dużym zainteresowaniem, w ich ramach sfinansowaliśmy kilkadziesiąt projektów. Według szacunków na granty naukowe przeznacza się zaledwie 13% budżetu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, a w kraju działają tylko trzy fundacje wspierające naukę – jedną z nich jest Fundacja Nutricia. Dlatego w tym roku także spodziewamy się wielu wniosków i liczymy na to, że będziemy mogli wesprzeć ciekawe, innowacyjne projekty badawcze.” – powiedziała Marta Szulc, kierownik Fundacji Nutricia.

Fundacja Nutricia finansuje lub dofinansowuje projekty badawcze, które łączą się problematyką dotyczącą żywienia człowieka. Przez projekt badawczy należy rozumieć zadanie naukowe lub badawczo rozwojowe, zmierzające do osiągnięcia celu określonego w opisie projektu. Projekty badawcze powinny zawierać dojrzałą koncepcję rozwiązania podejmowanego problemu. W przypadku, gdy do rozwiązania konkretnego problemu jest konieczne prowadzenie badań w różnych aspektach i badania te warunkują się wzajemnie, jest możliwe złożenie kilku projektów realizowanych przez różne zespoły badawcze, w formie pakietu.

Wniosek o finansowanie lub dofinansowanie projektu badawczego może złożyć:

 • osoba fizyczna
 • grupa osób fizycznych tworząca zespół badawczy
 • grupa zespołów badawczych, współrealizująca pakiet projektów lub jeden projekt wieloośrodkowy

Wniosek może być złożony wyłącznie przez autora/autorów projektu. W przypadku zespołu badawczego osoba upoważnioną do złożenia wniosku jest kierownik projektu.

Wniosek powinien być sporządzony bezwzględnie na formularzu, który stanowi załącznik nr 1 do regulaminu.

Okres realizacji projektu nie może przekroczyć 2 lat. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Fundacja może wyrazić zgodę na przedłużenie okresu realizacji projektu.

Podstawowe kryteria oceny wniosku, odpowiednio do charakteru projektu, stanowią:

– ocena wstępna:

 1. czy wniosek spełnia wymogi formalne?
 2. czy w projekcie zawarto jednoznaczne określenie zadania badawczego?
 3. czy projekt jest zgodny ze standardami wymaganymi dla badań eksperymentalnych na zwierzętach lub badań klinicznych u ludzi?
 4. czy na badania uzyskano zgodę komisji bioetycznej?

– ocena merytoryczna:

 1. wstęp i założenia projektu: aktualność i oryginalność, implikacje praktyczne, innowacyjność projektu
 2. materiały: metody selekcji, liczebność populacji/próbek, właściwy dobór próby/kontroli
 3. metodyka: zasadność doboru metod (nowoczesność), dokładność opisu metodyki (piśmiennictwo), doświadczenia zespołu oraz zaplecze sprzętowe
 4. cel badań: czy zostały jednoznacznie określone hipotezy badawcze?, aktualność i oryginalność hipotez oraz realne możliwości realizacji, czy weryfikacja hipotez może prowadzić do oryginalnych wniosków o znaczeniu praktycznym/poznawczym?
 5. przygotowanie głównego wykonawcy (kierownika projektu) i zespołu do realizacji projektu

– budżet:

 1. Czy skala planowanych badań uzasadnia zawarte w budżecie nakłady finansowe?

Kierownik projektu może być wykonawcą tylko jednego projektu badawczego finansowanego ze środków Fundacji. W przypadku przyznania takiej samej oceny kilku projektom, z których jeden złożony jest przez wnioskodawcę będącego laureatem wcześniejszych edycji Konkursu, przy ocenie końcowej preferowany będzie projekt dotychczas nienagradzanego wnioskodawcy. W przypadku przyznania takiej samej oceny kilku projektom, preferowany będzie projekt wieloośrodkowy (realizowany przez osoby pracujące w różnych ośrodkach badawczych).

Wnioski rozpatruje Rada naukowa Fundacji. Rada Naukowa Fundacji może korzystać z pomocy przedstawicieli dyscypliny lub dziedziny nauki, której dotyczy rozpatrywany wniosek, albo powołać doraźnie sekcję interdyscyplinarną.

Termin nadsyłania wniosków upływa 30 kwietnia. Wszyscy wnioskodawcy zostaną listownie poinformowani o zakwalifikowaniu bądź niezakwalifikowaniu wniosku do finansowania na przełomie czerwca i lipca. Podpisanie umowy grantowej powinno nastąpić w jak najkrótszym czasie od momentu przekazania decyzji o finansowaniu wniosku.

Informacje pochodzą ze strony www.fundacjanutricia.pl

Kontakt

Fundacja Badawcza NUTRICIA
ul. Bobrowiecka 6
00-728 Warszawa
tel.: (22) 550 00 97

www.fundacjanutricia.pl