Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie28
 • studenci77
 • absolwenci77
 • doktoranci15
 • naukowcy11
 • inni32
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • literackie14
 • muzyczne2
 • artystyczne24
 • naukowe47
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe3
 • ogólnopolskie76
 • łódzkie1
 • małopolskie1
 • podkarpackie1
 • podlaskie1
 • pomorskie2
 • śląskie1
 • warmińsko-mazurskie1
 • wielkopolskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia28
 • szkoła wyższa9
 • firma6
 • instytucja rządowa15
 • samorząd27
 • inny3
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Konkurs grafiki im. Ludwiga Meidnera

organizator:

Konfraternia Kulturalna

Rodzaj:
artystyczne
Grupa docelowa:
studenci
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 01.07.2010

Konkurs grafiki im. Ludwiga Meidnera

Regulamin konkursu
1. Organizatorem Konkursu jest Konfraternia Kulturalna, stowarzyszenie zarejestrowane w KRS pod nrem 0000277695.
2. Celem cyklicznego Konkursu jest prezentacja prac o najwyższym poziomie artystycznym w dziedzinie grafiki oraz promocja ich twórców.
3. W Konkursie mogą brać udział profesjonalni artyści plastycy oraz studenci wyższych uczelni plastycznych z kraju i zagranicy.
4. Udział w konkursie jest bezpłatny.
5. Przedmiotem konkursu są wszelkie dzieła grafiki warsztatowej wykonane w powielanych technikach graficznych oraz inne druki unikatowe wykonane z użyciem nowoczesnych technik zapisu cyfrowego oraz autorskiego sposobu tworzenia odbitki z wyłączeniem fotografii.
6. Każdy autor ma prawo zgłosić do pięciu pojedyńczych prac lub do trzech cykli złożonych z do pięciu prac każdy.
7. Format pracy nie może być większy niż 100 x 70 cm. Ze względu na ograniczenia ekspozycyjne prosimy o nieprzekraczanie tych wymiarów.
8. Każda praca powinna być sygnowana przez autora.
9. Na odwrocie pracy należy podać czytelnie imię i nazwisko autora, tytuł, rok powstania, technikę, wymiary pracy.
10. Praca może być wyposażona w lekkie podłoże, oprawiona w passe-partout. Nie należy przesyłać prac oprawionych w ramy lub w szkło.
11. Wraz z pracą należy nadesłać notę biograficzną (rok i miejsce urodzenia, studia artystyczne, dyplom, ważniejsze wystawy, ważniejsze nagrody i wyróżnienia) z adresem korespondencyjnym, nrem telefonu i adresem e-mail. W celu ułatwienia publikacji katalogu prosimy także o przesłanie noty na adres e-mail: konfraterniakulturalna@poczta.onet.pl.
12. Wraz z pracą należy nadesłać na CD jej dokumentację fotograficzną (skan, zdjęcie dobrej jakości) możliwą do wykorzystania w katalogu. Alternatywnie dokumentację można przesłać osobno mailem na adres: konfraterniakulturalna@poczta.onet.pl. W nazwie pliku należy wpisać kolejno: nazwisko, imię, tytuł pracy wg wzoru: NAZWISKO_IMIĘ_Tytuł_mojej_pracy.
13. Pracę należy przesłać do 1 lipca 2010 roku na adres:
Ogólnopolski Konkurs Grafiki
Konfraternia Kulturalna
ul. Młynarska 4 B
56-400 Oleśnica
14. Koszt przesyłki ponosi autor.
15. Zgłoszenie pracy oznacza jednocześnie, że przekazujący oświadcza, iż nie narusza ona praw osób trzecich, w szczególności nie narusza ich majątkowych i osobistych praw autorskich.
16. Autor pracy, zgłaszając ją do Konkursu, wyraża tym samym zgodę na jej bezpłatne reprodukowanie i publikowanie przez organizatora, a także prezentację w internecie i na wystawach – bez uiszczania autorowi honorarium.
17. Wszystkie nadesłane na Konkurs prace stają się własnością organizatora.
18. Prace oceni jury powołane przez organizatora. Decyzje jury są ostateczne.
19. W Konkursie przewidziano nagrody regulaminowe:
– Nagroda Grand Prix – 4000 zł
– I Nagroda – 500 zł
– II Nagroda – 400 zł
– III Nagroda – 300 zł
– wyróżnienia specjalne i honorowe
20. Jury może zdecydować o innym rozdziale nagród.
21. Nagrody finansowe zostaną opodatkowane zgodnie z obowiązującymi przepisami.
22. Wręczenie nagród i wyróżnień nastąpi na wernisażu wystawy w listopadzie 2010 roku.
23. Laureat Nagrody Grand Prix ma obowiązek odebrania jej osobiście na ceremonii jej wręczenia w terminie i miejscu wskazanym przez organizatora. W przypadku nieobecności traci prawo do nagrody finansowej.
24. Organizator zastrzega sobie prawo do zakończenia konkursu bez przyznania Nagrody Grand Prix.
25. Konkurs zostanie przeprowadzony wtedy, gdy zgłoszonych zostanie nie mniej niż 10 prac.
26. Wyniki konkursu oraz bieżące informacje o nim będą opublikowane na stronie internetowej www.konfraterniakulturalna.pl.
27. Zgłoszenie pracy do Konkursu jest równoznaczne automatycznie z akceptacją regulaminu i przeniesieniem autorskich praw majątkowych w odniesieniu do zgłoszonej pracy na rzecz organizatora.
28. Osoby nadsyłające swe zgłoszenia w ramach konkursu tym samym wyrażają zgodę na przetwarzanie przez Konfraternię Kulturalną swoich danych osobowych wyłącznie na potrzeby konkursu w zakresie koniecznym do jego prawidłowego przeprowadzenia (ustawa o ochronie danych osobowych z dn. 29 sierpnia 1997 roku Dz.U. nr 133, poz 833 z późn. zm.).
29. Przesyłki z zagranicy powinny być oznaczone: ARTWORK FOR CULTURAL PURPOSES ONLY. NOT FOR COMMERCIAL USE. NO COMMERCIAL VALUE. 30.

Sprawy nie uregulowane niniejszym regulaminem rozstrzyga organizator.

Niniejszy konkurs nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z 29 lipca 1992 r. o grach losowych i zakładach wzajemnych (Dz. U. Nr 68, poz. 341 z późn. zm.).

Informacje pochodzą ze strony www.konfraterniakulturalna.pl

 

Kontakt

Konfraternia Kulturalna
ul. Młynarska 4 B
56-400 Oleśnica