Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie28
 • studenci77
 • absolwenci77
 • doktoranci15
 • naukowcy11
 • inni32
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • literackie14
 • muzyczne2
 • artystyczne24
 • naukowe47
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie76
 • międzynarodowe3
 • łódzkie1
 • małopolskie1
 • podkarpackie1
 • podlaskie1
 • pomorskie2
 • śląskie1
 • warmińsko-mazurskie1
 • wielkopolskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia28
 • szkoła wyższa9
 • firma6
 • instytucja rządowa15
 • samorząd27
 • inny3
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Konkurs Fundusz Kropli Beskidu

organizator:

Fundusz Partnerstwa

Rodzaj:
inne
Grupa docelowa:
Zasięg:
małopolskie
termin składania wniosków: 14.04.2011

Konkurs Fundusz Kropli Beskidu

Program Fundusz Kropli Beskidu powstał w 2005 roku. Głównym celem działalności jest wspieranie inicjatyw obywatelskich w celu zaangażowania jak największej liczby osób, firm i instytucji w działania na rzecz ochrony środowiska wodnego i walorów przyrodniczych Beskidu Sądeckiego głównie poprzez udział w organizowanym konkursie dotacyjnym Funduszu Kropli Beskidu. Inicjatywa FKB wpisana jest również w proces wdrażania Ramowej Dyrektywy Wodnej, której nadrzędnym celem jest osiągnięcie i utrzymanie dobrego stanu środowiska wodnego.

Priorytetem na rok 2011 jest wsparcie partnerskich, praktycznych działań, podejmowanych przez społeczności lokalne, które przyczyniają się do wyraźnej poprawy stanu środowiska wodnego regionu.

W ramach konkursu dotacyjnego FKB proponowane są dwa rodzaje dotacji:

 • dotacje I stopnia (kwoty do 5000 zł) przeznaczone dla organizacji pozarządowych, szkół i innych podmiotów na realizację praktycznych działań o charakterze edukacyjnym przyczyniających się do poprawy stanu środowiska wodnego
 • dotacje II stopnia (kwoty do 25000 zł) przeznaczone dla organizacji pozarządowych, szkół i innych podmiotów na realizację przedsięwzięć przynoszących mierzalne efekty w postaci poprawy stanu środowiska wodnego Beskidu Sądeckiego

Do udziału w programie dotacyjnym FKB zaprasza:

 • organizacje pozarządowe (działające w zasięgu terytorialnym programu, posiadające osobowość prawną oraz mające w swoich celach statutowych działania na rzecz szeroko pojętego rozwoju lokalnego)
 • szkoły samorządowe i społeczne, przedszkola, domy kultury
 • grupy nieformalne (kluby młodzieżowe, harcerze, rady soleckie, koła zainteresowań przy szkołach działające na rzecz rozwoju zrównoważonego na szczeblu lokalnym i występujące o dotacje za pośrednictwem organizacji pozarządowych lub jednostek samorządowych)
 • inne instytucje i organizacje mające pomysł na projekty angażujące społeczność lokalną w działania na rzecz ochrony środowiska wodnego i jego dziedzictwa w Beskidzie Sądeckim

Program FKB obejmuje cztery gminy w Beskidzie Sądeckim położone na terenie Popradzkiego Parku Krajobrazowego: Krynica Zdrój, Muszyna, Rytro lub Piwniczna Zdrój.

Dotacje I stopnia przeznaczone są w szczególności dla szkół. Przedmiotem dotacji I stopnia będą praktyczne inicjatywy obywatelskie realizowane w przestrzeni publicznej, które przyczyniają się do poprawy stanu środowiska wodnego i ochrony jego dziedzictwa. Może to być np.:

 • udostępnienie turystom miejsc ciekawych pod względem ekologicznym, związanych ze środowiskiem wodnym i z jego szeroko podjętym dziedzictwem przyrodniczo-kulturowym – źródła, potoki, wodospady, mofety itp.
 • tworzenie ścieżek dydaktycznych wraz z programami dydaktycznymi dotyczącymi ochrony środowiska wodnego
 • poprawa naturalnych miejsc życia i rozrodu fauny i flory wodnej (np. odtwarzanie i/lub ochrona organizmów wodnych i zależnych od wody, działania na rzecz mikroretencji, w tym oczka wodne)
 • spisanie i upowszechnianie historii oraz miejsc związanych z wykorzystaniem wód naturalnych (np. muzeum wody, powrót do starych zawodów związanych z dziedzictwem wodnym, spisanie historii miejsc związanych z dziedzictwem wodnym)
 • organizacja i prowadzenie wydarzeń, konkursów, programów edukacyjnych mających na celu uwrażliwienie na konieczność poszanowania i ochrony środowiska wodnego
 • działania edukacyjne w zakresie oszczędzania i monitorowania zużycia wody (promowanie zachowań ograniczających zużycie wody, np. gromadzenie i wykorzystanie w gospodarstwie domowym wody deszczowej, stosowanie urządzeń oszczędzających wodę, itp.) oraz oczyszczanie konkretnych zbiorników wodnych i ich okolic (oczka wodne, strumyki, rzeki) itp.

Dotacje II stopnia (kwoty do 25000 zł) przeznaczone dla organizacji pozarządowych, szkół i innych podmiotów na realizację przedsięwzięć podejmowanych w przestrzeni publicznej, bezpośrednio przyczyniających się do ochrony i poprawy stanu środowiska wodnego terenu objętego konkursem dotacyjnym FKB. Planowane działania muszą być zgodne z wymogami ochrony środowiska i Ramową Dyrektywą Wodną oraz zmierzać do poprawy stanu środowiska wodnego. Może to być np.:

 • przywracanie i zwiększanie naturalnej retencji dolinowej (np. uzupełnianie i wykonanie nasadzeń gatunkami rodzimego pochodzenia zgodnymi z siedliskiem, odtwarzanie połączeń istniejącego koryta ze starorzeczami, odtwarzanie korytarzy ekologicznych w dolinie rzek)
 • zagospodarowanie i ochrona naturalnych wypływów wód mineralnych w formie mini pijalni, innych form geologicznych, zwłaszcza będących pod ochroną prawną lub związanych z historią regionu
 • polepszanie warunków siedliskowych (np.: przebudowa dotychczasowych ubezpieczeń betonowych przeciwpowodziowych na kombinację zabudowy z elementów naturalnych; małe stawy do produkcji narybku, naturalizacja (renaturyzacja) fragmentów potoków
 • umieszczanie w korycie elementów stwarzających kryjówki dla ryb; odtwarzanie łach żwirowych)

W ramach dotacji I i II stopnia nie będą finansowane koszty np.: grilowisk, boisk, placów zabaw oraz koszty zakupu sprzętu nieuzasadnione realizacją projektu.

Proponowane przedsięwzięcia powinny przyczyniać się do zrównoważonego rozwoju obszaru, na terenie którego są realizowane oraz – tam, gdzie to możliwe – opierać się o własne inicjatywy i pomysłowość.

Przy ocenie projektów zostaną uwzględnione poniższe kryteria, do których przyporządkowano skalę punktów:

 • wpływy proponowanych działań na zwiększenie świadomości społecznej w zakresie poszanowania środowiska wodnego oraz budowanie postaw współodpowiedzialności za jego stan
 • budowanie partnerstwa poprzez aktywne angażowanie mieszkańców oraz instytucji lokalnych w planowanie i realizację projektu oraz działania wspólne na rzecz poszanowania zasobów wodnych jako impuls dla rozwoju zrównoważonego
 • zabezpieczenie trwałości projektu w latach kolejnych i kontynuacja działań
 • mobilizowanie dodatkowego wsparcia finansowego i/lub rzeczowego – min. wymagany wkład 20% kosztów całkowitych projektu (np. praca wolontariuszy) od władz lokalnych, organizacji pozarządowych, firm, osób indywidualnych oraz innych darczyńców
 • wkład w promocję tradycji regionu
 • praktyczny charakter proponowanych działań, które przyczynią się do poprawy stanu środowiska wodnego, przynosząc wymierne efekty i korzyści dla społeczności lokalnych;; działania w projekcie powinny wyraźnie odnosić się do ochrony i poprawy stanu zasobów wodnych – dotyczy tylko dotacji II stopnia

Kryteria uzupełniające:

 • współpraca z innymi organizacjami z terenu gmin nie objętych FKB
 • innowacyjność projektu

Czas wykorzystania środków Funduszu Kropli Beskidu:

 • dotacje I stopnia – od 20 maja 2011 r. do 31 grudnia 2011 r.
 • dotacje II stopnia – od 20 maja 2011 r. do 30 kwietnia 2012 r.

Termin składania wniosków upływa 14 kwietnia 2011 r. Decyduje data wpływu do biura Funduszu Partnerstwa lub na adres e-mailowy.

Wnioski w wersji elektronicznej należy przesyłać na adres fundusz@ffp.org.pl, zaś oryginał wraz z załącznikami pocztą na adres:

Fundusz Partnerstwa
ul. Karmelicka 60/3
31-128 Kraków

Szczegółowe informacje o FKB znajdują się na stronie: www.fkb.org.pl oraz www.ffp.org.pl.

Informacje pochodzą ze strony www.fkb.org.pl

Kontakt

Fundusz Partnerstwa
ul. Karmelicka 60/3
31-128 Kraków
tel.: (12) 341 49 23
fundusz@ffp.org.pl
www.fkb.org.pl