Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie18
 • studenci50
 • absolwenci50
 • doktoranci11
 • naukowcy8
 • inni15
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • literackie7
 • muzyczne2
 • artystyczne12
 • naukowe39
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie55
 • małopolskie1
 • mazowieckie1
 • podkarpackie1
 • pomorskie1
 • śląskie1
 • warmińsko-mazurskie1
 • wielkopolskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia18
 • szkoła wyższa7
 • firma7
 • instytucja rządowa14
 • samorząd15
 • inny3
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Konkurs fotograficzny NIEPODLEGŁOŚĆ

organizator:

Galeria Politechniki Krakowskiej GIL

Rodzaj:
artystyczne
Grupa docelowa:
uczniowie, studenci, absolwenci, inni
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 15.10.2018

Konkurs fotograficzny NIEPODLEGŁOŚĆ

Ogólnopolski konkurs fotograficzny ma charakter otwarty, mogą w nim wziąć udział wszyscy fotografujący, profesjonaliści i amatorzy. Na Konkurs należy nadsyłać wyłącznie prace autorskie, które nie brały dotychczas udziału w żadnym innym konkursie i nie były nigdzie publikowane ani prezentowane. Nie dopuszcza się do Konkursu prac będących fotomontażem oraz prac o niskiej jakości technicznej.

Poprzez nadesłanie zdjęć na Konkurs uczestnik oświadcza, że przysługują mu wyłączne i nieograniczone prawa autorskie do fotografii. Fotografie zgłaszane na Konkurs nie mogą naruszać prawa ani praw osób trzecich, w tym dóbr osobistych osób trzecich, a także ogólnie przyjętych norm obyczajowych.

Każdy uczestnik może nadesłać na Konkurs maksymalnie 4 prace (format minimum 30×40 cm), lub zwarte tematycznie cykle (do czterech zdjęć), które traktowane będą jako jedna praca.
Prace należy dostarczyć w odpowiednim opakowaniu zabezpieczającym przed zniszczeniem. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia powstałe w trakcie transportu lub wskutek wadliwego opakowania. Organizator nie ubezpiecza prac na czas transportu, ekspozycji i magazynowania.

Każda praca powinna zostać oznaczona na odwrocie godłem-nazwą z użyciem sześciu znaków (dowolna kombinacja liter i cyfr) oraz opisem (tytułem) zdjęcia, a także datą i miejscem jego wykonania. Oprócz nazwy, zdjęcie nie może zawierać żadnych danych identyfikujących autora. Do prac należy dołączyć zaklejoną kopertę z wypełnioną i podpisaną kartą zgłoszenia oraz elektroniczną wersją prac na CD lub DVD (w formacie JPG o wymiarach minimum 1200×1600 pikseli w rozdzielczości 72 dpi lub większej). Koperta powinna być opisana godłem-nazwą, takim samym jak fotografie.

Osoby niepełnoletnie dołączają w zaklejonej kopercie zgodę na udział w Konkursie podpisaną przez rodziców lub opiekunów. Jednocześnie rodzice lub opiekunowie podpisują wraz z biorącym udział w Konkursie oświadczenie.

Udział w Konkursie jest równoznaczny z udzieleniem przez autorów fotografii prawa do ich nieodpłatnego wykorzystania przez Organizatora Konkursu w celach reklamowych w prasie i publikacjach związanych z konkursem oraz w katalogu wystawy pokonkursowej.

Organizator powołuje jury, które zdecyduje o:

 • zakwalifikowaniu prac do Konkursu,
 • zakwalifikowaniu fotografii na wystawę,
 • przyznaniu nagród*:
 • I nagroda 1500,- zł
 • II nagroda 1200,- zł
 • III nagroda 1000,- zł

Jury ma prawo do nieprzyznania lub innego podziału nagród. Organizator zastrzega sobie prawo do przerwania lub odwołania Konkursu bez podania przyczyn oraz do niewyłonienia zwycięzcy.
Nagrodzone i wyróżnione fotografie przechodzą na własność Organizatora z zachowaniem przez laureatów Konkursu osobistych praw autorskich. Pozostałe prace należy odebrać po zakończeniu wystawy pokonkursowej. Ostateczny termin odbioru prac konkursowych upływa 15 stycznia 2019.

Nadesłanie prac na Konkurs i wypełnienie formularza zgłoszeniowego jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.

Terminarz przebiegu Konkursu:

 • nadsyłanie prac: do 15 października 2018 (decyduje stempel pocztowy);
 • wernisaż i ogłoszenie wyników Konkursu: 6-8 listopada 2018.

Prace należy przesłać na adres Organizatora z dopiskiem „Konkurs fotograficzny”:
Galeria Politechniki Krakowskiej GIL
ul. Warszawska 24
31–155 Kraków

lub

dostarczyć osobiście w godzinach 9.00-15.00 poniedziałek – piątek, budynek 10-36, I piętro, pokój 108 (tel. 12 628 24-88, 12 628-29-22).

Informacje dodatkowe:

Wszelkie komunikaty i informacje dotyczące Konkursu będą zamieszczane na stronie internetowej Politechniki Krakowskiej www.pk.edu.pl oraz na stronie Dni Jana Pawła II.

* zgodnie z Ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 r. (Dz.U. Nr 80, poz. 350) tekst jednolity z dnia 26 lipca 1993 r. (Dz.U. Nr 90, poz. 416) tekst jednolity z dnia 31 stycznia 2000 r. (Dz.U. Nr 14, poz. 176); Rozdział 3. Zwolnienia przedmiotowe: Art. 21 1. Wolne od podatku dochodowego są:

wartość wygranych w konkursach i grach organizowanych i emitowanych (ogłaszanych) przez środki masowego przekazu (prasa, radio i telewizja) oraz konkursach z dziedziny nauki, kultury, sztuki, dziennikarstwa i sportu, a także nagród związanych ze sprzedażą premiową – jeżeli jednorazowa wartość tych wygranych lub nagród nie przekracza kwoty 760 zł; zwolnienie od podatku nagród związanych ze sprzedażą premiową nie dotyczy nagród otrzymanych przez podatnika w związku z prowadzoną przez niego pozarolniczą działalnością gospodarczą, stanowiących przychód z tej działalności.

Pełna dokumentacja konkursu znajduje się w załącznikach poniżej.

Informacje pochodzą ze strony: jp2.krakow.pl

Kontakt

Galeria Politechniki Krakowskiej GIL
ul. Warszawska 24
31–155 Kraków

info@upjp2.edu.pl
jp2.krakow.pl

Dokumenty

do pobrania