Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie22
 • studenci70
 • absolwenci69
 • doktoranci11
 • naukowcy8
 • inni36
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • literackie14
 • muzyczne2
 • artystyczne26
 • naukowe38
 • inne2
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie67
 • międzynarodowe6
 • łódzkie2
 • lubelskie1
 • małopolskie1
 • mazowieckie1
 • podkarpackie1
 • podlaskie1
 • pomorskie1
 • warmińsko-mazurskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • instytucja międzynarodowa1
 • fundacje i stowarzyszenia25
 • szkoła wyższa1
 • firma13
 • instytucja rządowa15
 • samorząd30
 • inny1
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Konkurs fotograficzny "Limanowa 2012 – OKIEM OBIEKTYWU"

organizator:

Urząd Miasta Limanowa

Rodzaj:
artystyczne
Grupa docelowa:
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 01.11.2012

Konkurs fotograficzny "Limanowa 2012 – OKIEM OBIEKTYWU"

Limanowa 2012 – OKIEM OBIEKTYWU

Urząd Miasta Limanowa zaprasza do udziału w konkursie fotograficznym „Limanowa 2012 – OKIEM OBIEKTYWU”.

Celem konkursu jest poznawanie i promowanie piękna Miasta Limanowa oraz dokumentowanie jego rozwoju. Łączna suma nagród do zdobycia w konkursie to 10 000 zł!

1.Przepisy ogólne
1.1. Organizatorem Konkursu Fotograficznego „LIMANOWA 2012 – OKIEM OBIEKTYWU” jest Urząd Miasta  Limanowa, zwany dalej Organizatorem.
1.2. Patronat nad konkursem sprawuje Burmistrza Miasta Limanowa.
1.3. Zasady Konkursu określa niniejszy Regulamin, który wchodzi w życie z dniem rozpoczęcia konkursu i obowiązuje do czasu jego zakończenia.
1.4. Celem Konkursu jest:
1). poznawanie i promowanie piękna Miasta Limanowa,
2). dokumentowanie jego rozwoju.
1.5 .Dostarczenie zdjęć i kompletu dokumentów na konkurs oznacza akceptację jego warunków, wyrażonych w niniejszym regulaminie.
1.6. Prace konkursowe będą oceniane anonimowo, a ich identyfikacja z osobą autora nastąpi po zakończeniu oceny; ilekroć w  regulaminie jest mowa o „godle” autora – należy przez to rozumieć autorski identyfikator, pseudonim.
1.7. Każda osoba może złożyć do konkursu jedną pracę konkursową składającą się maksymalnie z 25 zdjęć w pięciu kategoriach.

2. Uczestnicy Konkursu
2.1. Konkurs jest otwarty dla wszystkich zainteresowanych.
2.2. Osoby, które złożą pracę do Konkursu zwani są dalej „Uczestnikami Konkursu”.
2.3. Osoby niepełnoletnie mogą wziąć udział w Konkursie za pisemną zgodą rodziców lub opiekunów prawnych.

3. Przepisy dotyczące prac
3.1. Prace mają formę fotografii cyfrowej.
3.2. Prace powinny być związane tematycznie z Limanową.
3.3. Prace nie mogą być nagrodzone w innych konkursach.
3.4. Każdy uczestnik może nadesłać maksymalnie 25 zdjęć w pięciu kategoriach – po 5 zdjęć w każdej z kategorii.
3.5. Kategorie zdjęć:
1). Panoramy i krajobrazy (maksymalnie 5 zdjęć),
2). Limanowa nocą (maksymalnie 5 zdjęć),
3). Limanowa w czterech porach roku (maksymalnie 5 zdjęć),
4). Zabytki, architektura, ciekawe miejsca (maksymalnie 5 zdjęć),
5). Migawki  z życia miasta (maksymalnie 5 zdjęć).
3.6. Rozdzielczość fotografii nie mniej niż 5 mln pikseli, w formacie JPG lub TIFF.
3.7. Zabrania się przesyłania zdjęć:
1). o treści naruszającej prawo bądź godzących w dobre obyczaje, normy obyczajowe lub społeczne,
2). których nie jest się autorem,
3). we wszystkich przypadkach, gdy osoba dysponująca cyfrowym obrazem jakichkolwiek osób nie ma zgody na wykorzystanie wizerunku osób trzecich oraz jego publikacji.

3.8. Zdjęcia powinny być zamieszczone na płycie cd lub dvd, przy czym nazwa pliku powinna składać się z godła autora, kategorii oraz numeru zdjęcia.
3.9. Do koperty zaadresowanej na: Urząd Miasta Limanowa ul. Jana Pawła II 9  z dopiskiem: Konkurs fotograficzny „LIMANOWA 2012 – OKIEM OBIEKTYWU” należy włożyć:

1). płytę cd lub dvd ze zdjęciami zgłaszanymi do konkursu oznaczoną godłem autora,
2). płyta zawiera: maksymalnie 25 zdjęć opisanych według punktu 3.8; umieszczonych w folderach nazwanych kategoriami konkursowymi,
3). wykaz ponumerowanych zdjęć z opisem miejsca, pozwalającym na identyfikację i lokalizację miejsca,
4). zaklejoną kopertę, oznaczoną na zewnątrz godłem autora, która zawierać  powinna w środku informacje z następującymi danymi identyfikującymi autora:
a). imię, nazwisko, adres zamieszkania, wiek, telefon, e-mail (nieobowiązkowo).
b). oświadczenie o posiadaniu praw autorskich do zdjęć oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych, zgodnie z zał. do niniejszego regulaminu;
c). w przypadku kiedy uczestnikiem Konkursu jest osoba niepełnoletnia, zgodę rodziców lub opiekunów prawnych na udział w Konkursie, o której mowa w punkcie 2.3;
d). oświadczenie Uczestnika Konkursu, a w przypadku gdy jest niepełnoletni – rodziców lub opiekunów prawnych, o posiadanych prawach autorskich do przesłanych zdjęć oraz o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych i wykorzystywaniu zdjęć przez Organizatora Konkursu w celach wynikających z regulaminu Konkursu, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) ;
e). w przypadku, gdy zdjęcie przedstawia wyraźnie widoczne postacie wymagana jest ich zgoda na wykorzystanie wizerunku
3.10. Komplet materiałów wymienionych w punkcie 3.9 należy wysłać na adres urzędu, ze względu na anonimowy charakter konkursu zabrania się podpisywania koperty danymi osobowymi nadawcy.
3.11. Organizator nie zwraca prac biorących udział w konkursie, prac zdyskwalifikowanych jak również z niego wyłączonych.
3.12. Prace oceniać będzie Jury powołane przez organizatora.
3.13. Zwycięzcy konkursu zostaną powiadomieni przez organizatora telefonicznie.
3.14. Wyniki konkursu zostaną zamieszczone na stronie miasta http://www.miasto.limanowa.pl.
3.15. Wręczenie nagród odbędzie się podczas Koncertu Noworocznego 2013 r.

4. Terminarz
4.1. Konkurs trwa od  03.11.2011 do 01.11. 2012 r.
4.2. Termin nadsyłania prac – od 04.11. 2011 r. do 01.11.2012 r.
4.3. Fotografie nadesłane po terminie nie będą brane pod uwagę.

Wszelkie pytania dotyczące konkursu mogą być kierowane drogą mailową na adres: promocja@miasto.limanowa.pl lub telefonicznie – telefon kontaktowy 18 3372054 lub 886700765.

Informacje pochodzą ze strony www.miasto.limanowa.pl

Kontakt

Urząd Miasta Limanowa
ul. Jana Pawła II 9
34-600, Limanowa
tel. 18 337 20 54 lub 886 700 765
promocja@miasto.limanowa.pl
www.miasto.limanowa.pl