Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie28
 • studenci77
 • absolwenci77
 • doktoranci15
 • naukowcy11
 • inni31
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • muzyczne2
 • literackie14
 • artystyczne23
 • naukowe49
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe2
 • ogólnopolskie77
 • łódzkie1
 • małopolskie1
 • mazowieckie1
 • podkarpackie1
 • podlaskie1
 • pomorskie2
 • śląskie1
 • warmińsko-mazurskie1
 • wielkopolskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia28
 • szkoła wyższa9
 • firma6
 • instytucja rządowa16
 • samorząd27
 • inny3
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Konkurs fotograficzny – Gdynia tradycyjnie nowoczesna

organizator:

Gmina Gdynia Urząd Miasta Gdyn

Rodzaj:
artystyczne
Grupa docelowa:
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 12.01.2012

Konkurs fotograficzny – Gdynia tradycyjnie nowoczesna

Organizatorem czwartej edycji ogólnopolskiego konkursu fotograficznego „Gdynia tradycyjnie nowoczesna” jest Gmina Gdynia Urząd Miasta Gdyni.

Konkurs ma zasięg ogólnopolski. Adresowany jest do fotografów amatorów i profesjonalistów. Za fotografów profesjonalistów uznaje się osoby czynne w zawodzie fotografa. Osoby niepełnoletnie mogą wziąć udział w konkursie, o ile posiadają pisemną zgodę rodzica lub opiekuna prawnego.

Celem konkursu jest prezentacja prac zarówno fotografów amatorów, jak i profesjonalistów, zachęcenie do fotografowania Gdyni, ukazanie jej jako nowoczesnego i otwartego miasta. Zdjęcia powinny być wykonane w 2011 roku. Ich tematyka powinna nawiązywać do rozwoju miasta i przemian społecznych, jakie dokonały się w mieście w ostatnim roku oraz łączyć się z tytułem konkursu „Gdynia – tradycyjnie nowoczesna” poprzez  przedstawienie życia codziennego mieszkańców, architektury, pejzażu miejskiego, wydarzeń oraz „ducha” Gdyni.

Do konkursu mogą być zgłoszone wyłącznie prace wcześniej nienagrodzone. Nagrodzone i wyróżnione fotografie z 5 kolejnych edycji konkursu zostaną zamieszczone w okolicznościowej publikacji. Technika prac jest dowolna. Z możliwości uczestnictwa w konkursie wyłączeni są członkowie kapituły konkursu, pracownicy Urzędu Miasta Gdyni związani z obsługą konkursu oraz członkowie ich najbliższej rodziny. Udział w Konkursie jest bezpłatny.

Autorzy zdjęć nagrodzonych i wyróżnionych udzielają zgody na nieodpłatne wykorzystanie ww. prac do celów promocji Konkursu oraz jego kolejnych edycji. Organizator dodatkowo przewiduje możliwość zakupienia od uczestników konkursu praw autorskich do wybranych zdjęć do celów promocyjnych Gdyni.

Łączna pula nagród wynosi 10.000 zł. Przyznana kwota nagrody to kwota brutto, która zostanie pomniejszona o wartość należnego podatku dochodowego od osób fizycznych.

Każdy uczestnik konkursu może nadesłać maksymalnie 5 wykonanych przez siebie fotografii, które mogą być zdjęciami pojedynczymi lub stanowić cykl zdjęć. Dopuszczalny format zdjęć: odbitki na papierze fotograficznym w formacie nie mniejszym niż 15×21 cm i nie większym niż 30×40 cm. Konieczne jest dołączenie płyty CDR z zapisem nadesłanych zdjęć (dłuższy wymiar nie mniejszy niż 2400 pikseli dla zdjęć o formacie 15×21 cm; dla zdjęć o formacie 30x 40 cm dłuższy wymiar nie mniejszy niż 4900 pikseli). Materiał nadesłany na konkurs powinien być dobrze zabezpieczony przed zniszczeniem. Materiały uszkodzone nie będą rozpatrywane.

Każda odbitka powinna być opatrzona na odwrocie:

 • godłem (hasłem) autora,
 • informacją czy zdjęcie jest pojedyncze, czy stanowi część cyklu (w przypadku cyklu organizatorzy proszą podać kolejność zdjęć),
 • tytułem zdjęcia bądź tytułem cyklu.

Prace należy wysłać na adres:
Urząd Miasta Gdyni, Biuro Prezydenta, Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia z dopiskiem: Konkurs fotograficzny „Gdynia – tradycyjnie nowoczesna”. Do zdjęć należy dołączyć w zaklejonej kopercie prawidłowo wypełniony formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie www.gdynia.pl lub bezpośrednio u organizatora (Biuro Prezydenta, pokój 114, I piętro). Osoby niepełnoletnie powinny do formularza dołączyć pisemną zgodę rodziców lub opiekunów na udział w konkursie.

Czynniki dyskwalifikujące prace:

 • format zdjęć mniejszy niż 15×21 lub większy niż 30×40,
 • więcej niż 5 prac,
 • brak godła lub tytułu na odwrocie zdjęć,
 • niewypełnione obowiązkowe pola w formularzu zgłoszeniowym,
 • brak podpisu pod formularzem,
 • brak formularza,
 • brak zgody rodziców lub opiekunów na udział osoby niepełnoletniej w konkursie.

Uczestnik konkursu, wysyłając na konkurs prace oraz formularz, oświadcza, że:

 • nadesłane fotografie są dziełami oryginalnymi, nie są obciążone jakimikolwiek prawami osób trzecich, nie naruszają jakichkolwiek praw osób trzecich ani obowiązujących przepisów prawa, a uczestnik konkursu jest uprawniony do wyrażenia zgody na rozpowszechnianie wizerunków osób trzecich utrwalonych na fotografiach,
 • posiada pełnię praw autorskich do nadesłanych zdjęć i przenosi je nieodpłatnie na organizatora w zakresie niezbędnym do ich publikacji w celu promocji obecnej edycji oraz kolejnych edycji konkursu oraz publikacji na wszystkich polach eksploatacji wskazanych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (tekst jednolity Dz.U. z 2006 r., Nr 90, poz. 631 z późniejszymi zmianami) oraz wyraża zgodę na publikację w sposób wymieniony w niniejszych paragrafie utrwalonych na zdjęciach wizerunków.

Termin nadsyłania prac mija 12 stycznia 2012 r. (decyduje data wpływu do Urzędu Miasta Gdyni).

Fotografie nadesłane po terminie nie będą brane pod uwagę w konkursie. Do oceny nadesłanych prac organizator powołuje Kapitułę Konkursu. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi do 15 marca 2012 r. Kapituła Konkursu może nagradzać zdjęcia pojedyncze, całe cykle zdjęć, jak też poszczególne zdjęcia wchodzące w skład cyklu.

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie miejskiego portalu internetowego www.gdynia.pl, w patronujących mediach oraz na łamach biuletynu „Ratusz”. Zwycięzcy konkursu zostaną powiadomieni przez organizatora o przyznaniu nagród listownie, telefonicznie bądź mailowo z użyciem danych adresowych ujawnionych przez uczestnika konkursu w formularzu zgłoszeniowym.

Informacja pochodzi ze strony: www.gdynia.pl

Kontakt

Gmina Gdynia Urząd Miasta Gdyn
Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54
81-382 Gdynia


www.gdynia.pl