Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie18
 • studenci52
 • absolwenci52
 • doktoranci12
 • naukowcy8
 • inni16
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • muzyczne2
 • literackie7
 • artystyczne13
 • naukowe40
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie57
 • małopolskie1
 • mazowieckie1
 • podkarpackie1
 • pomorskie1
 • śląskie1
 • warmińsko-mazurskie1
 • wielkopolskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia20
 • szkoła wyższa7
 • firma7
 • instytucja rządowa14
 • samorząd15
 • inny3
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Konkurs Filmowy w ramach Festiwalu Filmów Ekologicznych im. Macieja Łukowskiego „Ekofilm”

organizator:

Nowogardzki Dom Kultury

Rodzaj:
artystyczne
Grupa docelowa:
studenci, absolwenci, inni
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 20.04.2018

Konkurs Filmowy w ramach Festiwalu Filmów Ekologicznych im. Macieja Łukowskiego „Ekofilm”

Międzynarodowy Konkurs Filmowy odbywa się w ramach XV Ogólnopolskiego i XI Międzynarodowego Festiwalu Filmów Ekologicznych im. Macieja Łukowskiego „Ekofilm” Nowogard 2018. Festiwal został zainicjowany w maju 1989 roku. W maju 1994 roku nadano mu imię Macieja Łukowskiego, znanego twórcy filmów ekologicznych i przyrodniczych. Konkurs jest imprezą cykliczną, odbywającą się co dwa lata. Zgłoszenia filmów do Konkursu są przyjmowane w terminie do 20.04.2018 r.

Organizatorami Konkursu są:
1) Nowogardzki Dom Kultury;
2) Urząd Miejski w Nowogardzie.

Adres Biura Organizacyjnego Organizatorów:
Nowogardzki Dom Kultury
Plac Wolności 7
72-200 Nowogard
tel. 91 39 26 283, fax 91 39 26 263
adres e-mail: sekretariat@ndk.pl.

Celem Konkursu jest:
1) popularyzacja krajowego i międzynarodowego dorobku filmowego w dziedzinie filmu poświęconego problemom przyrody, ochrony środowiska, zagrożeniom i koegzystencji człowieka ze światem przyrody oraz zagadnieniom pokrewnym;
2) określenie możliwości wykorzystania filmów o charakterze przyrodniczym i ekologicznym w edukacji młodzieży;
3) wyróżnienie najbardziej wartościowych filmów.

Do Konkursu mogą być zgłaszane:
1) filmy krótko- i średniometrażowe poświęcone problemom przyrody, ochrony środowiska, jej zagrożeniom i koegzystencji człowieka ze światem przyrody oraz zagadnieniom pokrewnym;
2) filmy fabularne, dokumentalne, animowane;
3) filmy o czasie projekcji nieprzekraczającym 50 minut (w wyjątkowych przypadkach, filmy o czasie projekcji dłuższym niż 50 minut, ale nieprzekraczającym 60 minut), wyróżniające się szczególnymi walorami poznawczymi, które mogą zostać dopuszczone do projekcji konkursowych na wniosek przewodniczącego Komisji Selekcyjnej – po zatwierdzeniu wniosku przez Dyrektora Festiwalu);
4) filmy, które nie brały udziału w poprzednich edycjach Festiwalu;

Filmy powinny posiadać czołówkę z tytułem oraz napisy końcowe zawierające nazwiska twórców oraz napis „KONIEC”. Filmy mogą być zgłaszane w szczególności przez wytwórnie filmowe, indywidualnych twórców i producentów, stacje telewizyjne, placówki oświatowe. O dopuszczeniu filmów do udziału w Konkursie decyduje Komisja Selekcyjna. Zgłoszenie filmu do udziału w Konkursie możliwe jest przez serwis internetowy FilmFreeWay, która umożliwia selekcję filmów na festiwale online (filmfreeway.com). Zgłaszając film do selekcji poprzez serwis internetowy FilmFreeWay należy założyć konto na stronie FilmFreeWay i postępować zgodnie ze wskazówkami portalu. Zgłaszając film do selekcji poprzez serwis internetowy FilmFreeWay należy wypełnić elektroniczną wersję formularza zgłoszeniowego (niezbędne jest uzupełnienie wszystkich punktów wymaganych przez serwis FilmFreeWay). Zgłoszenie filmu do udziału w Konkursie z wyłączeniem serwisu FilmFreeWay odbywa się poprzez przesłanie na adres Biura Organizacyjnego Karty Zgłoszenia oraz kopii pokazowej filmu.

Zgłaszając film poprzez platformę internetową FilmFreeWay, jak również z jej wyłączeniem, należy:
1) załączyć listy dialogowe i komentarz (w przypadku filmów zagranicznych);
2) załączyć fotosy wraz ze zgodą na ich wykorzystanie;
3) załączyć zwiastun filmu o czasie do 3 minut przeznaczony do emisji w Internecie.

O dopuszczeniu filmów do udziału w Konkursie, Uczestnicy Konkursu zostaną powiadomieni za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail wskazany w Karcie Zgłoszenia filmu, w terminie 2 tygodni od daty zakończenia prac Komisji Selekcyjnej. Lista Uczestników zakwalifikowanych do Konkursu zostanie opublikowana na stronie internetowej: www.ndk.pl.

Wszystkie filmy zakwalifikowane do Konkursu ocenia Jury Konkursowe powołane przez Organizatorów.
Filmy zgłoszone do Konkursu zostaną ocenione według następujących kryteriów:
1) zgodności z zakresem tematycznym Konkursu;
2) jakości technicznej;
3) walorów artystycznych i estetycznych.
Decyzja Jury Konkursowego jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie. Ogłoszenie decyzji Jury Konkursowego i rozdanie nagród odbędzie się w dniu
zakończenia Festiwalu. Jury Konkursowe przyzna Grand Prix oraz I, II i III nagrodę. Jury Konkursowe ma prawo przyznać nagrody, wyróżnienia, nagrody specjalne nieprzewidziane w Regulaminie, a przekazane do dyspozycji Organizatorów. Organizatorzy zastrzegają sobie, że decyzja Jury Konkursowego może skutkować brakiem wyłonienia najlepszych filmów, co jest równoznaczne z rezygnacją z przyznania nagród. Warunkiem przekazania nagrody w Konkursie jest uiszczenie przez nagrodzonych twórców zryczałtowanego podatku dochodowego w wysokości 10% wygranej lub nagrody, zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361, z późn. zm.).
Koszty przyjazdu po odbiór nagród na miejsce wskazane przez Organizatora pokrywa Uczestnik Konkursu.

Wszystkie wątpliwości i zapytania dotyczące Konkursu należy zgłaszać wyłącznie w formie korespondencji mailowej na adres:sekretariat@ndk.pl.

Pełna dokumentacja konkursu znajduje się w załącznikach poniżej.

Informacje pochodzą ze strony: ndk.pl

Kontakt

Nowogardzki Dom Kultury
Plac Wolności 7
72-200 Nowogard
tel. (091) 39 26 283
sekretariat@ndk.pl
ndk.pl

Dokumenty

do pobrania