Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie27
 • studenci76
 • absolwenci76
 • doktoranci15
 • naukowcy11
 • inni31
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • literackie14
 • muzyczne2
 • artystyczne23
 • naukowe47
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie76
 • międzynarodowe2
 • łódzkie1
 • małopolskie1
 • podkarpackie1
 • podlaskie1
 • pomorskie2
 • śląskie1
 • warmińsko-mazurskie1
 • wielkopolskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia27
 • szkoła wyższa9
 • firma6
 • instytucja rządowa15
 • samorząd27
 • inny3
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Konkurs filmów krótkometrażowych Animocje 2021

organizator:

Miejskie Centrum Kultury w Bydgoszczy

Rodzaj:
artystyczne
Grupa docelowa:
studenci, absolwenci, inni
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 31.12.2020
pula nagród: 10 000 zł

Konkurs filmów krótkometrażowych Animocje 2021

Trwa konkurs filmów krótkometrażowych 10. Międzynarodowego Festiwalu Filmów Animowanych Animocje Bydgoszcz, 2021 r.

10. Międzynarodowy Festiwal Filmów Animowanych Animocje odbędzie się w dniach 18-24 kwietnia 2021r.
Organizatorem 10.Międzynarodowego Festiwalu Filmów Animowanych Animocje i konkursu krótkometrażowych filmów animowanych odbywającego się w ramach Festiwalu jest Miejskie Centrum Kultury w Bydgoszczy z siedzibą przy ul. Marcinkowskiego 12-14, 85-056 Bydgoszcz.

Termin nadsyłania zgłoszeń do konkursu upływa 31 grudnia 2020 roku.

Filmy do konkursu mogą być zgłaszane przez:
a) szkoły artystyczne i filmowe,
b) firmy producenckie,
c) instytucje filmowe,
d) twórców indywidualnych,
e) inne podmioty posiadające prawo do dysponowania danym filmem.

Do konkursu można zgłaszać filmy:
a) których czas emisyjny wraz z napisami początkowymi i końcowymi nie przekracza 30 minut,
b) zrealizowane w dowolnej technice z zastrzeżeniem, że animacja musi stanowić co najmniej 50% czasu emisyjnego,
c) wyprodukowane nie wcześniej niż 01.01.2019 r.
Filmy, które brały udział w którejkolwiek z poprzednich edycji konkursu Festiwalu Animocje nie mogą być zgłaszane ponownie do udziału w konkursie, a jeśli zostaną zgłoszone, nie będą brane pod uwagę przez Komisję Selekcyjną.

W ramach Festiwalu odbywają się następujące konkursy filmów krótkometrażowych:
a) Konkurs Międzynarodowy o Bydgoską Nagrodę za Najlepszy Film Animowany (Grand Prix),
‍b) Konkurs Filmów dla Dzieci,
‍c) Organizator zastrzega sobie prawo do wyodrębnienia dodatkowych kategorii konkursowych.

Organizator nie pobiera opłat za zgłoszenie oraz za zakwalifikowanie filmu do konkursu.
Zgłoszone i ewentualnie zakwalifikowane do konkursu filmy udostępniane są Organizatorowi bezpłatnie.
Filmy do konkursu należy zgłaszać drogą elektroniczną:
a) Za pośrednictwem platformy Click For Festivals (www.clickforfestivals.com),
b) Wysyłając formularz zgłoszeniowy na adres e-mail animocje@gmail.com.

Kompletne zgłoszenie konkursowe zawiera:
a) Film – publiczny lub prywatny link do video z hasłem lub bez, z nieograniczonym czasowo i terytorialnie dostępem – Vimeo, YouTube, itp.,
– Film niepolskojęzyczny powinien zawierać zintegrowane napisy w języku angielskim.
– Film powinien posiadać napisy początkowe i/lub końcowe zawierające tytuł, nazwiska autorów, kraj i rok produkcji filmu.
b) Minimum 3 fotosy z filmu w formacie JPG (szer. min. 2000 pixeli, 300 dpi),
c) Zdjęcie reżysera filmu w formacie JPG (szer. Min. 2000 pixeli, 300 dpi),
d) Opis filmu (maks. 1000 znaków),
e) Biogram reżysera (maks. 1000 znaków),
f) Listę dialogową w języku angielskim wraz z timecode w formacie .txt,
g) Informacje o filmie: tytuł oryginalny i w języku angielskim, rok produkcji, kraj produkcji, czas trwania, technika animacji, dialogi.
– W przypadku zgłoszenia filmu poprzez Click For Festivals należy uzupełnić informacje o filmie w profilu na stronie.
– W przypadku zgłoszenia filmu poprzez formularz należy wypełnić arkusz zgłoszeniowy dostępny pod adresem: docs.google.com (formularz zostanie wysłany automatycznie po uzupełnieniu wszystkich wymaganych pól, wysłanie zgłoszenia zostanie potwierdzone wiadomością e-mail)
‍h) Podmiot zgłaszający film do konkursu zobowiązany jest w ciągu 7 dni od dnia otrzymania informacji o niekompletnym zgłoszeniu konkursowym przesłać Organizatorowi brakujące informacje. W przypadku nieprzesłania brakujących informacji w określonym terminie Organizator ma prawo nie zakwalifikować filmu do udziału w Festiwalu.

Kwalifikacji filmów do konkursu dokona Komisja Selekcyjna powołana przez Organizatora.
Organizator zastrzega sobie prawo do zaproszenia do konkursu filmów nie będących przedmiotem pracy Komisji Selekcyjnej.
Zgłaszający film zostaną poinformowani o dopuszczeniu filmu do konkursu do dnia 25 lutego 2021 roku za pomocą poczty elektronicznej. Wyniki selekcji zostaną także zamieszczone na stronie internetowej festiwalu www.animocje.com oraz na profilu festiwalu na Facebooku (facebook.com/animocje).
O wynikach selekcji konkursowej Organizator poinformuje tylko te podmioty, których film został zakwalifikowany do konkursu.
Podmiot zgłaszający zakwalifikowany do konkursu film w ciągu 7 dni od dnia otrzymania informacji o kwalifikacji zobowiązany jest przesłać Organizatorowi kopię konkursową filmu.
Kopia konkursowa filmu:
a) Plik cyfrowy DCP, niekodowany, oraz
b) Plik cyfrowy np. w formacie .mp4, / .mov w rozdzielczości minimum 1920×1080, w trybie progresywnym (bez przeplotu)‍
c) Filmy nieanglojęzyczne, w tym polskie, muszą zawierać zintegrowane napisy w języku angielskim,
c) Kopię cyfrową należy przesłać na adres e-mail animocje@gmail.com w postaci linku do pobrania (Vimeo, WeTransfer, Dropbox itp.).
Filmy zakwalifikowane do konkursu oceniane będą przez Jury złożone z przedstawicieli środowiska filmowego i artystów sztuk wizualnych oraz przez publiczność festiwalu. Filmy w Konkursie Filmów dla Dzieci oceniać będzie tylko publiczność dziecięca, w formie plebiscytu / głosowania.
Podmiot zgłaszający film do konkursu zobowiązuje się nie wycofać filmu z udziału w konkursie po ogłoszeniu wyników selekcji konkursowej.

Wśród filmów zakwalifikowanych do konkursów zostaną przyznane następujące nagrody: GRAND PRIX, Najlepszy Film Polski, Najlepszy Film dla Dzieci, Nagroda Publiczności.
W związku z prawem Organizatora do wyodrębnienia dodatkowych kategorii konkursowych, zastrzega on sobie prawo do przyznania nagród pozaregulaminowych.
Organizator przeznaczył na nagrody finansowe kwotę 10.000,00 PLN, w tym na nagrodę w Konkursie Filmów dla Dzieci kwotę 1.000,00 PLN.
O wysokości pozostałych nagród pieniężnych oraz przyznaniu wyróżnień o charakterze honorowym decyduje Jury.
Podatek od nagród opłaca Organizator zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa polskiego.
Decyzję o przyznaniu nagród i/lub wyróżnień Jury podejmie w trybie głosowania zwykłą większością głosów.
Obrady Jury będą miały charakter zamknięty. Decyzje Jury są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.
Laureat nagrody pieniężnej zobowiązany jest w ciągu 30 dni, od dnia otrzymania informacji o nagrodzie, przesłać Organizatorowi dane wymagane przez niego do przekazania nagrody. Laureat niemający miejsca zamieszkania na terenie Polski zobowiązany jest również do przesłania wypełnionego aktualnego formularza IFT-1 / IFT-1R. W przeciwnym wypadku Organizator ma prawo odstąpić od wypłacenia nagrody pieniężnej.

Wzięcie udziału w konkursie oznacza udzielenie przez Podmiot Zgłaszający film nieodpłatnej, niewyłącznej, nieograniczonej terytorialnie licencji na korzystanie przez Organizatora z filmu poprzez publiczne wyświetlenie filmu w ramach Konkursu.
Pokazy filmów konkursowych podczas Festiwalu w ramach licencji mogą się odbyć nie więcej niż trzy (3) razy.
Podmiot Zgłaszający film udziela Organizatorowi niewyłącznej, nieodpłatnej, nieograniczonej czasowo ani terytorialnie licencji do wykorzystania dostarczonych materiałów promocyjnych (opisu filmu, kadrów z filmu, informacji o twórcach, itp.) do publikacji festiwalowych (druki, strona internetowa, social media, informacje prasowe, itp.) oraz do promocji Festiwalu w mediach.

Wszelkie pytania dotyczące konkursu i Festiwalu można kierować na adres e-mail Organizatora animocje@gmail.com.

Informacje pochodzą ze strony: www.animocje.com

Sięgnijcie także po więcej konkursów artystycznych

Kontakt

Miejskie Centrum Kultury w Bydgoszczy
ul. Marcinkowskiego 12-14
85-056 Bydgoszcz

animocje@gmail.com
www.animocje.com