Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie18
 • studenci52
 • absolwenci52
 • doktoranci12
 • naukowcy8
 • inni16
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • literackie7
 • muzyczne2
 • artystyczne13
 • naukowe40
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie57
 • małopolskie1
 • mazowieckie1
 • podkarpackie1
 • pomorskie1
 • śląskie1
 • warmińsko-mazurskie1
 • wielkopolskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia20
 • szkoła wyższa7
 • firma7
 • instytucja rządowa14
 • samorząd15
 • inny3
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Konkurs Dom jutra. Model budownictwa dostępnego

organizator:

BGK Nieruchomości

Rodzaj:
artystyczne, naukowe, inne
Grupa docelowa:
studenci
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 14.12.2017

Konkurs Dom jutra. Model budownictwa dostępnego

„Dom jutra. Model budownictwa dostępnego” to otwarty konkurs ideowy, skierowany do studentów polskich uczelni. Głównym wyzwaniem, jakie stanie przed uczestnikami konkursu, będzie poszukiwanie nowatorskich rozwiązań w zakresie dostępnego mieszkalnictwa przyszłości.

Celem Konkursu jest ideowe przedstawienie wizji dostępnego, przynoszącego społeczne wartości budownictwa mieszkaniowego w Polsce. Określenie „budownictwo dostępne” należy rozumieć szczególnie w kontekście Narodowego Programu Mieszkaniowego. Korzystanie ze wsparcia programu powinno dotyczyć inwestycji zachowujących równowagę pomiędzy poniesionymi kosztami a osiągniętą jakością: trwałością, użytecznością i walorami estetycznymi.

Prace zgłoszone do konkursu mają być rozwinięciem jednego z czterech wątków przewodnich, które dotyczą: (i) tworzenia modelowej urbanistyki, (ii) poszukiwania innowacyjnych rozwiązań w sferze funkcjonalnej, użytkowej i przestrzennej, (iii) rozwoju trwałych i dostępnych cenowo technologii oraz (iv) wykorzystania nowych pomysłów wynikających z cyfryzacji otoczenia.

Uczestnikami konkursu mogą być studenci pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia uczelni technicznych, artystycznych lub uniwersytetów. Do opracowywania nowoczesnych rozwiązań zostało zaproszone młode pokolenie, które niebawem rozpocznie samodzielne życie i stanie się naturalnym adresatem rządowego programu mieszkaniowego.
Termin zgłoszenia prac konkursowych upływa 14 grudnia br. Pomysły studentów będzie oceniał sąd konkursowy pod przewodnictwem prof. PW Jana Słyka, Dziekana Wydziały Architektury Politechniki Warszawskiej. W konkursie przewidziano nagrody i wyróżnienia na łączną kwotę 70 tys. zł. Ogłoszenie wyników planowane jest 20 grudnia br.

Praca konkursowa powinna przedstawiać autorski pogląd dotyczący środowiska zamieszkiwania w bliższej lub dalszej przyszłości. Istotne jest wyszczególnienie zakresu potrzeb współczesnego człowieka oraz określenie przestrzeni niezbędnej do realizacji tych potrzeb. Ogólny pogląd powinien zostać rozwinięty i uszczegółowiony z uwypukleniem jednego tematu wiodącego: architektonicznego, urbanistycznego, technologicznego lub cyfryzacji środowiska.
Prace należy złożyć zarówno w formie planszy o wymiarach 50cm x 70cm – zawierającej schematy, rysunki i wizualizacje niezbędne do przedstawienia idei dostępności na tle jednego z tematów wiodących – jak i w formie nośnika elektronicznego. Do pracy należy dołączyć jej opis. Całość winna być zaszyfrowana w sposób uniemożliwiający identyfikację autorów.
Każdy uczestnik lub zespół może złożyć wyłącznie jedną pracę dotyczącą jednego z wybranych tematów wiodących: urbanistycznego, architektonicznego, technologicznego lub cyfryzacji środowiska.
Prace konkursowe należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14 grudnia 2017 r., do godziny 16.00, za pokwitowaniem złożenia pracy konkursowej, na adres:
Wydział Architektury Politechniki Warszawskiej
ul. Koszykowa 55, 00-659 Warszawa
Prace konkursowe należy składać w opakowaniach uniemożliwiających ich bezśladowe otwarcie i zapoznanie się z zawartością opakowania.
Opakowanie musi zostać opisane w sposób następujący:
PRACA KONKURSOWA
DOM JUTRA. MODEL BUDOWNICTWA DOSTĘPNEGO
oraz oznakowane NUMEREM nadanym wszystkim elementom pracy konkursowej
Uczestnik proszony jest również o dokonanie wpisu na stronę internetową Konkursu, który zostanie upubliczniony po rozstrzygnięciu Konkursu, zawierającego syntezę materiału graficznego w formacie .pdf, .jpg lub .png (plik nie większy niż 5 MB) i opis nieprzekraczający 1000 znaków ze spacjami, wyjaśniający ideę pracy.

Kwota przeznaczona przez organizatorów na nagrody i wyróżnienia wynosi 70 000,00 zł brutto. Niezależnie od liczby przyznanych nagród i wyróżnień, kwota ta zostanie obligatoryjnie rozdzielona w całości wśród prac nagrodzonych lub wyróżnionych.
Przyznania nagród i wyróżnień dokonuje Sąd Konkursowy. Organizatorzy przewidują przyznanie następujących nagród w każdej kategorii:
• Po jednej nagrodzie pieniężnej w wysokości 6 000,00 zł brutto w każdej kategorii;
• 10 wyróżnień po 4 000,00 zł brutto;
• „Grand Prix” w wysokości 6 000,00 zł brutto dla najlepszej pracy nagrodzonej.
Nagrody pieniężne zostaną wypłacone w terminie nie krótszym niż 15 dni i nie dłuższym niż 45 dni od daty ogłoszenia wyników Konkursu i podlegają opodatkowaniu zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Informacje pochodzą ze strony: bgkn.pl

Kontakt

BGK Nieruchomości S.A.
ul. Ludna 2
00-406 Warszawa
tel. 0048 22 246 62 10
sekretariat@bgkn.pl
bgkn.pl

Dokumenty

do pobrania

DO POBRANIA:

regulamin