Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie28
 • studenci78
 • absolwenci78
 • doktoranci15
 • naukowcy11
 • inni33
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • literackie15
 • muzyczne2
 • artystyczne24
 • naukowe47
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie77
 • międzynarodowe3
 • łódzkie1
 • małopolskie1
 • podkarpackie1
 • podlaskie1
 • pomorskie2
 • śląskie1
 • warmińsko-mazurskie1
 • wielkopolskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia28
 • szkoła wyższa9
 • firma6
 • instytucja rządowa15
 • samorząd28
 • inny3
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Konkurs dla doktorantów na najlepszą oryginalną pracę twórczą

organizator:

Polska Akademia Nauk odział w Poznaniu

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
doktoranci
Zasięg:
wielkopolskie
termin składania wniosków: 01.03.2015

Konkurs dla doktorantów na najlepszą oryginalną pracę twórczą

Nagrodę przyznaje Prezes Akademii na wniosek Prezydium Oddziału PAN w Poznaniu. Środki pochodzą z puli środków przeznaczonych na nagrody naukowo-organizacyjne Prezesa PAN
Nagroda nadawana jest za oryginalne osiągnięcia badawcze doktoranta, które zostało opublikowane w roku poprzedzającym przyznanie.
Do konkursu może przystąpić osoba, która:
 • w roku poprzedzającym złożenie wniosku przygotowywała rozprawę doktorską w instytucji naukowej zlokalizowanej w województwie wielkopolskim lub lubuskim
 • nie ukończyła 30 lat w chwili składania wniosku
 • zgłasza do konkursu 1 oryginalną opublikowaną pracę twórczą (lub monografię)
Osiągnięcie uznaje się za opublikowane w danym roku, jeśli ukazało się drukiem (pełne dane bibliograficzne) lub zostało udostępnione w wersji elektronicznej „on-line early” (ahead of print) i posiada numer DOI.

Nagrody przyznawana jest w pięciu obszarach:
 • nauk humanistycznych i społecznych
 • nauk biologicznych i rolniczych
 • nauk ścisłych i nauk o Ziemi
 • nauk technicznych
 • nauk medycznych
Kryteriami oceny osiągnięcia są:
 • oryginalność i wartość poznawcza osiągnięcia,
 • wkład kandydata w osiągnięcie:
 • praca jedno-, dwu-, czy wieloautorska
 • pozycja pierwszego autora w pracy wieloautorskiej, w przypadku nauk, gdzie pozycja autora świadczy o wkładzie w dane osiągnięcie (np. nauki biologiczne, rolnicze, ścisłe, nauki o Ziemi)
 • oświadczenie promotora pracy doktorskiej o wkładzie doktoranta w zgłoszoną do konkursu pracę twórczą, ze wskazaniem, na czym ten wkład polegał i jaki był procentowy udział kandydata(-ki)
 • ranga czasopisma (wyrażona wartością impact factor dla roku poprzedzającego opublikowanie pracy oraz aktualną punktacja MNiSzW) lub wydawnictwa (w przypadku monografii)
 • oddźwięk w środowisku naukowym osiągnięcia (np. cytowania, komentarze w czasopismach naukowych itp.)
Ocenę osiągnięć dokonuje pięć 5-osobowych zespołów, właściwych dla wyodrębnionych obszarów, powołanych przez Prezydium Oddziału PAN.
Każdy zespół oceniający może przyznać wnioskować o tylko jedną nagrodę, dla jednego badacza. Zespół może również uznać, że w danym konkursie żaden z wniosków nie zasługuje na wyróżnienie.
Wyniki postępowania konkursowego podlegają zatwierdzeniu przez Prezydium Oddziału PAN w Poznaniu.
Prezydium Oddziału PAN w Poznaniu przedstawia Prezesowi Akademii wniosek o przyznanie nagród w pięciu powyższych obszarach nauki, wraz z propozycją ich wysokości.
Wnioski można składać jedynie drogą elektroniczną do Oddziału PAN w Poznaniu, w okresie między 1. stycznia i 1. marca, na formularzu dostępnym na stronie http://www.pan.poznan.pl/konkurs.htm, na adres: kamila.sobkowska@pan.pl
Wyniki konkursu ogłaszane są podczas najbliższego Zgromadzeni Ogólnego Oddziału PAN w Poznaniu (maj/czerwiec), a laureaci zobowiązani są do zaprezentowania nagrodzonej pracy podczas otwartej części tego Zgromadzenia.

Kontakt

Polska Akademia Nauk odział w Poznaniu
.
.

kamila.sobkowska@pan.pl
http://www.pan.poznan.pl/konkurs.htm