Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie18
 • studenci52
 • absolwenci52
 • doktoranci12
 • naukowcy8
 • inni16
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • muzyczne2
 • literackie7
 • artystyczne13
 • naukowe40
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie57
 • małopolskie1
 • mazowieckie1
 • podkarpackie1
 • pomorskie1
 • śląskie1
 • warmińsko-mazurskie1
 • wielkopolskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia20
 • szkoła wyższa7
 • firma7
 • instytucja rządowa14
 • samorząd15
 • inny3
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Kon­kurs TT Hi-Tech na pracę magi­ster­ską nt. nowo­cze­snych tech­no­lo­gii

organizator:

Poszczególne Wydziały Politechniki Łódzkiej

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
studenci
Zasięg:
łódzkie
termin składania wniosków: 22.10.2012

Kon­kurs TT Hi-Tech na pracę magi­ster­ską nt. nowo­cze­snych tech­no­lo­gii

Poli­tech­nika Łódzka, Wydział FTIiMS, wraz z firmą Trans­i­tion Tech­no­lo­gies SA, po raz V, wspól­nie orga­ni­zują Kon­kurs TT Hi-Tech na naj­lep­szą pracę magi­ster­ską z dzie­dziny nowo­cze­snych tech­no­lo­gii.

W tym roku w kon­kur­sie do wygra­nia jest nagroda pie­niężna w wyso­ko­ści 5000 zł oraz 4-ro tygo­dniowy staż, który lau­reat kon­kursu będzie mógł odbyć w łódzkim biu­rze Trans­i­tion Tech­no­lo­gies. Pod­czas stażu zwy­cięzca będzie mógł zdo­być cenną wie­dzę prak­tyczną i spró­bo­wać swo­ich sił przy reali­za­cji praw­dzi­wych pro­jek­tów w mię­dzy­na­ro­do­wym środo­wi­sku, przy uży­ciu inno­wa­cyj­nych tech­no­lo­gii IT.

Do Kon­kursu mogą być zgło­szone prace magi­ster­skie przy­go­to­wane i obro­nione w roku aka­de­mic­kim 2011/2012, w ramach stu­diów sta­cjo­nar­nych i nie­sta­cjo­nar­nych.

Zgło­sze­nie pracy lub pro­jektu dyplo­mo­wego wymaga zło­że­nia pracy magi­ster­skiej w sekre­ta­ria­cie Insty­tutu Infor­ma­tyki w wer­sji papie­ro­wej i elek­tro­nicz­nej wraz z pismem prze­wod­nim i mery­to­rycz­nym uza­sad­nie­niem pro­mo­tora lub recen­zenta.

Szczegóły dotyczące tematów prac oraz warunków uczestnictwa znajdują się w regulaminach Konkursu:

 • TT Hi-Tech FTIMS
 • TT Hi-Tech Wydział Elektryczny
 • TT Hi-Tech Wydział Mechaniczno Energetyczny
 • TT Hi-Tech Wydział Elektroniki

Ter­min zgła­sza­nia prac upływa w dniu 22.10.2012

Informacje pochodzą ze strony mlodziwlodzi.pl

Kontakt

Poszczególne Wydziały Politechniki Łódzkiej