Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie22
 • studenci40
 • absolwenci40
 • doktoranci8
 • naukowcy8
 • inni23
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • literackie13
 • artystyczne13
 • naukowe24
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe5
 • ogólnopolskie41
 • łódzkie2
 • małopolskie2
 • mazowieckie1
 • podlaskie1
 • pomorskie1
 • warmińsko-mazurskie1
 • wielkopolskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • instytucja międzynarodowa1
 • fundacje i stowarzyszenia8
 • szkoła wyższa3
 • firma5
 • instytucja rządowa10
 • samorząd21
 • inny4
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Kon­kurs Mło­dzi w Łodz- Mam Pomysł na Biz­nes

organizator:

Urzęd Miasta Łodzi, Depar­ta­ment Stra­te­gii i Roz­woju Biuro Roz­woju Przed­się­bior­czo­ści i Mie

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
studenci
Zasięg:
łódzkie
termin składania wniosków: 16.04.2012

Kon­kurs Mło­dzi w Łodz- Mam Pomysł na Biz­nes

Kon­kurs Mło­dzi w Łodzi — Mam Pomysł na Biz­nes

W dniu 15 marca 2012 roku ruszyła już kolejna IV edy­cja Kon­kursu Pre­zy­denta Mia­sta Łodzi na naj­lep­szy biz­ne­splan „Mło­dzi w Łodzi – Mam Pomysł na Biz­nes”. Celem kon­kursu jest pro­mo­cja przed­się­bior­czych postaw wśród mło­dych ludzi, któ­rych chcemy zachę­cić do wią­za­nia swo­jej przy­szło­ści z Łodzią.  Kon­kurs to dosko­nała tram­po­lina do osią­gnię­cia wła­snych marzeń biz­ne­so­wych.

Konkurs przeznaczony jest  dla osób od 18 do 35 roku życia, w tym:
1). osoby fizyczne, zamieszkałe na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, posiadające pełną zdolność do   czynności prawnych, nie prowadzące działalności gospodarczej;
2). łódzcy przedsiębiorcy, prowadzący działalność gospodarczą w sektorze Mikro-, Małych i Średnich Przedsiębiorstw, ze wskazaniem na mikro- i małe przedsiębiorstwa, nie dłużej niż 12 miesięcy przed terminem ogłoszenia Konkursu, nie posiadający zaległości wobec organów podatkowych i Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub te, którzy uzyskali przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności;
3). studenci łódzkich szkół wyższych państwowych lub prywatnych.

Kon­kurs roz­pa­try­wany jest w dwóch kate­go­riach:

 • „ogól­nej”

– osób fizycz­nych pro­wa­dzą­cych dzia­łal­ność gospo­dar­czą (max. 1 rok) w Łodzi
– osób dekla­ru­ją­cych zało­że­nie wła­snej dzia­łal­no­ści gospo­dar­czej w Łodzi w wyniku udziału w Kon­kur­sie

 • „stu­denci” dla stu­den­tów łódzkich uczelni

Etapy kon­kursu:

I etap (marzec– kwie­cień)
15.03. — ogłoszenie kon­kursu
do 16.04. — przyjmowanie zgło­szeń
do 20.04 — ogło­sze­nie wyni­ków I etapu na stro­nie Kon­kursu

II etap (kwie­cień– maj)
23.04. — 18.05. — szkolenie oraz doradz­two dla osób zakwa­li­fi­ko­wa­nych z I etapu (dla zain­te­re­so­wa­nych) z zakresu two­rze­nia pro­fe­sjo­nal­nego biz­ne­splanu z ele­men­tami rachun­ko­wo­ści
do 21.05 .– osta­teczny ter­min skła­da­nia biz­ne­spla­nów
22.05. — ogłoszenie wyni­ków II etapu na stro­nie Kon­kursu
III etap (maj– czer­wiec)
ocena biz­ne­spla­nów (przy­go­to­wa­nych w II eta­pie) przez Kapi­tułę Kon­kursu
14.06 — ogło­sze­nie wyni­ków kon­kursu oraz przy­zna­nie nagród lau­re­atom

Główną nagrodą w Konkursie jest nagroda Prezydenta Miasta Łodzi w wysokości po 10 000 zł w kategorii „ogólnej” i kategorii „studenci”. Ponadto wszyscy wyróżnieni w poszczególnych kategoriach otrzymają dyplomy.
Formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie: www.mlodziwlodzi.pl

Informacje pochodzą ze strony www.mlodziwlodzi.pl

Kontakt

Urzęd Miasta Łodzi, Depar­ta­ment Stra­te­gii i Roz­woju Biuro Roz­woju Przed­się­bior­czo­ści i Mie
ul. Piotrkowska 113
90-430 Łódź
tel. 42 638 47 00, 42 638 59 31
mlodziwlodzi@mlodziwlodzi.pl