Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie10
 • studenci21
 • absolwenci19
 • doktoranci2
 • naukowcy2
 • inni7
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • literackie5
 • artystyczne8
 • naukowe14
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe3
 • ogólnopolskie21
 • małopolskie1
 • pomorskie2
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia6
 • szkoła wyższa2
 • firma6
 • instytucja rządowa3
 • samorząd8
 • inny3
Wróć do listy

Kon­kurs bajkopisarski 'A to moja bajka wła­śnie'

organizator:

Miej­ska Bi­blio­te­ka Pu­blicz­na we Wro­cławiu

Rodzaj:
artystyczne
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 15.04.2013

Kon­kurs bajkopisarski 'A to moja bajka wła­śnie'

Zo­stań baj­ko­pi­sarzem!
Jeśli lu­bisz pisać i wy­myślać cie­ka­we hi­sto­rie, za­ufaj swo­jej wy­obraź­ni i weź u­dział w na­szym konkur­sie! Lau­re­atów kon­kur­su po­zna­my 23 maja pod­czas in­au­guracji 4. Tar­gów Książ­ki dla Dzie­ci i Mło­dzie­ży DOBRE STRONY (Wro­cław, plac Solny).

Miej­ska Bi­blio­te­ka Pu­blicz­na we Wro­cławiu i Biuro Wro­cławskich Pro­mocji Do­brych Ksią­żek o­gła­sza kon­kurs „A to moja bajka wła­śnie” na na­pi­sanie au­tor­skiej bajki lub baśni. Prace w for­mie e­lek­tro­nicz­nej na­le­ży prze­słać do 15 kwiet­nia 2013 r. na adres Or­ga­ni­zatora.

Jury o­ce­nia­jąc prace weź­mie pod uwagę: u­mie­jęt­ność za­sto­sowania kon­wen­cji bajki i baśni, o­ry­gi­nal­ność i po­praw­ność ję­zy­ko­wą.

Na­gro­dami w kon­kursie „A to moja bajka wła­śnie” są ta­ble­ty i książ­ki.

Celem Kon­kursu jest pro­mocja czy­tel­nic­twa wśród dzie­ci i mło­dzie­ży w wieku pod­sta­wowym i  gim­na­zjal­nym (do lat 16).

Prace na­le­ży wy­słać pocz­tą e­lek­tro­nicz­ną ( konkurs@wpdk.pl) z in­for­ma­cją w te­ma­cie Kon­kurs – „A to moja bajka wła­śnie” i podać nazwę szko­ły.
Wa­run­kiem u­czest­nic­twa w kon­kursie jest na­de­słanie swo­ich da­nych:

 • imię i na­zwi­sko,
 • wiek,
 • klasa,
 • nr szko­ły,
 • imię i na­zwi­sko wy­cho­waw­cy klasy.

Bajka lub baśń nie może prze­kro­czyć 6 ty­się­cy zna­ków.

Regulamin konkursu dostępny jest: tu

Informacja pochodzi ze strony www.wpdk.pl

Kontakt

Miej­ska Bi­blio­te­ka Pu­blicz­na we Wro­cławiu
ul. Widok 7A
50-052 Wro­cław

konkurs@wpdk.pl
www.wpdk.pl