Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie22
 • studenci71
 • absolwenci70
 • doktoranci11
 • naukowcy8
 • inni37
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • literackie14
 • muzyczne3
 • artystyczne26
 • naukowe38
 • inne2
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie68
 • międzynarodowe6
 • łódzkie2
 • lubelskie1
 • małopolskie1
 • mazowieckie1
 • podkarpackie1
 • podlaskie1
 • pomorskie1
 • warmińsko-mazurskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • instytucja międzynarodowa1
 • fundacje i stowarzyszenia25
 • szkoła wyższa1
 • firma13
 • instytucja rządowa15
 • samorząd31
 • inny1
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

IX edycja konkursu za najlepszą pracę doktorską z zakresu rynku finansowego

organizator:

Urząd Komisji Nadzoru Finansowego

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
absolwenci, doktoranci, naukowcy
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 15.10.2020
wartość nagrody: 15 000 zł
pula nagród: 20 000 zł

IX edycja konkursu za najlepszą pracę doktorską z zakresu rynku finansowego

Trwa nabór prac do IX edycji konkursu o Nagrodę Przewodniczącego KNF za najlepszą pracę doktorską z zakresu rynku finansowego. Termin nadsyłania prac konkursowych – do dnia 15 października 2020.

Celem Konkursu jest inspirowanie rozwoju rynku finansowego i jego innowacyjności poprzez zwiększanie zainteresowania środowiska akademickiego zagadnieniami związanymi z organizacją i funkcjonowaniem rynku finansowego oraz nadzorem nad tym rynkiem. Konkurs stanowi przejaw realizacji ustawowych zadań Komisji Nadzoru Finansowego dotyczących podejmowania działań edukacyjnych w zakresie funkcjonowania rynku finansowego. Organizatorem Konkursu jest Urząd Komisji Nadzoru Finansowego.

W IX edycji Konkursu, ogłoszonej przez Przewodniczącego KNF, mogą wziąć udział autorzy prac doktorskich napisanych w języku polskim, na podstawie których nadano stopień naukowy doktora w Rzeczypospolitej Polskiej w 2019 roku.

Zgłoszenia należy nadsyłać pocztą na adres korespondencyjny Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego (ul. Piękna 20, skr. pocztowa nr 419, 00-549 Warszawa), z dopiskiem Konkurs na pracę doktorską (Departament Komunikacji Społecznej), albo składać osobiście w Kancelarii Urzędu KNF (o przyjęciu pracy do Konkursu decyduje data stempla pocztowego albo data wpływu do Kancelarii Urzędu KNF) albo za pomocą ePUAP na elektroniczną skrzynkę podawczą Komisji Nadzoru Finansowego (w przypadku dokonania zgłoszenia w ten sposób, decyduje data wprowadzenia zgłoszenia do systemu teleinformatycznego Komisji Nadzoru Finansowego).

Autor najlepszej pracy doktorskiej otrzymuje przyznawaną przez Kapitułę Konkursu, powoływaną przez Przewodniczącego KNF, nagrodę pieniężną w wysokości 15000 złotych brutto. Kapituła konkursu może także przyznać wyróżnienie w wysokości 5000 złotych brutto.

Zgłoszenie pracy doktorskiej dokonywane pocztą, osobiście w Kancelarii Urzędu KNF zawiera:

 • odpowiedni formularz zgłoszeniowy, prawidłowo wypełniony i podpisany, wraz z udzielonymi zgodami i oświadczeniami wymaganymi ze względu na udział w Konkursie,
 • pracę doktorską w jednym egzemplarzu w wersji papierowej oraz dodatkowo w wersji elektronicznej w formacie .doc lub .pdf (na płycie CD albo na pendrivie),
 • streszczenie pracy doktorskiej (maksymalnie 1800 znaków bez spacji), określające cel pracy, główne jej założenia oraz ogólne wnioski,
 • kopię dokumentu potwierdzającego nadanie w oparciu o tę pracę stopnia naukowego doktora,
 • pozytywną opinię o pracy doktorskiej (rekomendację) podpisaną przez promotora lub przedstawicieli władz uczelni albo jednostki naukowej, o których mowa w § 8 pkt 2 lit. b i c.

Zgłoszenie dokonywane za pomocą ePUAP na elektroniczną skrzynkę podawczą Komisji Nadzoru Finansowego zawiera:

 • formularz zgłoszeniowy oraz streszczenie pracy doktorskiej, w postaci dokumentów elektronicznych opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym,
 • odstępuje się od wymogu złożenia wersji papierowej (wydruku) pracy doktorskiej,
 • kopię dokumentu potwierdzającego nadanie stopnia naukowego doktora w oparciu o zgłaszaną pracę przekazuje się w formie odwzorowania cyfrowego (skanu),
 • opinię o pracy doktorskiej (rekomendację), o której mowa w § 9 ust. 2 pkt 5 Regulaminu Konkursu, w przypadku gdy jej oryginał ma postać papierową, przekazuje się w formie odwzorowania cyfrowego (skanu)

– przy czym organizator Konkursu może w każdym czasie zażądać przedstawienia oryginałów dokumentów, o których mowa w pkt 3 i 4, przekazanych w formie odwzorowania cyfrowego (skanu).

W przypadku pytań i wątpliwości prosimy o kontakt na adres: dks@knf.gov.pl.

Wszystkie informacje pochodzą ze strony: knf.gov.pl

Zainteresowanych innymi ofertami konkursów naukowych zapraszamy do skorzystania z naszej wyszukiwarki.

Kontakt

Urząd Komisji Nadzoru Finansowego
ul. Piękna 20
00-549 Warszawa
tel. 22 262 50 00
knf@knf.gov.pl
www.knf.gov.pl

Dokumenty

do pobrania