Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie32
 • studenci82
 • absolwenci82
 • doktoranci15
 • naukowcy11
 • inni37
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • muzyczne2
 • literackie16
 • artystyczne26
 • naukowe47
 • inne1
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe3
 • ogólnopolskie81
 • łódzkie1
 • małopolskie1
 • podkarpackie1
 • podlaskie1
 • pomorskie3
 • śląskie1
 • warmińsko-mazurskie1
 • wielkopolskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia29
 • szkoła wyższa9
 • firma7
 • instytucja rządowa16
 • samorząd29
 • inny3
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

IV Ogólnopolski Konkurs Uczmy się PaTrzeć

organizator:

Impresariat programu Komendy Głównej Policji "Profilaktyka a Ty"

Rodzaj:
artystyczne
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 15.09.2014

IV Ogólnopolski Konkurs Uczmy się PaTrzeć

Impresariat programu Komendy Głównej Policji „Profilaktyka a Ty”
realizowany przy współpracy
z Rządowym programem ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań
„Razem bezpieczniej” Ministerstwa Spraw Wewnętrznych
i Ministerstwem Edukacji Narodowej w obszarze programu
„Bezpieczna i przyjazna szkoła”

ogłasza

IV OGÓLNOPOLSKI KONKURS DRAMATURGICZNY
„Uczmy się PaTrzeć”

na scenariusz spektaklu edukacyjno-profilaktycznego

„INNY – NIE OBCY”

pod patronatem
Rzecznika Praw Dziecka

Hasłem przewodnim konkursu jest cytat Ryszarda Kapuścińskiego
„Zatrzymaj się. Oto obok ciebie jest inny człowiek. Spotkaj się z nim. Spotkanie takie jest największym przeżyciem. Najważniejszym doświadczeniem”.
W scenariuszach profilaktyczno-edukacyjnych zgłaszanych do konkursu oczekujemy podjęcia tematu rozumienia i szanowania drugiego człowieka bez względu na odmienność jego poglądów, wyznanie, wygląd zewnętrzny, czy status majątkowy.
Zależy nam na ukazaniu roli emocji i stereotypowych treści wpływających na postrzeganie „Innych” oraz na wskazanie właściwych, pozytywnych postaw zachowania wśród młodzieży.

REGULAMIN

I. ORGANIZATOR I CEL KONKURSU
1. Organizatorem konkursu jest Impresariat programu Komendy Głównej Policji „Profilaktyka a Ty”.
2. Celem konkursu jest ukazanie problemu ksenofobii, nietolerancji i przeciwstawiania się dyskryminacji.

II. UCZESTNICY KONKURSU
1. Konkurs ma charakter otwarty, mogą brać w nim udział wszystkie osoby, nie będące członkami komisji oceniającej oraz Impresariatu PaT.

III. ZASADY KONKURSU
1. Warunkiem udziału w konkursie jest nadesłanie scenariusza o charakterze
edukacyjno-profilaktycznym, odpowiadającym tematyce konkursu.
2. Scenariusz należy opatrzyć godłem/pseudonimem autora (wyklucza się godło rysunkowe) i przesłać w 5 egzemplarzach oraz w formie elektronicznej (płyta CD, USB pendrive). Dane osobowe, zawarte w formularzu należy umieścić w zamkniętej kopercie, oznaczonej tym samym godłem/pseudonimem, co scenariusz.
3. Do konkursu nie mogą być zgłaszane scenariusze wcześniej publikowane.
4. Organizator zastrzega sobie prawo do opublikowania wybranych scenariuszy
na stronie internetowej: www.pat.policja.gov.pl.
5. Scenariusz może liczyć do 10 stron maszynopisu w formacie A4 (organizator zaleca
rodzaj czcionki Times New Roman, rozmiar czcionki 12 pkt. i odstępy między
wierszami na 1,5 interlinii).
6. Scenariusze nie mogą mieć więcej niż jednego współtwórcę. W wypadku, gdy
scenariusz jest stworzony przez więcej niż jedną osobę, wówczas zgłoszenie
scenariusza do konkursu muszą dokonać autorzy danego scenariusza wspólnie na
jednym formularzu.
7. Jeden uczestnik może zgłosić nie więcej niż dwa scenariusze, których jest wyłącznym
twórcą lub współtwórcą z innym uczestnikiem.
8. Przesłanie scenariusza na konkurs „Uczmy się PaTrzeć” jest równoznaczne
z wyrażeniem przez autora zgody na publikację na stronie www.pat.policja.gov.pl
i przekazanie nieodpłatnie organizatorowi autorskich praw majątkowych
ograniczonych do zakresu wyżej wymienionej publikacji oraz wyrażenia zgody na
niekomercyjne realizacje teatralne w obszarze działań programu PaT koordynowane
przez Impresariat PaT.
9. Organizator nie zwraca nadesłanych prac.

IV. TERMIN I SPOSÓB PRZEKAZYWANIA PRAC
1. Ostateczną datą przekazania scenariusza organizatorowi jest 15 września 2014 roku. O dacie złożenia decydować będzie data stempla pocztowego.
2. Prace należy nadesłać na adres:

Impresariat Programu PaT
Gabinet Komendanta Głównego Policji
ul. Puławska 148/150, 02-514 Warszawa
z dopiskiem: Konkurs „Uczmy się PaTrzeć”

V. ROSTRZYGNIĘCIE KONKURSU
1. Ocena nadesłanych scenariuszy będzie należeć do nienależnego jury powołanego przez organizatora.
2. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na początku grudnia 2014 roku na stronie www.pat.policja.gov.pl.
3. Pierwsze trzy miejsca wyróżnione zostaną nagrodami rzeczowymi. Formą wyróżnienia w konkursie będzie również opublikowanie scenariusza na stronie internetowej programu PaT. Powiadomienie autorów wyróżnionych scenariuszy odbędzie się drogą pocztową.
4. Wręczenie nagród odbędzie się w grudniu podczas Gali Finałowej działania PaT/E (edukacja) podsumowującej realizację programu PaT w 2014 roku. Na Galę Finałową zostaną zaproszone osoby, które otrzymają pierwsze trzy miejsca. Scenariusze nagrodzonych oraz wyróżnionych uczestników konkursu będą promowane na stronie internetowej www.pat.policja.gov.pl

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Uczestnictwo w konkursie jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
2. Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne ze złożeniem oświadczenia, że utwór jest wynikiem samodzielnej twórczości osoby biorącej w nim udział i że prawa autorskie do utworu nie są niczym ograniczone.
3. Każdy z autorów wyraża zgodę na przetwarzanie przez organizatora podanych danych osobowych dla celów konkursowych i promocyjnych (zgodnie z ustawą
z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych).
4. Niniejszy regulamin dostępny jest na stronie internetowej www.pat.policja.gov.pl
5. Wszelkich dodatkowych informacji udziela Tomasz Siniew – koordynator konkursu: kom.: 504-686-209 lub Impresariat PaT, tel.: (22) 60-117-26, e-mail: uczymy.sie.patrzec@gmail.com

Informacja zamieszczona przez Organizatora.

Kontakt

Impresariat programu Komendy Głównej Policji "Profilaktyka a Ty"
ul. Puławska 148/150
02-514 Warszawa
tel. 22 60 117 26/504 686 209
uczymy.sie.patrzec@gmail.com
www.pat.policja.gov.pl