Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie25
 • studenci46
 • absolwenci46
 • doktoranci9
 • naukowcy9
 • inni27
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • literackie16
 • artystyczne14
 • naukowe26
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie47
 • międzynarodowe5
 • łódzkie2
 • lubuskie1
 • małopolskie2
 • mazowieckie2
 • podlaskie1
 • pomorskie1
 • warmińsko-mazurskie1
 • wielkopolskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • instytucja międzynarodowa1
 • fundacje i stowarzyszenia9
 • szkoła wyższa3
 • firma5
 • instytucja rządowa11
 • samorząd25
 • inny4
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

III edycja konkursu "Studencki Nobel 2011"

organizator:

Stowarzyszenie "Niezależne Zrzeszenie Studentów"

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
studenci
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 31.03.2011

III edycja konkursu "Studencki Nobel 2011"

Konkurs ma na celu wyłonienie młodych, ambitnych i utalentowanych studentów poprzez wybór najlepszego studenta w Polsce, promowanie i nagradzanie najzdolniejszych studentów w kraju oraz propagowanie nauki i przedsiębiorczości, propagowanie działań społecznych oraz ułatwienie najlepszym studentom rozpoczęcia kariery na rynku pracy.

Uczestnikiem Konkursu może zostać student Uczelni państwowej lub prywatnej, który rozpoczął wiodący kierunek studiów pierwszego lub drugiego stopnia bądź studiów jednolitych magisterskich, zarówno stacjonarnych, jak i niestacjonarnych do dnia ukończenia 28 roku życia oraz który uzyskał za ostatni semestr akademicki zaliczony w Polsce średnią ocen minimum 4,00. Uczestnikiem Konkursu nie może być student studiów doktoranckich lub podyplomowych chyba, że jest równocześnie studentem studiów pierwszego i drugiego stopnia bądź studiów jednolitych magisterskich.

Warunkiem przystąpienia do Konkursu jest wypełnienie Formularza Konkursowego, znajdującego się na stronie www.studenckinobel.pl, co automatycznie kwalifikuje kandydata do Konkursu i stanowi podstawę do oceny jego osiągnięć w poszczególnych Etapach Konkursu.

Konkurs główny składa się z trzech etapów:

 • etapu uczelnianego
 • etapu regionalnego
 • etapu krajowego

Konkurs branżowy z dwóch:

 • etapu uczelnianego
 • etapu krajowego

Laureatem Krajowym (zwycięzcą Konkursu „Studencki Nobel 2011”) dany student może zostać tylko jeden raz. Nie dopuszcza się możliwości ponownego startu w Konkursie zwycięzców ubiegłych edycji konkursu „Studencki Nobel”. Dozwolony jest natomiast ponowny udział Krajowego Laureata Branżowego w kolejnej edycji Konkursu z wykluczeniem możliwości jego zwycięstwa w tej samej Branży, w której odniósł zwycięstwo w roku poprzedzającym.

 • Etap Uczelniany

W etapie Uczelnianym Uczestnik może uzyskać Wyróżnienie lub tytuł Laureata Uczelnianego. Uczelnia biorąca udział w Konkursie ma prawo wystawić do dalszego etapu w Konkursie Branżowym maksymalnie dwie osoby, które będą reprezentowały odrębne branże. Wyróżnienie przyznawane jest Uczestnikowi, który uzyskał co najmniej 150 punktów na 565 możliwych do uzyskania. Liczba punktów obliczana jest na podstawie Formularza Konkursu. Tytuł laureata Uczelnianego przyznawany jest Uczestnikowi Konkursu, który uzyskał najwyższą liczbę punktów na danej Uczelni. Uczestnicy, którzy otrzymają Wyróżnienie, tytuł Laureata Uczelnianego (oraz osoby z miejsc dwa – trzy na uczelni) lub będą Reprezentantami Uczelni w Konkursie Branżowym, zobowiązani będą do przedstawienia dokumentów potwierdzających swoje osiągnięcia w przeciągu 7 dni od daty ogłoszenia wyników Etapu Uczelnianego.

W przypadku negatywnej weryfikacji osiągnięć Laureata Uczelnianego tytuł ten otrzymuje kolejny pod względem liczby punktów Uczestnik – z zastosowaniem procedur weryfikacyjnej. W przypadku negatywnej weryfikacji osiągnięć Uczestnika, który otrzymał Wyróżnienie, traci on prawo do przyznanego tytułu.

Po Etapie Uczelnianym i weryfikacji dokumentów (weryfikacja jest przeprowadzana przez Centra Regionalne Konkursu) Centrum Krajowe Konkursu otrzymuje dane osób zakwalifikowanych do Etapu Krajowego w Konkursie Branżowym (nie później niż 10 dni od ogłoszenia wyników Etapu Uczelnianego). Krajowa Komisja Konkursowa wybiera spośród osób z tej grupy po dwie na każdą z branż, które przechodzą do ścisłego finału. W przypadku dużej liczby zgłoszeń, CKK i Organizator zastrzegają sobie prawo do zmiany decyzji o zwiększeniu liczby osób kwalifikujących się do ścisłego finału z każdej branży (do trzech).

 • Etap Regionalny

Do Etapu Regionalnego kwalifikuje się każdy Uczestnik, który uzyskał tytuł Laureata Uczelnianego. Ogłoszenie oficjalnych wyników, które z osób otrzymały tytuł Laureata Uczelnianego, odbędzie się na Gali Regionalnej. Regionalna Komisja Konkursowa w przypadku Konkursu głównego oceniać będzie w Etapie Regionalnym jedynie Laureatów Uczelnianych. Regionalna Komisja Konkursowa po otrzymaniu dokumentów potwierdzających osiągnięcia Uczestników, na podstawie wewnętrznie ustalonej punktacji, dokonuje wyboru trzech Uczestników, którzy zajmują kolejno pierwsze, drugie oraz trzecie miejsce w Konkursie Głównym w danym województwie na Etapie Regionalnym.. Uczestnik który zajmie pierwsze miejsce w danym regionie, otrzymuje tytuł Laureata Regionalnego. Zarówno Laureat Regionalny, jak i Uczestnicy zajmujący kolejno drugie i trzecie miejsce w Konkursie Głównym w Etapie Regionalnym mogą zostać jednocześnie Reprezentantami Uczelni w Konkursie Branżowym. W Etapie Regionalnym punkty otrzymane przez Uczestnika podczas Etapu Uczelnianego nie są brane pod uwagę. Etap Regionalny kończy się Galą Regionalną, podczas której Regionalna Komisja Konkursowa ogłasza wyniki Etapu Regionalnego.

 • Etap Krajowy

Do Etapu Krajowego kwalifikuje się każdy Uczestnik, który uzyskał tytuł Laureata Regionalnego oraz który został zakwalifikowany do ścisłego finału w Konkursie Branżowym. Krajowa Komisja Konkursowa po otrzymaniu dokumentów potwierdzających osiągnięcia Laureatów Regionalnych, na podstawie wewnętrznie ustalonej punktacji, dokonuje subiektywnego wyboru trzech Uczestników, którzy zajmują kolejno pierwsze, drugie oraz trzecie miejsce w Konkursie Głównym w Etapie Krajowym.

Uczestnik Konkursu, który zajmie pierwsze miejsce w kraju, otrzymuje tytuł Najlepszego Studenta RP – Studenckiego Nobla 2011.

Przy wyborze Laureatów na poszczególnych etapach brane są pod uwagę: obiektywne wyniki w nauce, znajomości języków obcych, aktywność naukowa, społeczna oraz artystyczna Uczestnika, w tym m.in. udział w warsztatach twórczych, sympozjach, konferencjach, praktyki, staże, praca w kołach naukowych, uczestnictwo w wymianach międzynarodowych, prace badawcze, publikacje, referaty, współpraca z prasa naukową, redagowanie gazet, działalność w samorządzie studenckim i organizacjach studenckich, fundacjach i stowarzyszeniach.

Wpływ na ocenę Komisji Konkursowej mogą mieć również inne osiągnięcia bądź sukcesy Uczestnika. Przy ocenie Uczestników poszczególnych etapów brane są pod uwagę osiągnięcia z całego okresu studiów (z wyłączeniem osiągnięć na studiach doktoranckich i/lub podyplomowych). Wyjątek stanowi średnia ocen, która brana jest pod uwagę wyłącznie za ostatni semestr akademicki zaliczony w Polsce.

Uczestnicy, którzy uzyskają tytuł Laureata Regionalnego, otrzymują statuetki „Studencki Nobel”. Najlepszym Uczestnikom poszczególnych etapów zostaną przyznane dyplomy potwierdzające uzyskane tytuły. W Etapie Regionalnym oraz Etapie Krajowym najlepsi Uczestnicy Konkursu Głównego oraz w Etapie Krajowym Konkursu Branżowego mogą zostać nagrodzeni poprzez nagrody pieniężne, rzeczowe oraz inne wyróżnienia.

Zgłoszenia Uczestników do Konkursu przyjmowane są od 01.03.2011 do 31.03.2011. CKK może podjąć decyzję o przedłużeniu czasu zgłoszeń. Nie później jednak niż do 10.04.2011. Gale Regionalne odbywać się będą w kwietniu i maju 2011 r. Dokładny termin odbywania się Gali Regionalnej w danym regionie określa Centrum Regionalne Konkursu. Gala Ogólnopolska odbędzie się w Warszawie w ciągu 50 dni od daty ostatniej gali Regionalnej. Dokładny termin odbywania się Krajowej Gali Ogólnopolskiej określa CKK. Gala Ogólnopolska jest przewidywana na 26.06.2011.  O terminie oraz miejscu odbywania się Gal Regionalnych oraz Gali Ogólnopolskiej Uczestnicy zostaną powiadomieni z 14-dniowym wyprzedzeniem za pośrednictwem oficjalnej strony internetowej konkursu.

Przyznane nagrody praz wyróżnienia zostaną wręczone uroczyście na poszczególnych Galach Regionalnych oraz Gali Ogólnopolskiej. Sponsorzy nagród pieniężnych oraz rzeczowych będą mieli możliwość wręczenia swoich nagród podczas Gali Regionalnych oraz Gali Ogólnopolskiej.

Nad przebiegiem Konkursu oraz koordynacją bieżących zadań czuwa Centrum Krajowe Konkursu, które działa w imieniu oraz z upoważnienia Organizatora.

Wiążące dla Uczestników informacje, decyzje oraz postanowienia ogłaszane będą za pośrednictwem oficjalnej strony internetowej Konkursu www.studenckinobel.pl z odpowiednim wyprzedzeniem czasowym.

Informacje pochodzą ze strony www.studenckinobel.pl

Kontakt

Stowarzyszenie "Niezależne Zrzeszenie Studentów"
ul. Krakowskie Przedmieście 20/22 lok. 21
00-325 Warszawa


www.studenckinobel.pl