Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie18
 • studenci53
 • absolwenci53
 • doktoranci11
 • naukowcy9
 • inni16
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • literackie7
 • muzyczne2
 • artystyczne13
 • naukowe41
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe1
 • ogólnopolskie58
 • małopolskie1
 • mazowieckie1
 • podkarpackie1
 • pomorskie1
 • śląskie1
 • warmińsko-mazurskie1
 • wielkopolskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia18
 • szkoła wyższa7
 • firma8
 • instytucja rządowa15
 • samorząd16
 • inny3
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

II edycja konkursu na pracę dyplomowa podejmującą tematykę regionu powiatu legionowskiego

organizator:

Starostwo Powiatowe w Legionowie

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
studenci
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 31.03.2011

II edycja konkursu na pracę dyplomowa podejmującą tematykę regionu powiatu legionowskiego

W konkursie mogą brać udział prace złożone i obronione w 2010 roku na wszystkich uczelniach publicznych i niepublicznych w Polsce i poza granicami kraju. Dopuszcza się przyjęcie prac obronionych w latach wcześniejszych. Za pracę obronioną uważa się pracę, na podstawie której został nadany tytuł: licencjata magistra lub stopień doktora. Przedmiotem konkursu są prace przygotowane w ramach studiów dziennych, wieczorowych oraz zaocznych.

Celem konkursu jest zapoznanie się z opracowaniami o problematyce dotyczącej regionu powiatu legionowskiego, publiczne udostępnianie i archiwizacja w zbiorach biblioteki, a także promocja autora i publikacja zwycięskiej pracy.

Zgłoszenie do konkursu wymaga:

 • dostarczenia pracy w formie elektronicznej, najchętniej w formacie pliku pdf i/lub w formie pisemnej
 • wypełnienia karty zgłoszenia oraz oświadczenia uczestnika konkursu o wyrażeniu zgody na publikację pracy przez organizatora w dowolnej formie

Na konkurs przyjmowane będą prace napisane w języku polskim, ale również prace obcojęzyczne, przetłumaczone na język polski. Szczegółowa tematyka prac i dziedzina nauki jest dowolna.

Zgłoszenie do konkursu powinno być dokonane do 31 marca 2011 roku.

Zgłoszenie należy dostarczyć osobiście lub za pośrednictwem poczty na adres:

Starostwo Powiatowe w Legionowie
Wydział Promocji i Rozwoju Społecznego
ul. Sikorskiego 11
05-119 Legionowo

z dopiskiem: „Konkurs na pracę dyplomową” lub

Biuro Paszportowe Wydziału Promocji i Rozwoju Społecznego Starostwa Powiatowego w Legionowie
Urząd Miasta Legionowo
ul. Piłsudskiego 41

z dopiskiem „Konkurs na pracę dyplomową” lub za pośrednictwem poczty elektronicznej jako załącznik do wiadomości, przesłać na adres: konkurs@powiat-legionowski.pl z dopiskiem: „Konkurs na pracę dyplomową”. Dodatkowo wysyłając zgłoszenie e-mailem, należy najpóźniej w ostatnim dniu terminu przyjmowania prac złożyć osobiście lub dosłać pocztą na podane wyżej adresy podpisane formularze zgłoszeniowe. Formularze dostarczone pocztą po terminie, zdyskwalifikują zgłoszenie.

Prace w formie drukowanej powinny posiadać oprawę co najmniej bindowaną. Do pracy mogą być dołączone recenzje lub rekomendacje promotora. Każda praca powinna zawierać oświadczenie autora, iż praca jest jego dziełem autorskim.

W wyniku postępowania konkursowego wyłonione zostaną prace nominowane do otrzymania nagrody. Zwycięzca otrzyma nagrodę rzeczową o wartości 1500 zł oraz nagrodę specjalną w postaci publikacji pracy dyplomowej jako artykułu lub książki naukowej. Zostaną przyznane dwie dodatkowe nagrody rzeczowe dla osób wyróżnionych jako zwycięzców drugiego i trzeciego miejsca.

Informacje o pracach zwycięskich oraz nominowanych do nagród zawierać będą dane dotyczące: tytułu pracy, daty powstania, autora, promotora, wydziału i uczelni, w której prace te powstały.

Prace zgłoszone w formie drukowanej będą przechowywane i udostępniane w Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej w Legionowie.

Kapitułę stanowi kolegium powołane przez Starostę Legionowskiego – pracownicy naukowi oraz samorządowcy z terenu powiatu. Kapituła dokona wyboru zwycięskiej pracy w odniesieniu do problematyki rozwoju gospodarki i rynku pracy, infrastruktury technicznej i społecznej, ochrony środowiska, inwestycji, turystyki i rekreacji oraz promocji, jako narzędzi wspierających zarządzanie Powiatem Legionowskim.

Wyniki konkursu zostaną zamieszczone na stronie internetowej www.powiat-legionowski.pl oraz w lokalnej prasie. Nagrodzone prace lub ich streszczenie mogą być publikowane na stronie internetowej www.powiat-legionowski.pl lub wydane drukiem w materiałach promocyjnych i informacyjnych Starostwa Powiatowego w Legionowie.

Informacje pochodzą ze strony www.powiat-legionowski.pl

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Legionowie
ul. Sikorskiego 11
05-119 Legionowo
tel.: (22) 764 04 72
konkurs@powiat-legionowski.pl
www.powiat-legionowski.pl