Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie23
 • studenci54
 • absolwenci49
 • doktoranci11
 • naukowcy8
 • inni30
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • literackie18
 • muzyczne2
 • sportowe1
 • artystyczne28
 • naukowe32
 • inne5
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie63
 • międzynarodowe5
 • łódzkie2
 • lubelskie1
 • lubuskie1
 • małopolskie1
 • podlaskie1
 • pomorskie1
 • warmińsko-mazurskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • szkoła średnia1
 • fundacje i stowarzyszenia16
 • szkoła wyższa4
 • firma15
 • instytucja rządowa8
 • samorząd26
 • inny7
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

II edycja konkursu Innowator Mazowsza 2009

organizator:

Departament Strategii i Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego

Rodzaj:
inne
Grupa docelowa:
naukowcy
Zasięg:
mazowieckie
termin składania wniosków: 30.11.2009

II edycja konkursu Innowator Mazowsza 2009

Ideą konkursu jest identyfikowanie oraz promowanie przedsięwzięć o  charakterze rozwojowym i innowacyjnym w środowisku nauki i biznesu na Mazowszu, a więc kształtowania postaw proinnowacyjnych wśród obywateli w regionie. Obecnie innowacje są podstawą wzrostu ekonomicznego gospodarek a narzędziem stymulującym ich rozwój jest dobra współpraca między sferą biznesu, instytucjami naukowo-badawczymi oraz administracją szczególnie szczebla regionalnego. Dlatego też konkurs „Innowator Mazowsza” stanowi ważny element inicjujący i wspomagający tak postrzeganą kooperację rozwoju innowacyjności na Mazowszu, będąc również istotnym elementem wdrażania Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza.

II kategorie konkursowe:

I. Młoda Innowacyjna Firma:

W ramach tej kategorii, do konkursu mogą przystąpić przedstawiciele sektora Małych i Średnich Przedsiębiorstw, założonych i prowadzących działalność na terenie Województwa Mazowieckiego nie dłużej, niż 7 lat do daty złożenia aplikacji konkursowej, mogących wykazać się udokumentowanym, wprowadzonym w ciągu ostatnich 3 lat, innowacyjnym produktem, usługą lub technologią, wdrożoną w codziennej praktyce biznesowej.

II. Innowacyjny Młody Naukowiec:

W tej kategorii, do konkursu mogą przystąpić naukowcy, którzy nie przekroczyli 35 roku życia, z zakończonym przewodem doktorskim lub stopniem doktora uzyskanym w ciągu ostatnich trzech lat.

Na zwycięzców/laureatów czekają nagrody:
w kategorii Młoda Innowacyjna Firma: I miejsce – 25 000 zł brutto, II miejsce – 15 000 zł brutto, III miejsce – 10 000 zł
brutto oraz dyplomy
dla wyróżnionych;
w kategorii Innowacyjny Młody Naukowiec: I miejsce – 10 000 zł brutto,
II miejsce – 7 000 zł brutto, III miejsce – 5 000 zł brutto oraz dyplomy dla wyróżnionych.

Wnioski konkursowe należy składać na formularzach zgłoszeniowych, odpowiednich dla każdej kategorii konkursowej.

W kategorii „Młoda Innowacyjna Firma” wymagane są następujące dokumenty:
1). wypełniony załącznik nr 1a do regulaminu Konkursu– formularz zgłoszeniowy;
2). wypełniony załącznik nr 2a do regulaminu Konkursu – charakterystyka innowacyjności firmy (opis innowacyjnego
produktu / usługi / technologii / rozwiązania organizacyjnego);
3). oświadczenie o zapoznaniu się z regulaminem i akceptacja jego treści, zgodnie z § 13 ust. 5 niniejszego regulaminu;
4). kopie dokumentów świadczących o innowacyjności zgłaszanego projektu (certyfikaty, patenty, opinie itp.).

W kategorii „Innowacyjny Młody Naukowiec” wymagane są następujące dokumenty:
1). wypełniony formularz zgłoszeniowy;
2). wypełniona charakterystyka pracy doktorskiej;
3). wypełniona zgoda na przetwarzanie danych osobowych;
4). oświadczenie o zapoznaniu się z regulaminem i akceptacja jego treści, zgodnie z § 13 ust. 5 niniejszego regulaminu;
5). rozprawa doktorska w wersji elektronicznej lub w wersji papierowej do wglądu;
6). recenzje rozprawy doktorskiej (kopie) lub opinia promotora pracy doktorskiej (kopia) lub opinia dziekana, dyrektora
instytutu, przedsiębiorcy korzystającego z wyników pracy doktorskiej;
7). zaświadczenie o nadaniu stopnia doktora, zaświadczenie o zakończeniu przewodu doktorskiego lub kopia dyplomu.

Więcej informacji na stronach internetowych: www.innowacyjni.mazovia.pl lub www.mazovia.pl zakładka Innowator Mazowsza.

Informacje pochodzą ze strony ksu.parp.gov.pl

Kontakt

Departament Strategii i Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego
ul. Ks. I. Kłopotowskiego 5
03-718 Warszawa
(022) 59 79 792, (022) 59 79 793
innowator.mazowsza@mazovia.pl