Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie28
 • studenci77
 • absolwenci77
 • doktoranci15
 • naukowcy11
 • inni31
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • muzyczne2
 • literackie14
 • artystyczne23
 • naukowe49
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe2
 • ogólnopolskie77
 • łódzkie1
 • małopolskie1
 • mazowieckie1
 • podkarpackie1
 • podlaskie1
 • pomorskie2
 • śląskie1
 • warmińsko-mazurskie1
 • wielkopolskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia28
 • szkoła wyższa9
 • firma6
 • instytucja rządowa16
 • samorząd27
 • inny3
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

II edycja konkursu "BIOIDEA"

organizator:

JCI Venture Sp. z o.o.

Rodzaj:
artystyczne
Grupa docelowa:
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 30.04.2011

II edycja konkursu "BIOIDEA"

Tematyka konkursu określona jest połączeniem słów „BIO” oraz „IDEA”. Celem konkursu jest wyłonienie przez członków Komisji konkursowej najlepszej koncepcji dotyczącej rozwinięcia projektu (pomysłu) związanego z badaniami naukowymi, wynalazkami, innowacyjnymi pomysłami, produktami i inicjatywami dotyczącymi branży life science (nauki przyrodnicze), który może dysponować potencjałem komercyjnym. Konkurs trwa od 1 marca 2011 do 30 kwietnia 2011 roku. Rozstrzygnięcie nastąpi po 15 maja 2011 r., a wyniki konkursu zostaną podane na stronie internetowej organizatora pod adresem www.jciventure.pl.

Rozdanie nagród odbędzie się jesienią 2011 r. Dokładny termin wydarzenia zostanie ustalony do dnia 30 czerwca 2011 r., a zwycięzca konkursu zostanie powiadomiony o tym fakcie bezpośrednio przez przedstawiciela spółki JCI Venture.

Konkurs skierowany jest do magistrów, doktorów lub studentów studiów doktoranckich, magisterskich i podyplomowych z kierunków pokrewnych do obszaru life science, takich jak biotechnologia, chemia, biologia, medycyna, farmacja i innych nauk przyrodniczych.

Organizator przewiduje przyznanie nagrody głównej w formie zawarcia umowy preinkubacyjnej, zapewniającej sfinansowanie działań związanych z realizacją projektu Zwycięzcy, zapewniającej sfinansowanie działań związanych z realizacją projektu Zwycięzcy, kwotą w wysokości do 40 000 PLN brutto. Zakres finansowanych działań będzie zgodny z regulacjami, jakimi podlega JCI Venture Sp. z o.o. w zakresie finansowania procesów preinkubacyjnych.

Działania związane z realizacją projektu Zwycięzcy finansowane przez JCI Venture Sp. z o.o. nie będą mogły być finansowane z innych źródeł (ograniczenie podwójnego finansowania).

Wyboru nagrodzonych prac dokona Komisja Konkursowa powołana przez organizatora w osobie Prezesa Zarządu. Członkami Komisji Konkursowej będą 3 wyznaczeni pracownicy spółki JCI Venture wskazani przez Prezesa Zarządu spółki. Funkcję Przewodniczącego Komisji Konkursowej pełnić będzie Prezes Zarządu JCI Venture Sp. z o.o. Członkowie Komisji Konkursowej dokonają niezależnej oceny zgłoszonych projektów, przy czym ocena oparta będzie na przyznaniu punktów, przypisanych odpowiednim polom formularza zgłoszeniowego. Skala punktów, jaka może zostać przyznana poszczególnym polom określona została w formularzu zgłoszeniowym. Jako zwycięski zostanie wybrany zostanie projekt, który uzyskał najwyższą sumaryczną ilość punktów od wszystkich członków Komisji Konkursowej.

W przypadku, gdy dwa lub więcej zgłoszenia otrzymają taką samą ilość punktów, organizator ma prawo przyznać nagrodę dodatkową, dwie lub więcej nagrody główne lub rozstrzygnąć o zwycięstwie w trybie dodatkowego głosowania członków Komisji Konkursowej.

Przyznanie nagrody głównej w formie zawarcia umowy preinkubacyjnej ze Zwycięzcą konkursu będzie miało miejsce w terminie dogodnym dla Zwycięzcy, co zostanie z nim ustalone telefonicznie.

Uczestnikami konkursu mogą być tylko i wyłącznie osoby fizyczne, pełnoletnie, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych. Organizator nie wprowadza ograniczeń co do miejsca zamieszkania. Udział w konkursie jest bezpłatny i całkowicie dobrowolny. Organizator nie wprowadza ograniczenia ilości pomysłów i projektów zgłaszanych przez Uczestników – każdy z nich może przysłać do Organizatora dowolną ilość zgłoszeń konkursowych. Każde zgłoszenie konkursowe oceniane jest oddzielnie i bez  powiązań z innymi zgłoszeniami. Projekty i pomysły można zgłaszać wyłącznie indywidualnie. Organizator dopuszcza możliwość oznaczenia współautorstwa, jednakże jest zobligowany do respektowania postanowień regulaminu wyłącznie wobec osoby zgłaszającej.

Zgłoszenie następuje poprzez wypełnienie i przesłanie do Organizatora Formularza zgłoszeniowego do konkursu. Organizator dopuszcza także przesłanie zgłoszenia pocztą tradycyjną lub dostarczenie na adres siedziby Organizatora, jednakże tylko pod warunkiem, że będzie to dokument wypełniony i wydrukowany z ww. pliku PDF. Na kopercie zawierającej Zgłoszenie powinien znaleźć się dopisek „Konkurs BIOIDEA”.

Zgłoszenie konkursowe powinno spełniać łącznie następujące warunki:

 • być nadesłane w terminie nadsyłania zgłoszeń
 • posiadać wypełnione wszystkie pola formularza zgłoszeniowego dotyczące danych Uczestnika
 • zawierać krótką część opisową, która stosowana będzie w celu promocji projektu w mediach i wśród osób trzecich (maksymalnie 1000 znaków) niezbędne na wypadek, gdy dany projekt zostanie wybrany zwycięskim a Organizator zdecyduje o podaniu do wiadomości publicznej ograniczonej informacji o projekcie
 • zawierać część właściwą opisującą podstawowe założenia projektu, formy realizacji oraz promocji, a także szacunkowe założenia finansowe zgodnie ze strukturą formularza zgłoszeniowego

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne uszkodzenie lub zaginięcie dokumentów zgłoszeniowych do konkursu powstałe w czasie przesyłki

Ostateczną datą przyjęcia zgłoszenia jest 30 kwietnia 2011 roku do godziny 15.00. O przyjęciu zgłoszenia decyduje data wpływu zgłoszenia. Nadesłane zgłoszenia nie będą zwracane Uczestnikom.

Uczestnictwo w konkursie „BIOIDEA” jest równoznaczne z nieodpłatnym udzieleniem prawa do wykorzystywania przez Organizatora zgłoszonych projektów na następujących polach eksploatacji: druk na potrzeby realizacji konkursu w dowolnej liczbie publikacji i dowolnym nakładzie, przesyłania za pośrednictwem sieci Internet oraz w innych formach utrwaleń nadających się do rozpowszechniania, wprowadzenia do obrotu, wprowadzenia do pamięci komputera, a także publicznego prezentowania zwycięskiego projektu po zakończeniu konkursu, w ramach działań Jagiellońskiego Centrum Innowacji Sp. z o.o. lub JCI Venture Sp. z o.o.

Przekazanie zgłoszenia konkursowego (projektu) oznacza jednocześnie oświadczenie Uczestnika, że nie zagrażają one ani nie naruszają praw osób trzecich, w szczególności nie naruszają ich majątkowych i osobistych praw.

Za wszelkie roszczenia osób trzecich wynikające z tytułu naruszenia ich praw odpowiada Uczestnik konkursu.

Informacje pochodzą ze strony www.jciventure.pl

Kontakt

JCI Venture Sp. z o.o.
ul. Bobrzyńskiego 14
30-348 Kraków
tel.: (12) 297 46 25
jciventure@jci.pl
www.jciventure.pl