Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie18
 • studenci53
 • absolwenci53
 • doktoranci11
 • naukowcy9
 • inni16
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • literackie7
 • muzyczne2
 • artystyczne13
 • naukowe41
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie58
 • międzynarodowe1
 • małopolskie1
 • mazowieckie1
 • podkarpackie1
 • pomorskie1
 • śląskie1
 • warmińsko-mazurskie1
 • wielkopolskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia18
 • szkoła wyższa7
 • firma8
 • instytucja rządowa15
 • samorząd16
 • inny3
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Granty Naukowe Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego

organizator:

Polskie Towarzystwo Diabetologiczne

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
naukowcy
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 02.03.2015

Granty Naukowe Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego

Celem Konkursu jest promowanie pracy naukowej lekarzy z zakresu diabetologii.
Decyzją Zarządu Głównego PTD łączna suma środków przeznaczona dla laureatów Konkursu ustalona została na kwotę 400 000,00 PLN brutto.
Zgłoszenia do udziału w konkursie należy nadsyłać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 2 marca 2015 r.
Przedmiotem konkursu jest wyłonienie projektów badań naukowych z zakresu diabetologii, które zostaną najwyżej ocenione i w stosunku do których Zarząd Główny PTD podejmie decyzję o ich finansowaniu lub współfinansowaniu ze środków PTD.
Uczestnikiem konkursu mogą być osoby spełniający poniższe warunki:
 1. urodzili się 01.01.1976 r. lub później;
 2. posiadają prawo wykonywania zawodu lekarza i nie zostali zawieszeni w prawie do jego wykonywania na podstawie prawomocnego orzeczenia organu samorządu zawodowego lub posiadają wykształcenie wyższe (co najmniej licencjat) nielekarskie i pracują w jednostce naukowo-badawczej;
 3. są członkami PTD i nie posiadają zaległości w opłacaniu składek członkowskich;
 4. są pierwszym autorem przedstawionego do udziału w Konkursie projektu badań z zakresu diabetologii;
 5. wyrazili zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów Konkursu.
Konkurs polega na wyborze projektu lub projektów na badania z dziedziny diabetologii, w stosunku do których Zarząd Główny PTD podejmie następnie decyzję o finansowaniu lub współfinansowaniu ze środków PTD. Wyniki powyższych badań będą następnie opublikowane w czasopismach medycznych.
Czas realizacji wybranego projektu może wynosić maksymalnie 3 lata od dnia podpisania Umowy, o której mowa w pkt. V ust. 13. W uzasadnionych przypadkach realizacja wybranego projektu może ulec wydłużeniu do maksymalnie lat 4. Zgodę na przedłużenie czasu realizacji projektu udziela Zarząd Główny PTD na wniosek autora lub autorów projektu, po uzyskaniu pozytywnej opinii Komisji Nagród. Wniosek należy złożyć nie wcześniej niż po upływie ponad połowy zakładanego czasu realizacji prac badawczych, ale nie później niż przed upływem 2 lat od dnia podpisania Umowy. Zmiana czasu realizacji projektu wymaga zawarcia pisemnego aneksu do Umowy.
Zgłoszenie udziału w Konkursie nastąpi poprzez wysłanie drogą elektroniczną przez uczestnika (lub uczestników) aplikacji zawierającej:
 • zgłoszenie woli udziału w konkursie;
 • wypełniony kwestionariusz osobowy obejmujący: imię, nazwisko, datę i miejsce urodzenia, miejsce zamieszkania, miejsce zatrudnienia, adres e-mailowy;
 • życiorys naukowy;
 • wykaz opublikowanych dotychczas prac naukowych;
 • skan pierwszej strony dowodu osobistego;
 • opis projektu badawczego w którym należy przedstawić: o założenia badania, wraz z uzasadnieniem jego przeprowadzenia; o cel; o metodykę; o oczekiwane wyniki; o znaczenie projektu i jego wyników dla diagnostyki i leczenia cukrzycy i jej powikłań; o szczegółowy kosztorys całości projektu;
 • oświadczenie o akceptacji treści niniejszego Regulaminu;
 • zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach związanych z realizacją niniejszego Konkursu o następującej treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przekazanych dla potrzeb niezbędnych do realizacji Konkursu zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r nr 101 poz.926 z późn. zm.)”;
 • kopię zgody Komisji Bioetycznej na przeprowadzenie badania lub – w przypadku jej nieposiadania – deklarację Uczestnika o przyjęciu odpowiedzialności za wystąpienie z wnioskiem do Komisji Bioetycznej o zgodę na prowadzenie badań w przypadku przystąpienia do jego realizacji.
plikację obejmującą całość wymienionych powyżej dokumentów należy przesyłać na adres: leszek.czupryniak@umed.lodz.pl, w nieprzekraczalnym terminie do 2 marca 2015 r.
Organizator Konkursu przewiduje możliwość przyznania kilku nagród, których łączna wysokość nie może przekroczyć łącznej puli nagród przewidzianych w funduszu nagród na rok 2015.

Kontakt

Polskie Towarzystwo Diabetologiczne
ul. Dębinki 7
Gdańsk

leszek.czupryniak@umed.lodz.pl
www.cukrzyca.info.pl