Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie21
 • studenci70
 • absolwenci69
 • doktoranci12
 • naukowcy8
 • inni35
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • muzyczne2
 • literackie13
 • artystyczne26
 • naukowe39
 • inne2
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie67
 • międzynarodowe6
 • łódzkie2
 • lubelskie1
 • małopolskie1
 • mazowieckie1
 • podkarpackie1
 • podlaskie1
 • pomorskie2
 • warmińsko-mazurskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • instytucja międzynarodowa1
 • fundacje i stowarzyszenia25
 • szkoła wyższa1
 • firma13
 • instytucja rządowa15
 • samorząd30
 • inny1
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Granty na promowanie odpowiedzialnego biznesu dla studentów

organizator:

Odpowiedzialnego Biznesu

Rodzaj:
inne
Grupa docelowa:
studenci
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 31.01.2014

Granty na promowanie odpowiedzialnego biznesu dla studentów

Liga Odpowiedzialnego Biznesu w ramach programu grantowego Pracownia Działań Lokalnych CSR wspomaga finansowo oraz merytorycznie projekty i przedsięwzięcia, których celem jest promowanie wiedzy o odpowiedzialnym biznesie oraz edukowanie w zakresie dobrych praktyk firm poprzez konferencje, seminaria, szkolenia, dyskusje panelowe i inne inicjatywy.

KTO MOŻE POZYSKAĆ GRANT?

O dofinansowanie przez LOB mogą ubiegać się organizacje studenckie, koła naukowe, organizacje pozarządowe działające na uczelni, które chcą zrealizować projekt promujący i edukujący o społecznej odpowiedzialności biznesu!

ODBIORCY PROJEKTU

Działania dofinansowane przez LOB powinny być skierowane do (łącznie lub oddzielnie):

 • młodzieży szkolnej
 • studentów/studentek
 • nauczycieli/lek i wykładowców/wykładowczyń akademickich
 • młodzieżowych liderów/ek społecznych.

Procedura przyznawania grantu

Wnioski należy składać na specjalnym formularzu, wraz z wymaganymi załącznikami oraz budżetem projektu. Rozpatrywane będą jedynie wnioski zawierające kompletną dokumentację (w tym szczegółowy opis projektu, harmonogram i budżet).
Wszelkie niezbędne dokumenty znajdziesz poniżej.

DWA RODZAJE GRANTU

Wnioski możesz składać na dwa rodzaje grantu.

Rodzaj grantu
Maksymalna kwota grantu
Warunki
Mały grant
800 zł
– przynajmniej 60 bezpośrednich odbiorców/czyń
– mały grant musi zostać zrealizowany w okresie od
20 listopada 2013 r. do 14 czerwca 2014 r.
– nie ma obowiązku zapraszania partnerów LOB
– wnioski o mały grant można składać podczas trwania I tury oraz II tury naboru (tj. do 6.11.2013 oraz do 31.01.2014)

Duży grant
2 500 zł
– przynajmniej 150 bezpośrednich odbiorców/czyń
– duży grant musi zostać zrealizowany w okresie
1 stycznia – 14 czerwca 2014 r.
– podczas realizacji projektu musi zostać zaproszony przynajmniej jeden partner LOB lub przedstawiciel Ligi Odpowiedzialnego Biznesu
– wniosek o przyznanie dużego grantu można składać tylko podczas I tury, tj. do 6 listopada 2013 roku

Wnioski muszą zostać złożone przed rozpoczęciem realizacji projektu!

Kwota dofinansowania nie może stanowić więcej niż 80% całkowitych kosztów projektu.

Dla organizatorów DUŻEGO GRANTU przygotowano obowiązkowe warsztaty dotyczące między innymi metod pracy nad projektem, promocji, edukowania o CSR. Podczas spotkania przedstawicieli organizacji, które pozyskały duży grant, jest możliwość bezpośredniej konsultacji projektu ze specjalistami. Warsztaty odbędą się w Warszawie, w dniach 13-14 grudnia 2013 roku. Liga Odpowiedzialnego Biznesu zapewnia bezpłatne: warsztaty, nocleg oraz wyżywienie (nie zwracamy kosztów dojazdu).

TERMINY
Nabór wniosków będzie prowadzony od 15 października 2013 roku do 31 stycznia 2014 roku do godziny 24:00. Wnioski należy przesyłać na adres: piotr.sobolewski@fob.org.pl . Wnioski będą rozpatrywane w dwóch turach:

• zgłoszone do 6.11.2013 – ogłoszenie wyników 19.11.2013 (mały i duży grant)

• zgłoszone do 31.01.2013 – ogłoszenie wyników 14.02.2014 (tylko mały grant)

Po rozpatrzeniu nadesłanych projektów LOB dokona wstępnej selekcji, następnie Jury konkursowe podejmie decyzję o przyznaniu dofinansowania.

Lista dofinansowanych projektów będzie dostępna na stronie internetowej programu www.lob.org.pl. Informacja o przyznaniu bądź nieprzyznaniu dofinansowania zostanie również wysłana do wszystkich wnioskodawców drogą mailową.

PREFEROWANE PROJEKTY:

 • organizacji działających na uczelniach
 • realizowane we współpracy, koalicji kilku organizacji
 • uwzględniające zaangażowanie firm/instytucji partnerskich LOBcałkowicie poświęcone tematyce odpowiedzialnego biznesu

ODRZUCANE BĘDĄ PROJEKTY:
– w których odpowiedzialny biznes jest tematem pobocznym, bądź nie występuje w ogóle
– w których nie ma wydarzeń związanych z CSR-em, zrównoważonym rozwojem etc.
– bez budżetu i harmonogramu oraz wymaganych dokumentów

W konkursie nie będą dofinansowywane koszty osobowe (czyli koszty wynikające z umów cywilno-prawnych: umowy zlecenia lub umowy o dzieło oraz umowy o pracę).

STATUS LOB W PROJEKTACH, KTÓRYM PRZYZNANO DOFINANSOWANIE

Udzielenie wsparcia finansowego łączy się z przyjęciem przez LOB tytułu Współorganizatora projektu. W ramach tego LOB oferuje Grantobiorcy możliwość wsparcia merytorycznego oraz możliwość udziału swoich przedstawicieli bądź przedstawicieli partnerów programu w dofinansowanych projektach.

ROZLICZENIE PROJEKTU

Grantobiorcy będą zobowiązani do finansowego i merytorycznego rozliczenia projektu poprzez przygotowanie i przesłanie w terminie do 30 dni po zakończeniu projektu sprawozdań na odpowiednich formularzach wraz z wymaganymi załącznikami (kopiami faktur i rachunków) oraz dokumentacją zdjęciową na adres:

Liga Odpowiedzialnego Biznesu
Forum Odpowiedzialnego Biznesu
ul. Szpitalna 5/5
00-031 Warszawa

oraz pocztą elektroniczną na adres: piotr.sobolewski@fob.org.pl

Ostateczny termin nadesłania sprawozdań upływa 15 czerwca 2014 roku.

Jakie dokumenty należy dołączyć do wniosku?

 • BUDŻET projektu (wzór znajduje się poniżej)
 • W przypadku stowarzyszenia lub organizacji posiadającej osobowość prawną: STATUT ORGANIZACJI, skan aktualnego wypisu z rejestru sądowego (nie dawniejszy niż 3 mies.)
 • W przypadku koła naukowego, organizacji studenckiej nie posiadającej osobowości prawnej – skan dokumentu potwierdzającego rejestrację koła naukowego/organizacji studenckiej wydany przez uczelnię.

O CZYM NALEŻY PAMIĘTAĆ SKŁADAJĄC WNIOSEK?

 • W punkcie dotyczącym harmonogramu należy wymienić wszystkie etapy projektu z określeniem przybliżonej daty realizacji.Prosimy też o dokładne sprawdzenie poprawności adresu mailowego osoby do kontaktu oraz adresu mailowego organizacji.
 • Wszystkie projekty realizowane w ramach programu grantowego Pracownia Działań Lokalnych odbywają się na zasadzie wolnych licencji (więcej informacji znajdziesz: tutaj)
 • Proszę pamiętać o zapoznaniu się z regulaminem programu grantowego Pracownia Działań Lokalnych (znajduje się poniżej).

Informacje pochodzą ze strony lob.org.pl

Kontakt

Odpowiedzialnego Biznesu
http://lob.org.pl