Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie22
 • studenci70
 • absolwenci69
 • doktoranci11
 • naukowcy8
 • inni36
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • literackie14
 • muzyczne2
 • artystyczne26
 • naukowe38
 • inne2
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe6
 • ogólnopolskie67
 • łódzkie2
 • lubelskie1
 • małopolskie1
 • mazowieckie1
 • podkarpackie1
 • podlaskie1
 • pomorskie1
 • warmińsko-mazurskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • instytucja międzynarodowa1
 • fundacje i stowarzyszenia25
 • szkoła wyższa1
 • firma13
 • instytucja rządowa15
 • samorząd30
 • inny1
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

ETIUDA 1

organizator:

Narodowe Centrum Nauki

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
doktoranci
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 15.03.2013

ETIUDA 1

Adresaci konkursu:

 • Z wnioskami o finansowanie stypendiów doktorskich mogą występować osoby rozpoczynające karierę naukową nieposiadające stopnia naukowego doktora, zgodnie z art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Nauki (Dz. U. z 2010 r. Nr 96, poz. 617 z późn. zm.) zwane dalej „wnioskodawcami”, które przygotowują rozprawę doktorską i mają wszczęty przewód doktorski w polskich jednostkach naukowych.
 • Wnioski mogą składać również osoby, które zobowiążą się do wszczęcia przewodu doktorskiego do dnia 30 czerwca 2013 r.

Warunki przystąpienia do konkursu:

 • O finansowanie stypendium doktorskiego mogą ubiegać się osoby, które wykazują się sukcesami w dotychczasowej działalności naukowej, a przygotowywana przez nie rozprawa doktorska odznacza się szczególną wartością naukową.
 • Do konkursu mogą być zgłaszane wnioski o finansowanie stypendiów doktorskich, jeżeli badania prowadzone w ramach przygotowywanej rozprawy doktorskiej obejmują badania podstawowe w rozumieniu art. 2 pkt 3 lit. a) ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki.
 • Do konkursu kwalifikowane są wnioski, które uwzględniają odbycie przez wnioskodawcę stażu trwającego od 3 do 6 miesięcy w wybranym przez niego zagranicznym ośrodku naukowym.

Dziedziny nauki:

 • Do konkursu mogą być zgłaszane wnioski o finansowanie stypendium doktorskiego we wszystkich dyscyplinach naukowych określonych w panelach Narodowego Centrum Nauki, zatwierdzonych przez Radę Narodowego Centrum Nauki uchwałą nr 5/2011 z dnia 10 lutego 2011 r. z późn. zm., w brzmieniu przyjętym uchwałą nr 85/2012 z dnia 8 listopada 2012 r., stanowiącym załącznik nr 3 do ogłoszenia.

Sposób i termin składania wniosków:

 • Zakres niezbędnych informacji zawartych we wniosku o finansowanie stypendium doktorskiego określa załącznik nr 4 do ogłoszenia.
 • Do wniosku o finansowanie stypendium doktorskiego należy dołączyć:uchwałę rady jednostki organizacyjnej o wszczęciu przewodu doktorskiego kandydata ubiegającego się o stypendium doktorskie;dokument (w języku angielskim) potwierdzający zgodę zagranicznego ośrodka naukowego na odbycie przez kandydata stażu.
 • Wniosek o finansowanie stypendium doktorskiego przygotowany w języku polskim, wraz z wymaganymi załącznikami, należy złożyć w formie elektronicznej w systemie OSF (Obsługa Strumieni Finansowania) dostępnym na stronie www.osf.opi.org.pl do dnia 15 marca 2013 r.
 • Wniosek wydrukowany z systemu OSF w jednym egzemplarzu w języku polskim, wraz z wymaganymi załącznikami, podpisany przez wnioskodawcę, należy złożyć do dnia 15 marca 2013 r. na adres: Narodowe Centrum Nauki, ul. Królewska 57, 30-081 Kraków, z dopiskiem: „ETIUDA 1”. Termin uważa się za zachowany, jeżeli przed jego upływem wniosek w formie pisemnej został nadany w polskiej placówce pocztowej operatora publicznego.
 • Informacje o konkursie można uzyskać w Narodowym Centrum Nauki oraz na stronie internetowej Centrum www.ncn.gov.pl.

Rozstrzygnięcie konkursu:

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi nie później niż po upływie 6 miesięcy od dnia zakończenia terminu przyjmowania wniosków o finansowanie stypendiów doktorskich.

Informacje pochodzą ze strony:http://www.ncn.gov.pl

Kontakt

Narodowe Centrum Nauki
Królewska 57
30-081 Kraków


http://www.ncn.gov.pl