Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie18
 • studenci53
 • absolwenci53
 • doktoranci12
 • naukowcy9
 • inni16
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • literackie7
 • muzyczne2
 • artystyczne13
 • naukowe41
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe1
 • ogólnopolskie58
 • małopolskie1
 • mazowieckie1
 • podkarpackie1
 • pomorskie1
 • śląskie1
 • warmińsko-mazurskie1
 • wielkopolskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia18
 • szkoła wyższa7
 • firma8
 • instytucja rządowa15
 • samorząd16
 • inny3
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Emocje inspirują – ogólnopolski konkurs na projekt szaty graficznej pudełka z chusteczkami

organizator:

Grasp Group Sp. z o.o.

Rodzaj:
artystyczne
Grupa docelowa:
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 15.03.2011

Emocje inspirują – ogólnopolski konkurs na projekt szaty graficznej pudełka z chusteczkami

Organizatorem konkursu „Emocje Inspirują” jest Grasp Group Sp. z o.o. Konkurs jest prowadzony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i trwa do dnia 15 marca 2011 roku. W Konkursie mogą brać udział wyłącznie pełnoletnie osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Warunkiem wzięcia udziału w Konkursie jest:

– samodzielne wykonanie przez Uczestnika projektu graficznego pudełka na chusteczki Velvet o wymiarach 45mm x 230mm x 115mm, w jeden z następujących sposobów:

– prawidłowe zgłoszenie do udziału w Konkursie:

 • za pośrednictwem serwisu www.uwolnijemocje.com.pl, poprzez zaakceptowanie formularza zgłoszeniowego wg treści stanowiącej Załącznik Nr 1 do regulaminu oraz zamieszczenie Pracy w Serwisie poprzez opcję „dodaj plik”

Zamieszczenie pracy w ten sposób dostępne jest wyłącznie dla Uczestników, którzy są zarejestrowanymi użytkownikami Serwisu, w przypadku gdy Uczestnik nie jest zarejestrowanym użytkownikiem Serwisu, warunkiem zgłoszenia jest dokonanie prawidłowej rejestracji w Serwisie.

 • poprzez nadesłanie Pracy na adres Organizatora przesyłką kurierską lub za pośrednictwem Poczty Polskiej wraz z podpisanym przez Uczestnika Formularzem – w przypadku prac wykonanych dowolną techniką plastyczną. Formularz można pobrać i wydrukować ze strony Serwisu. Załączenie do nadesłanej Pracy podpisanego przez Uczestnika Formularza jest warunkiem dokonania prawidłowego zgłoszenia.

Jeden uczestnik może przesłać więcej niż jedną Pracę. Zgłoszenie Pracy do Konkursu jest jednoznaczne z przyjęciem warunków Regulaminu Konkursu. Zgłaszając Pracę do Konkursu Uczestnik oświadcza, że:

 • jest one jego wyłącznym autorem, przysługuje mu całość autorskich praw majątkowych i osobistych do Pracy
 • jest on uprawniony do rozporządzania tymi prawami bez ograniczeń
 • przysługujące mu autorskie prawa osobiste i majątkowe do Pracy nie są w żaden sposób ograniczone lub obciążone prawami osób trzecich
 • nie udzielił żadnej osobie licencji uprawniającej do korzystania z Pracy
 • posiada wyłączne prawo do udzielania zezwoleń na rozporządzanie i korzystanie z opracowań Pracy

Zgłaszając swój udział w Konkursie Uczestnik wyraża zgodę na publikację Pracy na stronie internetowej www.uwolnijemocje.com.pl, oraz w prasie, w terminie oraz według uznania i wyboru Organizatora, wraz z podaniem imienia i nazwiska Uczestnika jako autora pracy, o ile Organizator uzna to za konieczne, a także wyraża zgodę na opublikowanie danych Uczestnika jako zdobywcy nagrody w Konkursie, w przypadku nagrodzenia Pracy Uczestnika jakąkolwiek nagrodą.

Zabronione jest zgłaszanie do Konkursu Prac, które mogą naruszać jakiekolwiek prawa lub dobra osób trzecich, w tym w szczególności prawa autorskie lub inne prawa na dobrach materialnych lub niematerialnych.

Zabronione jest zgłaszanie do Konkursu Prac wcześniej rozpowszechnianych lub zawierających jakiekolwiek treści sprzeczne z prawem, zasadami współżycia społecznego lub z dobrymi obyczajami, w szczególności treści ksenofobiczne, rasistowskie, pornograficzne, obraźliwe lub wulgarne. Ponadto, Prace zgłoszone do Konkursu nie mogą zawierać reklamy ukrytej.

Spośród Uczestników Konkursu, komisja która składać się będzie z trzech osób wskazanych przez Organizatora, wyłoni czterech zwycięzców – zdobywców Nagrody Głównej, którzy według Komisji nadesłali najoryginalniejsze i najciekawsze Prace oraz dwudziestu pięciu zdobywców Nagród Dodatkowych, których Prace według Komisji zasługują na wyróżnienie.

Nagrody w Konkursie stanowią:

 • Nagrody Główne – cztery komputery Apple MacBook Pro
 • Nagrody Dodatkowe – 25 rocznych zapasów chusteczek w pudełkach (2 kartony)

Organizator powiadomi Uczestników o przyznaniu Nagrody poprzez ogłoszenie na stronie internetowej www.uwolnijemocje.com.pl oraz poprzez powiadomienie telefoniczne.

W zamian za wynagrodzenie w postaci Nagrody Głównej w Konkursie, Uczestnik przenosi na Organizatora wszystkie autorskie prawa majątkowe do utworu jakim jest Praca, na wszystkich znanych polach eksploatacji. Organizator nabywa prawa autorskie do Pracy z chwilą zawarcia umowy przenoszącej majątkowe prawa autorskie do Pracy, według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 2 do Regulaminu. Uczestnik zezwala Organizatorowi na wykorzystywanie Pracy bez konieczności wskazywania imienia i nazwiska autora.

Informacje pochodzą ze strony www.uwolnijemocje.com.pl

Kontakt

Grasp Group Sp. z o.o.
ul. Wita Stwosza 24 A
02-661 Warszawa


www.uwolnijemocje.com.pl