Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie15
 • studenci32
 • absolwenci31
 • doktoranci5
 • naukowcy2
 • inni16
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • literackie7
 • artystyczne15
 • naukowe20
 • inne1
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe5
 • ogólnopolskie33
 • lubuskie1
 • pomorskie2
 • wielkopolskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia10
 • szkoła wyższa2
 • firma12
 • instytucja rządowa6
 • samorząd13
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Druga edycja konkursu na artykuł naukowy o edukacji i rynku pracy

organizator:

Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
studenci
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 31.07.2010

Druga edycja konkursu na artykuł naukowy o edukacji i rynku pracy

Jesteś studentem lub studentką? Interesujesz się problematyką edukacji lub rynku pracy i chciałbyś wyrazić swoją opinię na ten temat? Myślisz o sobie jako badaczu społecznym oraz autorze publikacji o charakterze naukowym. Jeśli tak, to weź udział w konkursie na artykuł naukowy o rynku pracy i edukacji.

W konkursie mogą wziąć udział studenci studiów licencjackich i magisterskich z całego kraju.

Do udziału w konkursie można zgłaszać prace, które odnoszą się do jednego z wybranych obszarów tematycznych:

 • Szkolnictwo zawodowe – stan obecny, perspektywy
 • Kształcenie ustawiczne
 • Rynek pracy na obszarach wiejskich
 • Niestandardowe formy zatrudnienia
 • Efektywność usług i programów oferowanych przez instytucje rynku pracy
 • Wynagrodzenia i koszty pracy
 • Flexicurity
 • Szara strefa
 • Związki zawodowe a polski rynek pracy
 • Metody analiz i prognozowania rynku pracy.

Dodatkowo analiza wybranych przez uczestnika zagadnień, zawierających się w podanych tematykach (oprócz ostatniej), musi być dokonana na co najmniej jednym z poziomów:

 • poziom ogólnopolski
 • poziom województwa małopolskiego
 • poziom powiatów i gmin Małopolski.

Osoby zainteresowane napisaniem artykułu o innych regionach kraju niż województwo małopolskie muszą przygotować pracę o charakterze porównawczym – w których województwo małopolskie lub jego powiaty/gminy zostaną przedstawione na tle innych województw – powiatów lub gmin w innych województwach.

Długość artykułu: od 10 000 do 40 000 znaków (bez spacji). Wszystkie strony powinny być ponumerowane. Tekst należy złożyć czcionką Times New Roman 12 pt, między wierszami zachować 1,5 odstępu, marginesy (prawy, lewy, górny, dolny) ustawić na 2 cm.

Praca powinna zawierać:

 • godło (pseudonim) wskazane w karcie zgłoszeniowej – pracy nie należy podpisywać imieniem i nazwiskiem; ponadto godło nie może wskazywać na imię bądź nazwisko uczestnika (np. Kowalski – godło Kowal)
 • wskazanie tematyki
 • tytuł pracy
 • abstrakt w języku polskim i angielskim (maksymalnie jedna strona A4 dla obu streszczeń)
 • tekst główny wraz z ewentualnymi schematami, wykresami i tabelami (opatrzonymi źródłem). Wykresy i tabele należy wypełnić i podpisać czcionką Times New Roman 10 pt.
 • artykuł musi być poprzedzony wstępem (zwięzłe wprowadzenie w zakres poruszanego problemu) i zakończony wnioskami (lub podsumowaniem); zaleca się podział treści na logiczne, kolejno ponumerowane części – rozdziały
 • przypisy – wyłącznie dolne
 • wykaz wykorzystanej literatury
 • w przypisach i bibliografii (wykazie wykorzystanej lektury) zaleca się stosowanie polskich norm: „PN-ISO 690:2002 Dokumentacja. Przypisy bibliograficzne: zawartość, forma i struktura” oraz „PN-ISO 690-2:1999 Informacja i dokumentacja. Przypisy bibliograficzne: dokumenty elektroniczne i ich części”.

Termin nadsyłania zgłoszeń: 31 lipca 2010 roku. Decyduje data wpływu.

Do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie należy dostarczyć kopertę, zawierającą:

Nośnik CD/DVD, na którym znajduje się:

 • praca w dwóch plikach: .pdf oraz .doc / docx
 • abstrakt (streszczenie) pracy w języku polskim i języku angielskim.

Kartę zgłoszeniową, umieszczoną w mniejszej, zaklejonej kopercie. Kopertę należy opatrzyć godłem (pseudonimem). Kartę zgłoszeniową należy wydrukować, wypełnić ręcznie i podpisać.

Nośnik CD/DVD oraz kartę zgłoszeniową należy dostarczyć osobiście (dziennik podawczy Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie) lub przesłać pocztą. W obu przypadkach koperta powinna być zaadresowana na:

Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie
Małopolskie Obserwatorium Rynku Pracy i Edukacji
Plac Na Stawach 1
30-107 Kraków

z dopiskiem  „konkurs”

Informacje pochodzą ze strony www.obserwatorium.malopolska.pl

Kontakt

Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie
ul. Plac Na Stawach 1
30-107 Kraków
tel. (12) 619 84 84
achr@wup-krakow.pl
www.obserwatorium.malopolska.pl