Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie29
 • studenci75
 • absolwenci75
 • doktoranci14
 • naukowcy10
 • inni29
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • muzyczne2
 • literackie14
 • artystyczne21
 • naukowe50
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe2
 • ogólnopolskie76
 • łódzkie1
 • małopolskie2
 • mazowieckie1
 • podkarpackie1
 • podlaskie1
 • pomorskie2
 • śląskie1
 • warmińsko-mazurskie1
 • wielkopolskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia28
 • szkoła wyższa10
 • firma8
 • instytucja rządowa16
 • samorząd25
 • inny3
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Dom ekologiczny – konkurs miesięcznika Murator

organizator:

MURATOR SA

Rodzaj:
inne
Grupa docelowa:
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 14.05.2011

Dom ekologiczny – konkurs miesięcznika Murator

Przedmiotem konkursu jest opracowanie koncepcji architektonicznej wolno stojącego domu jednorodzinnego.

Dom powinien stanowić wzorzec rozwiązań pozwalających na spełnienie współczesnych potrzeb i standardów użytkowych przy jak największym poszanowaniu środowiska, minimalnym zużyciu energii nieodnawialnej i niskich kosztach utrzymania domu.

Dla organizatorów ważne jest, by projekty przedstawiały spójne i kompletne rozwiązania problemów architektonicznych i budowlanych w koordynacji z zagadnieniami ekologii i ochrony środowiska. Zachęca się di interdyscyplinarnej współpracy inżynierów i konsultantów wszystkich specjalności w celu stworzenia optymalnych rozwiązań projektowych dla współczesnego domu.

Dom powinien być przeznaczony dla czteroosobowej rodziny z możliwością stałego lub okresowego zamieszkania osoby niepełnosprawnej. Powierzchnia netto domu powinna mieścić się w granicach 150-200 m2, nie wliczając garażu. Organizatorzy za zgodne z warunkami konkursu uważać będą także projekty domów do 10% mniejszych lub większych, jeśli będzie to uzasadnione niskim zużyciem energii.

Przyjmuje się, że budynek nie będzie podpiwniczony, chyba że uczestnicy wykażą, że takie rozwiązanie ma na celu poprawę walorów energetycznych budynku. W takim przypadku powierzchnia kondygnacji podziemnych powinna być wliczona w powierzchnię netto.

Nie narzuca się szczegółowego programu użytkowego domu. Przedstawienie sposobu zapewnienia współczesnych potrzeb funkcjonalnych i przestrzennych w zgodzie z poszanowaniem energii i wymaganiami ochrony środowiska jest podstawowym zadaniem, które stawia się uczestnikom.

Co najmniej jeden pokój z łazienką powinien być przystosowany do stałego lub okresowego zamieszkiwania przez osobę niepełnosprawną lub tez plan domu powinien pozwalać na to, by wydzielenie takiego pokoju ze strefy dziennej było możliwe i nieskomplikowane technicznie.

Projekt powinien przewidywać miejsce do parkowania jednego lub dwóch samochodów. Może to być garaż połączony domem, garaż wolno stojący lub wiata.

Wymagania techniczne:

 • niskie zapotrzebowanie domu na energię do ogrzewania
 • wykorzystanie w eksploatacji domu odnawialnych źródeł energii
 • umożliwienie racjonalnego gospodarowania wodą
 • zapewnienie zdrowych warunków życia mieszkańców (w szczególności światła naturalnego i czystego powietrza)
 • minimalizowanie negatywnego wpływu na środowisko naturalne
 • uwzględnienie przepisów i warunków technicznych

Ze względu na studialny charakter konkursu nie ogranicza się wielkości ani położenia działki na której miałby być zlokalizowany dom. Należy wziąć pod uwagę, że większość inwestorów dysponuje ograniczona powierzchnią terenu, oraz że dom wzorcowy, zlokalizowany na działce mniejszej można usytuować na działce rozległej.

Wymagane jest oddanie minimalnej powierzchni i wymiarów działki, na której projektowany dom może być realizowany. Założenia co do dostępności mediów na działce pozostawia się do decyzji uczestników.

Od uczestników oczekuje się propozycji zagospodarowania działki, uwzględniających wzorcowe rozwiązanie otoczenia w relacji z wnętrzem domu, Należy zaproponować te elementy zagospodarowania terenu, które są istotne dla funkcji wypoczynkowych, gospodarczych, dojazdu i dojścia z drogi publicznej oraz działania przyjętych  projekcie systemów instalacyjnych.

Należy zaproponować ideowe rozwiązanie zieleni na działce ze wskazaniem orientacyjnego usytuowania drzew i krzewów. Nie oczekuje się projektów architektury krajobrazu, a roślinność powinna być zaprojektowana tylko w zakresie, w jakim byłoby to istotne w związku z ekologicznymi czy energooszczędnymi rozwiązaniami projektu.

W konkursie mogą uczestniczyć architekci posiadający uprawnienia projektowe potwierdzone aktualnym wpisem na listę członków Izby Architektów, w przypadku zespołu musi je posiadać przynajmniej jedna osoba. Warunkiem uczestnictwa jest rejestracja na stronie internetowej konkursu i spełnienie warunków podanych w regulaminie.

W konkursie nie mogą uczestniczyć projekty, które były zrealizowane lub opublikowane przed dniem złożenia prac konkursowych ani które stanowią adaptację projektów wcześniej publikowanych lub zrealizowanych.

Praca konkursowa, opracowana w języku polskim, musi składać się z:

 • części graficznej
 • części opisowej
 • płyty CD/DVD z wersją elektroniczną pracy konkursowej
 • zamkniętej koperty z kartą identyfikacyjną

Cześć graficzna pracy ma być dostarczona w jednym egzemplarzu na jednej planszy o wymiarach 100×70 cm, w układzie poziomym, naklejonej na lekki sztywny podkład.

Plansza ma zawierać:

 • rzuty kondygnacji mieszkalnych domu w skali 1:50, rzut dachu i inne w dowolnej skali
 • co najmniej jeden przekrój w skali 1:50 lub 1:100 przeprowadzony w charakterystycznym miejscu elewacje w skali 1:100
 • co najmniej jedną perspektywę lub aksonometrię niezbędną do przedstawienia koncepcji; ilość i ujęcie do uznania uczestników
 • plan sytuacyjny na działce z pokazaniem wjazdu i wejścia na teren oraz zagospodarowania otoczenia w skali 1:5000 lub 1:250
 • detale, schematy w dowolnej skali i ujęciu pokazujące istotne zasady projektu, w szczególności ilustracje działanie nietypowych rozwiązań technicznych i systemów instalacyjnych

Część graficzna:

 • kolorystyka prezentacji i rozmieszczenie rysunków na planszy należą do decyzji uczestników
 • rysunki należy zwymiarować w sposób pozwalający na ocenę istotnych cech projektu, ale uproszczony stosownie do fazy koncepcji, skali i problematyki danego rysunku
 • miejsca prowadzenia przekrojów powinny być oznaczone na rzutach
 • wszystkie pomieszczenia należy pisać z podaniem ich powierzchni bezpośrednio na rzutach
 • przy rysunkach w skalach innych niż 1:50 należy zamieścić podziałkę liniową

Część opisowa w jednym egzemplarzu może mieć maksymalnie 7 stron formatu A4, wliczając w to tabele, trwale oprawionych i ponumerowanych, drukowanych czcionką nie mniejszą niż 11p. Opis powinien zawierać:

 • zwięzłe wyjaśnienie koncepcji
 • informacje o rozwiązaniach materiałowych i zastosowanych systemach
 • charakterystykę energetyczną domu
 • tabelę z danymi liczbowymi – według wzoru w załączniku A
 • tabelę według wzoru w załączniku B

Praca konkursowa, tabele i opisy powinny być przekazane w 1 kopii zapisanej na płycie CD lub DVD w następujący sposób:

 • opis z tabelami jako plik PDF formatu A4 – z zapewnieniem czytelności tekstu
 • plansza rysunkowa w formacie A3, w postaci pliku PDF o rozdzielczości 300 dpi (CMYK) oraz podgląd planszy w postaci pliku.jpg o rozdzielczości ekranowej 72 dpi (.rgb)

Kryteria oceny prac konkursowych:

 • spełnienie wymagań podanych przez organizatora
 • funkcjonalność domu
 • energooszczędność domu
 • uwzględnienie zasad zrównoważonego rozwoju
 • wartości techniczno-ekonomiczne koncepcji
 • piękno i integralność koncepcji
 • przyjazne współistnienie architektury z naturalnym otoczeniem
 • realność i racjonalność ekonomiczna proponowanych rozwiązań

Nagrody:

 • I nagroda w wysokości – 50 000 PLN
 • dwa wyróżnienia w kwocie łącznej o wysokości – 20 000 PLN

Informacje pochodzą ze strony www.muratordom.pl

Kontakt

MURATOR SA
al. Wyzwolenia 14
00-570 Warszawa

domekologiczny@murator.com.pl
www.muratordom.pl