Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie28
 • studenci77
 • absolwenci77
 • doktoranci15
 • naukowcy11
 • inni31
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • literackie14
 • muzyczne2
 • artystyczne23
 • naukowe49
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe2
 • ogólnopolskie77
 • łódzkie1
 • małopolskie1
 • mazowieckie1
 • podkarpackie1
 • podlaskie1
 • pomorskie2
 • śląskie1
 • warmińsko-mazurskie1
 • wielkopolskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia28
 • szkoła wyższa9
 • firma6
 • instytucja rządowa16
 • samorząd27
 • inny3
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Diamentowy Grant

organizator:

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
studenci, absolwenci
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 16.01.2017

Diamentowy Grant

Przedmiotem konkursu jest wsparcie wybitnie uzdolnionych studentów lub absolwentów prowadzących pod kierunkiem opiekuna naukowego badania naukowe o wysokim stopniu zaawansowania, tak aby dać im możliwość skrócenia ścieżki kariery naukowej. W ramach programu środki finansowe przeznaczone są na finansowanie badań naukowych prowadzonych przez wybitnie uzdolnionych studentów lub absolwentów, wskazanych w projekcie badawczym.

Adresaci konkursu

O przyznanie środków finansowych w ramach programu może ubiegać się jednostka naukowa, posiadająca kategorię naukową A+, A lub B, w której wybitnie uzdolniona osoba będzie realizować badania naukowe określone we wniosku o finansowanie projektu w ramach programu „Diamentowy Grant” i – w przypadku studentów – będzie kontynuować naukę.

W ramach programu wsparciem mogą być objęci wybitnie uzdolnieni:

 • studenci jednolitych studiów magisterskich lub odpowiednich, którzy ukończyli trzeci rok studiów w roku ogłoszenia konkursu i kontynuują naukę, a w przypadku jednolitych studiów magisterskich trwających 6 lat – studenci, którzy ukończyli czwarty rok studiów w roku ogłoszenia konkursu i kontynuują naukę;
 • absolwenci studiów pierwszego stopnia, którzy otrzymali tytuł zawodowy licencjata lub inżyniera albo równorzędny w roku ogłoszenia konkursu.

Osoby te muszą spełniać łącznie następujące warunki:

 • nie posiadają tytułu zawodowego magistra lub jego odpowiednika;
 • nie są laureatami poprzednich edycji konkursu w ramach programu „Diamentowy Grant”;
 • posiadają udokumentowaną znajomość co najmniej jednego języka obcego na poziomie nie niższym niż B2 zgodnie z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego;
 • prowadzą zaawansowane badania naukowe i posiadają osiągnięcia naukowe, lub w przypadku kierunków studiów artystycznych posiadają osiągnięcia artystyczne.

W programie mogą uczestniczyć również polscy studenci/absolwenci, którzy odbyli studia pierwszego stopnia w jednostkach zagranicznych.

Sposób i termin składania wniosków

Środki finansowe przyznaje się na podstawie wniosku sporządzanego wg wzoru dostępnego na stronie osf.opi.org.pl(Obsługa Systemów Finansowania, dalej „OSF”). Wniosek składa kierownik jednostki naukowej.
Wniosek o finansowanie projektu badawczego wraz z wymaganymi załącznikami, należy złożyć w formie elektronicznej w systemie OSF, dostępnym na stronie osf.opi.org.pl, w terminie dwóch miesięcy od daty ogłoszenia konkursu (tj. do 16 stycznia 2017). Wniosek uznaje się za złożony w formie elektronicznej, gdy jego status w systemie OSF zostanie zmieniony na „wysłany”. Sprawdzenie, czy operacja wysłania wniosku zakończyła się pomyślnie jest obowiązkiem Wnioskodawcy. Wniosek wysłany po terminie nie podlega rozpatrzeniu.

We wniosku Wnioskodawca wskazuje wybitnie uzdolnioną osobę oraz jej opiekuna naukowego. W ramach programu mogą być przyznane środki finansowe na realizację przez wybitnie uzdolnioną osobę tylko jednego projektu.
W ramach programu nie mogą być finansowane koszty zadań aktualnie wykonywanych przez jednostkę, w której wybitnie uzdolniona osoba będzie realizować badania finansowane ze środków finansowych na naukę.

Okres realizacji projektu nie może przekraczać 4 lat, a koszt jego realizacji nie może być wyższy niż:

 • 180 000 zł dla nauk humanistycznych, społecznych, nauk o sztuce i twórczości artystycznej;
 • 220 000 zł dla nauk ścisłych, technicznych, przyrodniczych, rolniczych, leśnych, medycznych, weterynaryjnych, nauk o zdrowiu i nauk o kulturze fizycznej.

Środki finansowe przyznane na realizację projektu mogą być przeznaczone na wynagrodzenie wybitnie uzdolnionej osoby oraz personelu pomocniczego niezbędnego do realizacji projektu, przy czym miesięczne wynagrodzenie wypłacane wybitnie uzdolnionej osobie realizującej badania naukowe w ramach programu „Diamentowy Grant” nie może przekraczać 2500 zł. Opiekun naukowy nie uczestniczy w kosztach projektu. Koszty pośrednie realizacji projektu nie mogą być wyższe niż 10% kosztów ogółem.

Tryb przeprowadzenia konkursu

Wnioski o przyznanie środków finansowych w ramach programu, spełniające wymogi formalne, kierowane są do oceny merytorycznej przez Zespół interdyscyplinarny, po zasięgnięciu opinii dwóch recenzentów zewnętrznych.

Ocena projektów jest dwuetapowa. W pierwszym etapie zespół ocenia osiągnięcia naukowe lub artystyczne wybitne uzdolnionej osoby. Osiągnięcia naukowe/artystyczne wybitnie uzdolnionej osoby oceniane są w skali 0-50 pkt i obejmują:

1. osiągnięcia naukowe:

 • autorstwo lub współautorstwo publikacji naukowych w recenzowanych czasopismach naukowych o zasięgu co najmniej krajowym lub publikacje naukowe w formie książki,
 • udział w projektach badawczych prowadzonych przez jednostkę naukową, lub we współpracy z innymi jednostkami naukowymi lub partnerami z otoczenia społeczno-gospodarczego,
 • autorstwo lub współautorstwo patentu lub wzoru użytkowego,
 • wystąpienia na konferencjach naukowych,
 • nagrody i wyróżnienia w konkursach o zasięgu międzynarodowym,
 • aktywny udział w pracach w kole naukowym,
 • udział w programach międzynarodowych realizowanych w ramach międzynarodowej współpracy naukowej lub dydaktycznej między uczelniami,
 • udział w praktykach zagranicznych,
 • inne;

2. osiągnięcia artystyczne (dotyczą kierunków studiów artystycznych):

 • nagrody w konkursach o zasięgu krajowym lub międzynarodowym,
 • udział w projektach artystycznych prowadzonych przez uczelnię lub we współpracy z innymi jednostkami naukowymi lub instytucjami kultury,
 • autorstwo lub współautorstwo patentu lub wzoru użytkowego,
 • autorstwo lub współautorstwo utworu artystycznego, w tym plastycznego, muzycznego i słowno-muzycznego, scenicznego, sceniczno-muzycznego, choreograficznego i pantomimicznego oraz audiowizualnego (w tym filmowego), o krajowym lub międzynarodowym znaczeniu,
 • udział w programach międzynarodowych realizowanych w ramach międzynarodowej współpracy naukowej, dydaktycznej lub artystycznej między uczelniami,
 • udział w praktykach zagranicznych,
 • inne.

Po dokonaniu oceny osiągnięć naukowych/artystycznych, zespół rekomenduje do oceny w drugim etapie nie więcej niż 70% najwyżej ocenionych wniosków. Lista rankingowa wniosków ocenionych w pierwszym etapie przedkładana jest ministrowi do zatwierdzenia.

Każdy projekt zakwalifikowany do drugiego etapu oceniany jest w zakresie wartości naukowej projektu oraz przewidywanego sposobu upowszechnienia wyników badań naukowych przez dwóch recenzentów. Wartość naukowa projektu oraz przewidywany sposób upowszechnienia wyników badań naukowych oceniane są w skali 0-40 pkt.
Zespół sporządza listę rankingową wniosków, którą wraz z propozycją dotyczącą wysokości przyznania środków finansowych lub odmowy ich przyznania przedkłada Ministrowi.
Na podstawie listy rankingowej Minister podejmuje decyzję o przyznaniu lub odmowie przyznania środków finansowych na realizację projektów.

Tryb finansowania projektów

Środki finansowe w ramach programu „Diamentowy Grant są przekazywane jednostce naukowej raz na kwartał na podstawie umowy zawartej między Ministrem a jednostką naukową, określającej warunki realizacji, finansowania i rozliczania projektu. Wzór umowy zamieszczany jest na stronie podmiotowej Ministra. Jednostka naukowa jest zobowiązana, w terminie nie dłuższym niż 60 dni od dnia doręczenia decyzji o przyznaniu środków finansowych na realizację projektu, złożyć w urzędzie obsługującym ministra 4 egzemplarze umowy o realizację projektu, podpisane przez osoby reprezentujące jednostkę.

Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi nie później niż 6 miesięcy od terminu zamknięcia naboru wniosków.

Dodatkowe informacje o konkursie można uzyskać w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego, tel. (22) 52-92-452 lub drogą elektroniczną – zofia.kajak@nauka.gov.pl.

Informacje pochodzą ze strony: www.nauka.gov.pl

Kontakt

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
ul. Hoża 20
00-529 Warszawa
tel. 22 52 92 718
zofia.kajak@nauka.gov.pl
www.nauka.gov.pl