Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie24
 • studenci40
 • absolwenci22
 • doktoranci12
 • naukowcy9
 • inni23
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • inne7
 • sportowe10
 • artystyczne21
 • socjalne5
 • naukowe36
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie24
 • międzynarodowe7
 • dolnośląskie2
 • kujawsko-pomorskie2
 • lubelskie5
 • małopolskie2
 • mazowieckie5
 • opolskie1
 • podkarpackie1
 • pomorskie1
 • śląskie4
 • świętokrzyskie1
 • warmińsko-mazurskie2
 • wielkopolskie8
 • zachodniopomorskie3
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia19
 • szkoła wyższa4
 • firma6
 • instytucja rządowa7
 • samorząd26
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy

Stypendium Miasta Gostynin dla najzdolniejszych uczniów

organizator:

Urząd Miasta Gostynin

Rodzaj:
artystyczne, naukowe, sportowe
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
mazowieckie
termin składania wniosków: 31.08.2016
wartość stypendium: 2000 zł

Stypendium Miasta Gostynin dla najzdolniejszych uczniów

Stypendium Miasta Gostynina przeznaczone jest dla będących mieszkańcami Gostynina uczniów klas IV-VI szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych. Jest wyróżnieniem indywidualnym dla uczniów, których zdolności i zainteresowania wykraczają poza program szkolny i którzy mogą się poszczycić znaczącymi osiągnięciami naukowymi, artystycznymi lub sportowymi. Przyznane stypendium powinno sprzyjać rozwijaniu uzdolnień i zainteresowań, wspomagać zdolności stosowania zdobytej wiedzy w praktycznym działaniu oraz mobilizować do dalszej pracy nad sobą.

Kandydatów do stypendium zgłaszać mogą:

 1. dyrektorzy szkół po uzyskaniu opinii rad pedagogicznych,
 2. rodzice lub opiekunowie prawni,
 3. zainteresowani pełnoletni uczniowie.

Do wniosku o przyznanie stypendium należy dołączyć:

 1. poświadczone przez szkołę – za zgodność z oryginałem – kserokopie dokumentów potwierdzających konkretne osiągnięcia kandydata w danym roku szkolnym,
 2. w przypadku niepełnosprawnych sportowców – potwierdzoną przez szkołę – za zgodność z oryginałem – kopię orzeczenia o niepełnosprawności.

Stypendium za szczególne osiągnięcia w nauce może otrzymać uczeń, który spełnia łącznie następujące warunki:

 1.  jest laureatem miejsc punktowanych (I-III) krajowego lub wojewódzkiego konkursu, olimpiady, turnieju organizowanego zgodnie z obowiązującym prawem oświatowym lub uzyskał w danym roku szkolnym międzynarodowy certyfikat potwierdzający bardzo dobrą znajomość języka obcego (np. język angielski: FCE, CAE, CPE; język niemiecki: Goethe Zertifikat B1 lub C1),
 2.  swoje wysokie umiejętności i wiedzę potwierdził innymi znaczącymi osiągnięciami w konkursach, olimpiadach, turniejach międzynarodowych, ogólnopolskich, wojewódzkich lub rejonowych albo wysokimi wynikami w zewnętrznych egzaminach i sprawdzianach,
 3. uzyskał wysoką roczną średnią ocen – powyżej 4,75,
 4.  posiada co najmniej bardzo dobrą roczną ocenę zachowania.

Stypendium za szczególne osiągnięcia artystyczne może otrzymać uczeń, który spełnia łącznie następujące warunki:

 1.  jest laureatem miejsc punktowanych (I-III) krajowego lub wojewódzkiego konkursu, przeglądu, festiwalu organizowanego lub współorganizowanego przez ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego lub odniósł sukces artystyczny rangi międzynarodowej,
 2.  swoje szczególne zdolności i wiedzę potwierdził innymi znaczącymi osiągnięciami w konkursach międzynarodowych, ogólnopolskich, wojewódzkich, rejonowych,
 3. uzyskał roczną średnią ocen – powyżej 3,50 oraz celujące i bardzo dobre wyniki z przedmiotów artystycznych,
 4.  posiada co najmniej dobrą roczną ocenę zachowania

Stypendium za szczególne osiągnięcia sportowe może otrzymać uczeń, który spełnia łącznie następujące warunki:

 1. uczestniczył we współzawodnictwie w olimpijskich dyscyplinach sportowych,
 2.  zdobył co najmniej 3 miejsce w organizowanych przez Polski Związek Sportowy zawodach w sportach indywidualnych lub zespołowych (mistrzostwa Polski, puchar Polski w różnych kategoriach wiekowych, Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży) lub zdobył co najmniej 3 miejsce w eliminacjach wojewódzkich lub międzywojewódzkich w tych zawodach, lub reprezentował Polskę w mistrzostwach Europy / świata, w pucharze Europy / świata lub w igrzyskach olimpijskich,
 3. uzyskał roczną średnią ocen – powyżej 3,5, bardzo dobrą lub celującą ocenę z wychowania fizycznego oraz posiada co najmniej dobrą roczną ocenę zachowania.

Stypendium za szczególne osiągnięcia w sporcie może otrzymać niepełnosprawny uczeń, który spełnia łącznie następujące warunki:

 1. uczestniczył we współzawodnictwie w dyscyplinach sportowych objętych programem igrzysk paraolimpijskich lub igrzysk olimpijskich głuchych,
 2. zdobył co najmniej 3 miejsce w mistrzostwach Polski osób niepełnosprawnych w sportach indywidualnych lub zespołowych, lub zdobył co najmniej 3 miejsce w eliminacjach wojewódzkich lub międzywojewódzkich w tych zawodach, lub reprezentował Polskę w mistrzostwach Europy / świata osób niepełnosprawnych lub w igrzyskach paraolimpijskich / igrzyskach olimpijskich głuchych.

Maksymalna wysokość stypendium dla uczniów szkół podstawowych wynosi 1 000 zł, dla uczniów gimnazjum – 1 500 zł, dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych – 2 000 zł.

Wnioski o stypendium należy składać w sekretariacie Urzędu Miasta Gostynin od dnia 1 lipca do dnia 31 sierpnia 2016 roku.

ADRES:

Urząd Miasta Gostynin

Rynek 26

09-500 Gostynin

Informacje pochodzą ze strony: www.gostynin.info

Kontakt

Urząd Miasta Gostynin
ul. Rynek 26
09-500 Gostynin
tel.: (24) 236 07 10
um@gostynin.pl
www.gostynin.info

Dokumenty

do pobrania

DO POBRANIA:

Regulamin
Wniosek