Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie30
 • studenci70
 • absolwenci18
 • doktoranci9
 • naukowcy4
 • inni18
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • inne12
 • sportowe11
 • artystyczne26
 • naukowe66
 • socjalne10
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie30
 • międzynarodowe5
 • dolnośląskie4
 • kujawsko-pomorskie6
 • łódzkie8
 • lubelskie6
 • lubuskie2
 • małopolskie2
 • mazowieckie6
 • opolskie1
 • podlaskie3
 • pomorskie2
 • śląskie8
 • świętokrzyskie3
 • warmińsko-mazurskie2
 • wielkopolskie8
 • zachodniopomorskie2
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia19
 • szkoła wyższa3
 • firma6
 • instytucja rządowa6
 • samorząd53
 • inny1
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Stypendia szkolne 2012/2013 – Garwolin

organizator:

Urząd Gminy w Garwolinie

Rodzaj:
socjalne
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
mazowieckie
termin składania wniosków: 15.09.2012

Stypendia szkolne 2012/2013 – Garwolin

Wójt Gminy Garwolin informuje, że istnieje możliwość ubiegania się o stypendium szkolne dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Garwolin z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę, w szczególności gdy w rodzinie występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm, narkomania, rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż 351 zł/ os. w rodzinie (art. 9 ust. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jedn. Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 ze zm.)

Stypendium szkolne jest przyznawane na wniosek:

1. rodziców, opiekunów prawnych niepełnoletniego ucznia
2. pełnoletniego ucznia – uczniowie pełnoletni składają wniosek sami na siebie, wnioski składana przez rodziców za uczniów pełnoletnich będą odrzucane
3. dyrektora szkoły

Stypendium szkolne może być udzielane uczniom w formie:

1. całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych,
w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, a także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą (np. zajęcia sportowe, taneczne, recytatorskie, kółka zainteresowań, nauka języków obcych, wycieczki szkolne, zielone szkoły),
2. pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności zakupu podręczników (w tym w szczególności zakup podręczników a także: przyborów szkolnych, plecaków, tornistrów, lektur, encyklopedii, słowników i innych książek pomocnych w realizacji procesu dydaktycznego, gier edukacyjnych, sprzętu komputerowego, edukacyjnych programów komputerowych, papieru kserograficznego, toneru do drukarki, stroju i obuwia sportowego na zajęcia wychowania fizycznego),
3. całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania, (np. koszty zakwaterowania poza miejscem zamieszkania, dojazdy do szkoły – dotyczy uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz słuchaczy kolegiów)
4. świadczenia pieniężnego, jeżeli organ przyznający stypendium uzna, że udzielenie stypendium w w/w formach nie jest możliwe lub nie jest celowe.

Stypendium szkolne jest realizowane poprzez refundację poniesionych kosztów, w związku z tym istnieje konieczność zbierania imiennych faktur i rachunków wystawionych na wnioskodawcę, tj. rodzica ucznia niepełnoletniego lub ucznia pełnoletniego.

Faktury i rachunki powinny zawierać:
1).  nazwę wystawcy,
2). datę wystawienia/sprzedaży
3).  pełną nazwę produktu podlegającego refundacji – istotne jest, aby np. obuwie, odzież, torba, plecak miały adnotację „szkolne” lub „sportowe”.

Jeżeli zakupiony towar nie ma tego przymiotnika w nazwie umieszczonej na fakturze/rachunku, to na odwrocie może potwierdzić to sprzedawca umieszczając pieczęć, opis i czytelny podpis.

Paragony nie będą brane pod uwagę.

Do wniosku o stypendium szkolne należy dołączyć wszystkie dokumenty potwierdzające uzyskany dochód z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku, takie jak:

1. zaświadczenie od pracodawcy o dochodach NETTO,
2. zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy o pozostawaniu bez pracy (z prawem lub bez prawa do zasiłku),
3. oświadczenia o pozostawaniu bez pracy i nieosiąganiu dochodu osób niezarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy,
4. zaświadczenie o ilości posiadanych hektarów przeliczeniowych lub nakaz płatniczy z 2012 r., – przyjęta kwota dochodu z 1 ha przeliczeniowego wynosi 207 zł.
5. zaświadczenie z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej lub oświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (np. zasiłek stały, dodatek mieszkaniowy) lub świadczeń rodzinnych,
6. wyroki sądowe o wysokości zasądzonych alimentów lub dokumenty potwierdzające otrzymane(przekazy pocztowe),
7. odcinek od renty/emerytury,
8. zaświadczenie o otrzymanych stypendiach,
9. osoby prowadzące działalność gospodarczą są zobowiązane do przedstawienia informacji o dochodach uzyskanych w 2011 r.,  np. w formie zaświadczenia z Urzędu Skarbowego, a w przypadku działalności gospodarczej opodatkowanej na podstawie przepisów o zryczałtowanych formach opodatkowania należy przyjąć kwotę zadeklarowaną przez wnioskodawcę na oświadczeniu,
10. oświadczenia rodziców o wysokości dochodów uzyskiwanych z prac dorywczych,

Oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”.

Wnioski na stypendium można pobrać w Urzędzie Gminy w Garwolinie ul. Mazowiecka 16 pokój Nr 205. oraz ze strony internetowej www.garwolin-gmina.pl

Wypełnione wnioski wraz z zaświadczeniami o wysokości dochodów netto za poprzedni miesiąc należy składać w Urzędzie Gminy w Garwolinie ul. Mazowiecka 16 pokój nr 205 w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 września 2012 r.

Dodatkowe informacje w powyższej sprawie można uzyskać w Urzędzie Gminy w Garwolinie w pokoju nr 205 lub telefonicznie – nr (25) 682 05 60 wew. 47

Wniosek do pobrania na stronie: www.garwolin-gmina.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=616:stypendia-szkolne

Informacje pochodzą ze strony www.garwolin-gmina.pl

Kontakt

Urząd Gminy w Garwolinie
ul. Mazowiecka 16
08-400 Garwolin
tel. 25 682 05 60 wew. 47

www.garwolin-gmina.pl