Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie25
 • studenci30
 • absolwenci11
 • doktoranci2
 • naukowcy2
 • inni21
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • artystyczne10
 • naukowe14
 • inne4
 • sportowe16
 • socjalne4
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie10
 • kujawsko-pomorskie2
 • łódzkie2
 • lubelskie1
 • małopolskie1
 • mazowieckie2
 • opolskie2
 • podkarpackie2
 • podlaskie2
 • pomorskie1
 • śląskie3
 • świętokrzyskie1
 • warmińsko-mazurskie2
 • wielkopolskie4
 • zachodniopomorskie3
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia6
 • szkoła wyższa1
 • firma2
 • instytucja rządowa5
 • samorząd25
 • inny1
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Stypendia szkolne 2011/2012 – Wisła

organizator:

Miejski Zespół Ekonomiczno-Administracyjny

Rodzaj:
socjalne
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
śląskie
termin składania wniosków: 15.09.2011

Stypendia szkolne 2011/2012 – Wisła

Miejski Zespół Ekonomiczno – Administracyjny Szkół w Wiśle informuje, że termin do składania wniosków o przyznanie stypendium szkolnego na rok szkolny 2011/2012 upływa w dniu 15 września br.

1. Stypendia szkolne przysługują:

 • uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchaczom publicznych kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku  życia,
 • wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków umożliwiających dzieciom i młodzieży upośledzonym w stopniu głębokim udział w zajęciach rewalidacyjnowychowawczych, a także dzieciom i młodzieży upośledzonym umysłowo ze sprzężonymi niepełnosprawnościami realizację obowiązku szkolnego i obowiązku nauki – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki,
 • uczniom szkół niepublicznych nieposiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży  i dla dorosłych do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki,
 • słuchaczom niepublicznych kolegiów nauczycielskich i nauczycielskich kolegiów języków obcych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia.

2. Stypendium szkolne nie przysługuje:
– uczniom klas zerowych,   
– uczniom, którzy nie mieszkają na terenie Gminy Wisła

1. Stypendium szkolne mogą otrzymać uczniowie znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, a w szczególności z rodzin:

 • w których występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność lub brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych,
 • w których występuje alkoholizm lub narkomania,
 • niepełnych lub w których wystąpiło zdarzenie losowe.

2. Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż 351 zł .
3. Zgodnie z ustawą i regulaminem udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Wisła stypendium szkolne może być udzielone w formie:
1). całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych,
w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, a także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą m.in. takich jak:
a). zajęcia z języka obcego
b). zajęcia plastyczne
c). zajęcia muzyczne
d). inne zajęcia edukacyjne realizowane poza szkołą,
2). częściowego lub całkowitego pokrycia kosztów udziału w zorganizowanych przez szkołę lub kolegium wycieczkach szkolnych lub innych wyjazdach związanych z procesem edukacyjnym,
3). pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym m.in. takiej jak:
a). podręczników szkolnych,
b). książek i wydawnictw służących uzupełnieniu lub poszerzeniu wiedzy ucznia,
c). tornistrów, plecaków i toreb szkolnych, przyborów szkolnych, zeszytów i innego wyposażenia szkolnego,
d). stroju gimnastycznego, butów sportowych oraz dresów,
e). komputera i oprogramowania,
f). sprzętu muzycznego,
g). abonamentu internetowego
h). mebli edukacyjnych (np. biurko, krzesło)
i). okularów korekcyjnych
j). innych pomocy naukowych służących celom edukacyjnym.
4). W przypadku uczniów szkół ponadgimnazjalnych stypendium może być przeznaczone na częściowe lub całkowicie pokrycie kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania(bilety miesieczne, wyżywienie).

4. Stypendium szkolne nie może być niższe miesięcznie niż 72,80 zł. i nie może przekraczać miesięcznie 182 zł.
5. Stypendium szkolne przyznaje się na okres maksymalnie 10 miesięcy
w danym roku szkolnym, a w przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych –na okres maksymalnie 9 miesięcy w danym roku szkolnym.
6. Stypendium szkolne może być realizowane w okresach innych niż miesięczne lub jednorazowo,
z tym, że wartość stypendium szkolnego w danym roku szkolnym nie może przekroczyć łącznie 1820 zł, a w przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych 1638 zł

Warunki ubiegania się o stypendium
1.Warunkiem ubiegania się o przyznanie stypendium szkolnego lub zasiłku jest:

 • złożenie wniosku o przyznanie pomocy materialnej,
 • dołączenie do wniosku stosownych zaświadczeń o uzyskanych dochodach przez poszczególnych członków wspólnego gospodarstwa domowego z miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku,

2. Druk wniosku dostępny będzie w szkołach, Urzędzie Miasta, Miejskim Zespole Ekonomiczno – Administracyjnym Szkół w Wiśle, oraz na stronie: www.wisla.pl
3.Wnioski składa się osobiście na odpowiednim druku w Biurze Podawczym w Urzędzie Miasta
w Wiśle, Miejskim Zespole Ekonomiczno-Administracyjnym Szkół w Wiśle.
4.Osoby pełnoletnie starające się o stypendium szkolne winny składać wnioski samodzielnie lub przez upoważnionego pełnomocnika.

5. Termin składania wniosków w roku szkolnym 2011/2012

 • Dla uczniów szkół do 15 września 2011r.
 • Dla słuchaczy kolegiów do 15 października 2011r.

Wszelkie informacje dotyczące stypendiów szkolnych można uzyskać w Miejskim Zespole Ekonomiczno – Administracyjnym Szkół w Wiśle pod numerem telefonu (033) 855-29-44 lub pisząc na adres e-mail: mzeas@um.wisla.pl.

Informacje pochodzą ze strony www.wisla.pl

Kontakt

Miejski Zespół Ekonomiczno-Administracyjny
.
.

mzeas@um.wisla.pl