Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie73
 • studenci75
 • absolwenci14
 • doktoranci9
 • naukowcy3
 • inni14
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • sportowe37
 • artystyczne50
 • inne19
 • naukowe112
 • socjalne20
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie41
 • międzynarodowe4
 • dolnośląskie15
 • kujawsko-pomorskie9
 • łódzkie7
 • lubelskie5
 • lubuskie3
 • małopolskie9
 • mazowieckie9
 • opolskie2
 • podkarpackie7
 • podlaskie1
 • pomorskie7
 • śląskie14
 • świętokrzyskie3
 • warmińsko-mazurskie9
 • wielkopolskie12
 • zachodniopomorskie2
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia27
 • szkoła wyższa2
 • firma7
 • instytucja rządowa10
 • samorząd89
 • inny1
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy

Studenckie Stypendia Marszałka Województwa Lubelskiego 2022

organizator:

Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
studenci
Zasięg:
lubelskie
termin składania wniosków: 31.01.2022

Studenckie Stypendia Marszałka Województwa Lubelskiego 2022

W okresie od 14 do 31 stycznia 2022 roku, odbędzie się nabór wniosków o przyznanie Studenckich Stypendiów Marszałka Województwa Lubelskiego.

Wnioski można składać w Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie lub przesyłać listownie drogą pocztową na adres:
Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie, ul. Artura Grottgera 4, 20-029 Lublin.

O przyznanie stypendium może ubiegać się osoba, która jest studentem oraz spełnia łącznie następujące kryteria:

 • zamieszkuje w województwie lubelskim;
 • w roku ubiegania się o stypendium nie ukończyła 26 roku życia;
 • w terminie wynikającym z regulaminu studiów uczelni zaliczyła drugi rok studiów pierwszego stopnia lub drugi rok studiów jednolitych magisterskich w uczelni macierzystej lub kontynuuje naukę na studiach drugiego stopnia, rozpoczętych w terminie roku od ukończenia studiów pierwszego stopnia;
 • uzyskała stypendium rektora dla najlepszych studentów w macierzystej uczelni na rok akademicki, w którym składany jest wniosek – udokumentowane decyzją lub zaświadczeniem o przyznanym stypendium,
 • w ostatnim roku akademickim przed złożeniem wniosku o stypendium legitymowała się osiągnięciami co najmniej w trzech rodzajach działalności określonych w § 5 uchwały o stypendiach.

Podstawą oceny są osiągnięcia z ostatniego roku akademickiego, poprzedzającego złożenie wniosku, przy czym liczba uzyskanych punktów nie może być niższa niż 8.

Zasady przyznawania Studenckich Stypendiów Marszałka Województwa Lubelskiego reguluje uchwała Nr XLV/654/2018 Sejmiku Województwa Lubelskiego z dnia 13 listopada 2018 r. w sprawie pomocy materialnej przyznawanej w formie stypendiów studentom zamieszkałym w województwie lubelskim wraz z aktualnym formularzem Oświadczenia dla celu wypłaty Studenckiego Stypendium Marszałka Województwa Lubelskiego (stanowiący załącznik do ww. uchwały).

Aktualny wzór formularza wniosku o Studenckie Stypendium Marszałka Województwa Lubelskiego stanowi załącznik do uchwały nr XX/342/2020 Sejmiku Województwa Lubelskiego z dnia 27 października 2020 r. zmieniającej uchwałę w sprawie pomocy materialnej przyznawanej w formie stypendiów studentom zamieszkałym w województwie lubelskim.

Dołączyć trzeba także dokumenty poświadczające działalność wymienioną w § 5 ww. uchwały. Student powinien udokumentować swoje osiągnięcia poprzez złożenie oryginałów dokumentów lub poświadczonych za zgodność z oryginałem przez wnioskodawcę kopii dokumentów (§ 5 ust. 4 uchwały).

Należy pamiętać, iż zgodnie z § 5 ust. 5 wniosek o stypendium oraz załączniki winny być sporządzone w formie pisemnej w języku polskim, a do wszelkich dokumentów w języku obcym należy przedłożyć ich tłumaczenie na język polski.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Oddziale Edukacji Departamentu Kultury, Edukacji i Dziedzictwa Narodowego UMWL w Lublinie pod numerem tel. 81/4416776.

Informacje pochodzą ze strony: lubelskie.pl

Przejrzyj też inne oferty stypendialne dla studentów!

Wspieraj nas w serwisie Patronite.pl – dzięki wpłatom możemy rozwijać ten rzetelny, dostępny dla wszystkich portal edukacyjny o stypendiach!

Kontakt

Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego
ul. Artura Grottgera 4
20-029 Lublin
tel. 81 4416707
info@lubelskie.pl
liboi.lubelskie.pl