Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie23
 • studenci39
 • absolwenci22
 • doktoranci10
 • naukowcy7
 • inni23
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • sportowe10
 • artystyczne20
 • socjalne5
 • naukowe33
 • inne6
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe7
 • ogólnopolskie23
 • dolnośląskie2
 • kujawsko-pomorskie2
 • lubelskie5
 • małopolskie2
 • mazowieckie4
 • opolskie1
 • podkarpackie1
 • pomorskie1
 • śląskie3
 • świętokrzyskie1
 • warmińsko-mazurskie2
 • wielkopolskie8
 • zachodniopomorskie3
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia17
 • szkoła wyższa4
 • firma6
 • instytucja rządowa8
 • samorząd24
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy

Program Stypendialny im. Grzegorza Ciechowskiego

organizator:

Urząd Miasta w Kłodzku

Rodzaj:
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
dolnośląskie
termin składania wniosków: 15.09.2012

Program Stypendialny im. Grzegorza Ciechowskiego

Program Stypendialny im. Grzegorza Ciechowskiego w Gminie Kłodzko obejmuje
następujące rodzaje stypendiów:

 • stypendia za wyniki w nauce dla uczniów szkół gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych i policealnych oraz studentów szkół wyższych,
 • stypendia za wybitne osiągnięcia dla uczniów szkół gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych i policealnych oraz studentów szkół wyższych.

Stypendium skierowane jest do uczniów /studentów osiągającym wysokie wyniki w nauce uczniom szkół gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych i policealnych oraz studentom szkół wyższych, może być przyznane jednorazowe stypendium im. Grzegorza Ciechowskiego.

Do stypendium im. Grzegorza Ciechowskiego mogą być typowani uczniowie i studenci, którzy spełniają następujące kryteria:

 • nie mają nieusprawiedliwionych nieobecności z zajęć edukacyjnych,
 • w wyniku klasyfikacji rocznej bezpośrednio poprzedzającej okres, na który ma być przyznane stypendium uzyskali co najmniej bardzo dobrą ocenę z zachowania oraz średnią ocen z obowiązkowych zajęć edukacyjnych pow. 5.6 w szkołach gimnazjalnych, pow. 4.90 w szkołach ponadgimnazjalnych i policealnych i pow. 4.70 na uczelniach wyższych,
 • wykazują się aktywnością i zaangażowaniem w życie szkoły lub uczelni oraz w środowisku, w którym zamieszkują,
 • posiadają dochody nie przekraczające 40% minimalnego wynagrodzenia brutto za pracę, obowiązującego w danym roku kalendarzowym na 1-go członka rodziny,
 • są mieszkańcami Gminy Kłodzko.

Spełnianie przez ucznia lub studenta kryteriów wymienionych w ust. 2 potwierdza się
następującymi dokumentami:

 • oryginałem świadectwa szkolnego,
 • pisemną opinią sołtysa wsi,
 • zaświadczeniami z zakładu pracy rodziców lub opiekunów prawnych, bądź z instytucji potwierdzających o pozostawaniu bez pracy i nie korzystaniu z innej pomocy finansowej.

Z wnioskiem o stypendium im. Grzegorza Ciechowskiego za wyniki w nauce
sporządzonym wg wzoru stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego Programu występuje
dyrektor szkoły lub dziekan uczelni. Wnioski niekompletne lub niespełniające wymogów nie będą rozpatrywane.

Sstypendium im. Grzegorza Ciechowskiego w Gminie Kłodzko za wybitne osiągnięcia:
Osiągającym wybitne osiągnięcia w różnych dziedzinach uczniom szkół gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych i policealnych oraz studentom szkół wyższych, może być przyznane jednorazowe stypendium im. Grzegorza Ciechowskiego.

Do stypendium im. Grzegorza Ciechowskiego mogą być typowani uczniowie i studenci, którzy spełniają następujące kryteria:

 • w wyniku klasyfikacji rocznej bezpośrednio poprzedzającej okres, na który ma być przyznane stypendium, uzyskali pozytywną opinię dyrektora i wychowawcy w zakresie przestrzegania podstawowych norm kultury i zachowania w szkole,
 • zajmowali czołowe miejsca w wydarzeniach artystycznych, sportowych, muzycznych lub innych na szczeblu regionalnym, wojewódzkim, ogólnopolskim lub międzynarodowym w roku szkolnym i akademickim poprzedzającym przyznanie stypendium,
 • wykazują się aktywnością i zaangażowaniem w życie szkoły lub uczelni oraz w środowisku, w którym zamieszkują,
 • posiadają dochody nie przekraczające 40% minimalnego wynagrodzenia brutto za pracę, obowiązującego w danym roku kalendarzowym na 1-go członka rodziny,
 • są mieszkańcami Gminy Kłodzko.

Spełnianie przez ucznia lub studenta kryteriów wymienionych powyżej potwierdza się
następującymi dokumentami:

 • oryginałem świadectwa szkolnego,
 • oryginałami dyplomów, wyróżnień, certyfikatów, artykułów prasowych,
 • pisemną opinią sołtysa wsi oraz dyrektora i wychowawcy szkoły,
 • zaświadczeniami z zakładu pracy rodziców lub opiekunów prawnych, bądź z instytucji potwierdzających o pozostawaniu bez pracy i nie korzystaniu z innej pomocy finansowej.

Tryb przyznawania stypendium:

 • Liczbę stypendiów oraz ich wysokość ustala corocznie Wójt Gminy Kłodzko w drodze zarządzenia do dnia 30 września każdego roku kalendarzowego.
 • Stypendium przyznaje się na okres od września do czerwca każdego roku kalendarzowego.
 • W szczególnych przypadkach Wójt Gminy Kłodzko może przyznać jednorazowe świadczenie pieniężne uprawnionym osobom w ciągu roku kalendarzowego w drodze zarządzenia, jeżeli w budżecie gminy są na ten cel zarezerwowane środki.
 • Wypłata przyznanych stypendiów odbywa się na rachunek bankowy wskazany przez rodzica lub opiekuna prawnego ucznia niepełnoletniego lub przez ucznia-studenta pełnoletniego.
 • Uroczystość wręczenia stypendyście dokumentu potwierdzającego przyznanie stypendium będzie się odbywała w grudniu każdego roku kalendarzowego.

Informacja pochodzi ze strony: www.gmina.klodzko.pl

Kontakt

Urząd Miasta w Kłodzku
Pl. Bolesława Chrobrego 1
57-300 Kłodzko
tel. 74 865 46 00
umklod@um.klodzko.pl