Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie25
 • studenci29
 • absolwenci9
 • doktoranci2
 • naukowcy2
 • inni20
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • naukowe14
 • inne4
 • sportowe16
 • socjalne4
 • artystyczne8
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie9
 • kujawsko-pomorskie2
 • łódzkie2
 • lubelskie1
 • małopolskie1
 • mazowieckie2
 • opolskie2
 • podkarpackie2
 • podlaskie2
 • śląskie3
 • świętokrzyskie1
 • warmińsko-mazurskie2
 • wielkopolskie4
 • zachodniopomorskie3
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia6
 • szkoła wyższa1
 • firma2
 • instytucja rządowa4
 • samorząd24
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Program Stypendialny dla wybitnie zdolnej młodzieży z regionu tarnowskiego

organizator:

Grupa Azoty

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
małopolskie
termin składania wniosków: 29.02.2012

Program Stypendialny dla wybitnie zdolnej młodzieży z regionu tarnowskiego

Azoty Tarnów, firma odpowiedzialna społecznie, uruchomiły Program Stypendialny dla wybitnie zdolnej młodzieży z regionu tarnowskiego. Co roku stypendium w wysokości 6 300 zł rocznie przyznane zostanie najwybitniejszemu „młodemu chemikowi”. Każdego roku grono stypendystów będzie powiększało się o jedną osobę. Szczegółowe informacje zawarte są w Regulaminie  Programu.

Zakłady Azotowe w Tarnowie-Mościcach SA są firmą odpowiedzialną społecznie i dążą do zrównoważonego rozwoju. Dbają o podnoszenie kwalifikacji swoich pracowników oraz równocześnie wspierają rozwój społeczności lokalnej, poprzez współpracę z ośrodkami dydaktycznymi, kulturalnymi i sportowymi. Spółka, dostrzegając potencjał intelektualny młodzieży z regionu tarnowskiego, zdecydowała o uruchomieniu „Programu Stypendialnego Azotów Tarnów dla wybitnego młodego chemika”.

Program Stypendialny skierowany jest do uczniów szkół ponadgimnazjalnych publicznych i niepublicznych z terenu Tarnowa.
Kandydat do stypendium musi udokumentować osiągnięcia w nauce, szczególnie w zakresie chemii, jak i kierunkach związanych z głównym profilem działalności Azotów Tarnów. Stypendium przyznawane będzie na okres wielu lat –  od ukończenia pierwszej klasy ponadgimnazjalnej, aż do ukończenia studiów, jednakże nie dłużej niż do 26. roku życia. Stypendyści dwa razy w roku będą zobowiązani do udokumentowania aktualnych osiągnięć w nauce, a decyzja o utrzymaniu stypendium będzie podejmowana przez Kapitułę Stypendialną.

Warunki otrzymania stypendium

Kandydaci do stypendium muszą mieć ukończoną pierwszą klasę ponadgimnazjalną i odznaczać się bardzo dobrymi wynikami w nauce, szczególnie z chemii. Ponadto powinni być posiadać osiągnięcia w tym zakresie np. być finalistami konkursów i olimpiad chemicznych. Istotnym warunkiem jest również gotowość podjęcia pracy przez stypendystę w jednej ze spółek Grupy Kapitałowej Azoty Tarnów, w przypadku otrzymania takiej oferty.  Decyzje odnośnie kwalifikacji stypendystów podejmowane będą przez specjalnie powołaną do tego Kapitułę Stypendialną, która będzie oceniać osoby ubiegające się o stypendium zgodnie z następującymi kryteriami:

1. Kandydat jest uczniem szkoły ponadgimnazjalnej na terenie Tarnowa, który w roku składania wniosku ukończył pierwszą klasę;
2. Kandydat posiada udokumentowane osiągnięcia w dziedzinie chemii lub innych kierunkach związanych z podstawowym profilem działalności Azotów Tarnów;
3. Kandydat osiąga co najmniej bardzo dobre oceny z chemii i innych przedmiotów ścisłych (tj. fizyka, matematyka, informatyka oraz innych przedmiotów związanych z kierunkami działalności Azotów Tarnów) oraz średnią wszystkich ocen za poprzedni rok co najmniej 4,0;
4. Kandydat jest finalistą konkursów i/lub olimpiad chemicznych;
5. Kandydat angażuje się w realizację projektów związanych z chemią lub kierunkami związanymi z podstawowym profilem działalności Azotów Tarnów.

Etapy kwalifikacji

 • Etap pierwszy: weryfikacja nadesłanych wniosków wraz załącznikami,
 • Etap drugi: rozmowy kwalifikacyjne z osobami, które zakwalifikują się do drugiego etapu,
 • Etap trzeci: w przypadku zakwalifikowania się do Programu Stypendialnego należy dwa razy w roku udokumentować fakt dalszego spełniania kryteriów określonych w Regulaminie,
 • Etap czwarty: po zakończeniu studiów Stypendysta otrzyma ofertę odbycia stażu, praktyki lub podjęcia pracy w Azotach Tarnów.

Rekrutacja w roku szkolnym 2011/2012

Kandydaci do Programu Stypendialnego na rok szkolny 2011/2012 mogą składać dokumenty do końca lutego 2012 roku. Szczegółowe informacje nt. procesu rekrutacji dostępne są Regulaminie Programu.
Uczniowie ubiegający się o przyznanie Stypendium muszą złożyć poprawnie wypełniony wniosek, który stanowi załącznik do Regulaminu. Do wniosku należy dołączyć następujące  dokumenty:

1. Zaświadczenie wystawione przez szkołę potwierdzające, że kandydat jest jej uczniem,
2. Kopię świadectw szkolnych z ostatnich dwóch lat potwierdzone za zgodność z oryginałem przez szkołę, która wystawiła świadectwa, bądź pracownika Azotów Tarnów,
3. Pisemną opinię wychowawcy lub dyrektora szkoły na temat ucznia,
4. Zgodę na przetwarzanie danych osobowych.
5. Uczeń może dołączyć inne dokumenty oraz rekomendacje, które potwierdzą jego zainteresowania oraz osiągnięcia w dziedzinie chemii lub kierunkach związanych z podstawowym profilem działalności Azotów Tarnów.

Warunki utrzymania stypendium

Stypendyści Programu Stypendialnego Azotów Tarnów zobowiązani są do nieustannego podnoszenia swojej wiedzy w zakresie chemii oraz kierunkach pokrewnych. Fakt spełniania warunków utrzymania stypendium będzie cyklicznie weryfikowany przez Kapitułę Stypendialną. Dwa razy w roku Stypendyści będą zobowiązani do udokumentowania aktualnych osiągnięć w nauce, a decyzja o utrzymaniu stypendium będzie podejmowana na podstawie sprawozdań .

Warunki konieczne do utrzymania stypendium to:

1. Zaliczenie roku szkolnego lub akademickiego, w okresie którego przydzielane było Stypendium, nie później niż do 30 września każdego roku.
2. Kontynuowanie nauki w szkole ponadgimnazjalnej na terenie Tarnowa lub studiów na kierunku związanym z chemią lub których zakres jest tożsamy z podstawową działalnością Azotów Tarnów. Preferowane są studia inżynieryjne.
3. Posiadanie udokumentowanych osiągnięć w dziedzinie chemii lub kierunkach związanych z podstawowym profilem działalności Azotów Tarnów w okresie, w którym przydzielane było Stypendium;
4. Jeżeli Stypendysta uczęszcza do szkoły ponadgimnazjalnej – osiąganie co najmniej bardzo dobrych ocen z chemii i innych przedmiotów ścisłych (tj. fizyka, matematyka, informatyka oraz innych przedmiotów związanych z kierunkami działalności Azotów Tarnów), jak również  średniej ocen za rok szkolny na poziomie co najmniej 4,0,
5. Uplasowanie się w gronie finalistów konkursów i/lub olimpiad chemicznych (dotyczy uczniów szkół średnich),
6. Jeżeli Stypendysta uczęszcza do szkoły wyższej – osiąganie co najmniej dobrych  wyników z przedmiotów chemicznych i innych przedmiotów ścisłych związanych z podstawowym profilem działalności Azotów Tarnów, udział w konkursach i projektach chemicznych oraz średnia ocen za rok na poziomie co najmniej 4,0,
7. Angażowanie się w realizację projektów związanych z chemią lub kierunkami związanymi z podstawowym profilem działalności Azotów Tarnów,
8. Składanie sprawozdań potwierdzających, że Stypendysta w dalszym ciągu spełnia warunki przyznania oraz utrzymania Stypendium. Sprawozdania składa się dwukrotnie w ciągu roku – na koniec lutego oraz czerwca w roku, w którym przyznawane jest stypendium. 

Wniosek wraz z załącznikami należy złożyć osobiście lub przesłać drogą pocztową na adres Azoty Tarnów, Dział Public Relations, ul. Kwiatkowskiego 8, 33-101 Tarnów z dopiskiem „Program Stypendialny”.

Termin nadsyłania wniosków w każdej edycji to 30 października, przy czym termin nadsyłania wniosków w pierwszej edycji programu stypendialnego organizowanego w roku szkolnym 2011/2012 upływa 29 lutego 2012 r.

Informacje pochodzą ze strony azoty.tarnow.pl

Kontakt

Grupa Azoty
ul. Kwiatkowskiego 8
33-101 Tarnów


azoty.tarnow.pl