Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie35
 • studenci65
 • absolwenci17
 • doktoranci8
 • naukowcy3
 • inni18
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • socjalne11
 • sportowe15
 • artystyczne25
 • naukowe65
 • inne14
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie30
 • międzynarodowe5
 • dolnośląskie3
 • kujawsko-pomorskie6
 • łódzkie6
 • lubelskie6
 • lubuskie2
 • małopolskie2
 • mazowieckie6
 • opolskie1
 • podkarpackie1
 • podlaskie4
 • pomorskie2
 • śląskie6
 • świętokrzyskie3
 • warmińsko-mazurskie2
 • wielkopolskie8
 • zachodniopomorskie2
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • instytucja międzynarodowa1
 • fundacje i stowarzyszenia23
 • szkoła wyższa1
 • firma4
 • instytucja rządowa5
 • samorząd49
 • inny1
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Miejskie Stypendium Artystyczne w Sosnowcu

organizator:

Urząd Miejski w Sosnowcu

Rodzaj:
artystyczne
Grupa docelowa:
uczniowie, studenci
Zasięg:
śląskie
termin składania wniosków: 03.11.2020

Miejskie Stypendium Artystyczne w Sosnowcu

Prezydent Miasta Sosnowca działając na podstawie uchwały nr 198/XIX/2015 Rady Miejskiej w Sosnowcu z 24 września 2015 r. (z późniejszymi zmianami) w sprawie ustanowienia Miejskich Stypendiów Artystycznych oraz określenia zasad i trybu ich przyznawania, ogłasza konkurs o przyznanie miejskich stypendiów artystycznych zwanych w dalszej części ogłoszenia stypendiami dla najbardziej uzdolnionych artystycznie uczniów i studentów, którzy są mieszkańcami Sosnowca w rozumieniu art. 25 ustawy kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. 2019 poz. 1145 – t. jedn. ze zm.). Przedmiotem konkursu są stypendia przyznawane z budżetu Gminy Sosnowiec w roku szkolnym/akademickim 2020/2021 mające charakter cyklicznego świadczenia finansowego, wypłacanego od stycznia przez kolejnych dziewięć miesięcy w przypadku studentów oraz przez kolejnych dziesięć miesięcy w przypadku uczniów.

O przyznanie stypendium mogą się ubiegać osoby pełnoletnie we własnym imieniu lub w przypadku osób niepełnoletnich – ich rodzice lub prawni opiekunowie.

Stypendium przysługuje osobie, która:

 • w momencie składania wniosku o stypendium nie ukończyła 25 roku życia;
 • jest uczniem szkoły podstawowej, gimnazjalnej lub ponadgimnazjalnej publicznej lub niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej lub jest studentem uczelni wyższej publicznej lub niepublicznej;
 • jest wybitnie uzdolniona i realizuje swoje zainteresowania przynajmniej w jednej z wymienionych dziedzin sztuki:
 1. muzyka,
 2. plastyka,
 3. teatr,
 4. film,
 5. literatura,
 6. fotografia,
 7. architektura,
 8. wzornictwo przemysłowe,
 9. projektowanie i stylizacja ubioru,
 10. taniec.
 •  jest laureatem lub finalistą artystycznego konkursu, olimpiady, turnieju na szczeblu międzynarodowym, krajowym, wojewódzkim, miejskim lub posiada inne osiągnięcia w zakresie twórczości artystycznej, m.in. sukcesy w szkolnych i pozaszkolnych konkursach, przeglądach, festiwalach, warsztatach artystycznych lub jest autorem czy współautorem ważnego wydarzenia artystycznego bądź reprezentuje miasto, województwo, kraj na wszelkiego rodzaju uroczystościach;
 • jeżeli jest uczestnikiem zespołu, orkiestry, grupy artystycznej powinna uzyskać pozytywną opinię osoby prowadzącej dany zespół, orkiestrę, grupę. Opinia taka może zostać udzielona osobie, która w sposób szczególny wywiązuje się z obowiązków wynikających z przynależności do danego zespołu, orkiestry, grupy;
 • jeżeli jest uczniem/studentem szkoły/uczelni artystycznej powinna posiadać wysokie ponadprzeciętne) oceny z przedmiotów artystycznych;
 • jest aktywna artystycznie na terenie miasta Sosnowca.

Wnioski o przyznanie stypendium należy zeskanować, natomiast w przypadku nagrań muzycznych przesłać linki lub pliki. Całość należy wysłać elektronicznie wraz z wnioskiem w wersji edytowalnej (word) do 3 listopada 2020 roku, na adres e-mail: a.kmita@um.sosnowiec.pl, lub wkp@um.sosnowiec.pl.

Do wniosku należy dołączyć:

 • dokumenty potwierdzające najistotniejsze osiągnięcia kandydata do stypendium (katalogi z wystaw indywidualnych, reprodukcje prac, recenzje, kserokopie artykułów, kserokopie dyplomów itp.). Należy przedstawić osiągnięcia z ostatniego roku szkolnego/akademickiego.
 • opinię jednej z następujących osób: rektora, prorektora, dziekana lub wykładowcy wyższej uczelni artystycznej, dyrektora szkoły artystycznej, nauczyciela, dyrektora miejskiej instytucji kultury, opiekuna grupy artystycznej;
 • aktualne zaświadczenie o byciu uczniem lub studentem, wystawione przez szkołę lub uczelnię, do której uczęszcza kandydat do stypendium.

Jeżeli ostatni dzień składania wniosków przypada na dzień uznany ustawowo za wolny od pracy, terminem obowiązującym (również w odniesieniu do wniosków przesyłanych drogą pocztową) jest dzień roboczy następujący po tej dacie. Wnioski niekompletne, złożone po terminie, nieprawidłowo lub nieczytelnie wypełnione lub wycofane przez wnioskodawcę nie będą rozpatrywane.

Złożone wnioski podlegają ocenie formalnej i merytorycznej.

Oceny formalnej dokonują pracownicy Wydziału Kultury i Promocji Miasta Urzędu Miejskiego w Sosnowcu.

Po dokonaniu oceny formalnej wszystkich wniosków przez pracowników Wydziału Kultury i Promocji Miasta Urzędu Miejskiego w Sosnowcu, wnioski są opiniowane przez Komisję Stypendialną.

Ostateczną decyzję o przyznaniu stypendium podejmuje Zarządzeniem Prezydent Miasta Sosnowca.

Decyzja Prezydenta Miasta Sosnowca o przyznaniu stypendiów ma charakter ostateczny i nie przysługuje od niej odwołanie.

Informacje o przyznaniu stypendiów podaje się do publicznej wiadomości na internetowej stronie Miasta Sosnowca.

Lista stypendystów zostaje podana do wiadomości publicznej na internetowej stronie Miasta Sosnowca.

Informacje na temat konkursu o przyznanie stypendiów można uzyskać w Wydziale Kultury i Promocji Miasta Urzędu Miejskiego w Sosnowcu, al. Zwycięstwa 20 tel. 296-06-47, 296-07-41. Regulamin konkursu, formularz wniosku o przyznanie stypendium, oświadczenie do zgłoszenia do ubezpieczenia społecznego oraz oświadczenie rodzica/prawnego opiekuna stanowią załączniki do niniejszego ogłoszenia i można je pobrać poniżej.

Dokumenty do pobrania dostępne są na stronie organizatora:

 • regulamin konkursu;
 • formularz wniosku o przyznanie stypendium;
 • oświadczenie do zgłoszenia do ubezpieczenia społecznego i/lub zdrowotnego osoby starającej się o otrzymanie stypendium.
 • oświadczenie rodzica/opiekuna

Informacje pochodzą ze strony: sosnowiec.pl

Inne stypendia artystyczne znajdziecie w naszej bazie.

Kontakt

Wydział Kultury i Promocji Miasta Urzędu Miejskiego w Sosnowcu
al. Zwycięstwa 20
41-200 Sosnowiec
tel. 296 06 47, 296 07 41
a.kmita@um.sosnowiec.pl, wkp@um.sosnowiec.pl
www.bip.um.sosnowiec.pl