Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie28
 • studenci78
 • absolwenci78
 • doktoranci15
 • naukowcy11
 • inni33
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • muzyczne2
 • literackie15
 • artystyczne24
 • naukowe47
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie77
 • międzynarodowe3
 • łódzkie1
 • małopolskie1
 • podkarpackie1
 • podlaskie1
 • pomorskie2
 • śląskie1
 • warmińsko-mazurskie1
 • wielkopolskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia28
 • szkoła wyższa9
 • firma6
 • instytucja rządowa15
 • samorząd28
 • inny3
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Polsko-Litewski Fundusz Wymiany Młodzieży – konkurs na rok 2011

organizator:

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji

Rodzaj:
inne
Grupa docelowa:
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 21.01.2011

Polsko-Litewski Fundusz Wymiany Młodzieży – konkurs na rok 2011

Polsko-Litewski Fundusz Wymiany Młodzieży, którego, operatorem jest Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji zaprasza do składania wniosków o dofinansowanie projektów mających na celu wspieranie współpracy polskiej i litewskiej młodzieży dla budowania przyjaznej współpracy między Narodami Polski i Litwy.

Projekt można realizować w ramach dwóch niezależnych formatów:

Format 1 – obejmuje takie projekty, jak:

 • wymiany młodzieży polskiej i litewskiej
 • seminaria i szkolenia, których celem jest wymiana oraz rozpowszechnianie przykładów dobrej praktyki między polskimi i litewskimi organizacjami realizującymi politykę młodzieżową i pracującymi z młodzieżą

Format 2 obejmuje:

 • projekty przygotowane i prowadzone przez organizacje inspirujące wymiany i inne inicjatywy młodzieży polskiej i litewskiej
 • imprezy, spotkania i inne inicjatywy młodych ludzi z Polski i Litwy
 • projekty informacyjne, których celem jest inspirowanie współpracy kulturalnej, propagowanie tolerancji, lepszego zrozumienia i poznania się młodzieży polskiej i litewskiej
 • publikacje mające na celu zbliżenie między narodami Polski i Litwy

Formaty różnią się od siebie rodzajem  realizowanych projektów, jak również systemem dofinansowania.

Wszystkie projekty dofinansowane w ramach Funduszu powinny opierać się na corocznych priorytetach określanych przez Komitet. To one, wraz z celami ogólnymi Funduszu, wyznaczają główne tory projektów i nakreślają specyfikę tematów, uwzględniając potrzeby edukacyjne, kulturowe i społeczne współpracy polsko-litewskiej.

W roku 2011 priorytety Funduszu to:

 • promowanie dialogu międzykulturowego i międzyetnicznego
 • włączanie młodzieży z mniejszymi możliwościami
 • upowszechnianie postaw inspirujących współpracę kulturalną oraz promujących wspólne dziedzictwo historyczne
 • zachęcanie i rozwijanie postaw promujących wolontariat międzynarodowy

Najważniejszymi adresatami Funduszu są młodzi ludzie i osoby pracujące z młodzieżą – uczestnicy projektów. Fundusz może jednak dofinansować tylko projekty, których wnioskodawcami są podmioty posiadające osobowość prawną.

Uczestnikami projektów mogą być młodzi ludzie w wieku 13-30 lat oraz osoby pracujące z młodzieżą, które legalnie mieszkają na terenie Polski lub Litwy. Ze względu na dolną granicę wieku uczestników, przewiduje się udział osób powyżej 30 roku życia w roli opiekuna bądź lidera.

Wnioskodawca musi posiadać litewską organizację partnerską, wraz z którą przygotuje i zrealizuje projekt. organizacja partnerska musi wypełnić część III wniosku tj. „Deklarację partnerską”, która obowiązkowo musi zostać dołączona do wniosku w wersji oryginalnej lub w postaci faksu. Wnioskodawca może posiadać więcej niż jedną organizację partnerską.

Każdy projekt złożony w ramach konkursu wniosków ogłoszonego przez Komitet powinien być złożony na aktualnym i właściwym formularzu wniosku wraz ze wszystkimi wymaganymi załącznikami oraz dokumentami.

Każda organizacja jest zobowiązana dołączyć do wniosku następujące dokumenty potwierdzające statut prawny:

 • w przypadku organizacji pozarządowych: aktualny statut, aktualny wyciąg z KRS oraz oświadczenie NIP
 • w przypadku instytucji publicznych: uchwała lub decyzja mająca moc prawną bądź inny oficjalny dokument odnoszący się do danej sytuacji publicznej, potwierdzający dane osoby upoważnionej/osób upoważnionych do zaciągania zobowiązań finansowych, statut wnioskodawcy (oraz ewentualnie organizatora), oświadczenie NIP wnioskodawcy

Projekty składane w ramach konkursu wniosków muszą zostać zrealizowane od 1 kwietnia do 2011 roku.

W celu złożenia projektu w ramach konkursu wniosków należy wypełnić formularz wniosku wraz z odpowiednimi dokumentami i wysłać go lub dostarczyć osobiście na adres:

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
ul. Mokotowska 43 (IV piętro – sekretariat)
00-551 Warszawa
z dopiskiem PLFWM 2011

do dnia 21 stycznia 2011 r. (decyduje data stempla pocztowego).

Format 1 – obejmuje dofinansowanie następujących projektów:

 1. wymiany młodzieży polskiej i litewskiej
 2. seminaria i szkolenia

 • wiek uczestników 13-30 lat, wyjątkiem mogą być liderzy i opiekunowie
 • liczba wszystkich uczestników: od 10 do 24, w tym nie więcej niż 4 opiekunów
 • czas trwania działań projektu: od 4 do 7 dni z wyłączeniem podróży. Program projektu (harmonogram) musi przedstawiać dzień jako pełne 24 godziny (przelicznik noclegowy) zgodnie ze wzorem harmonogramu umieszczonego we wniosku
 • miejsce realizacji działań: Polska lub Litwa
 • wizyta przygotowawcza: 2 dni robocze, z wyłączeniem podróży, nie więcej niż po 2 uczestników z każdej z grup. Wśród 4 osób powinno sie znaleźć 2 reprezentantów uczestników młodzieżowych.

Format 2 – obejmuje dofinansowanie następujących projektów:

 1. projekty przygotowane i prowadzone przez organizacje inspirujące wymiany i inne inicjatywy młodzieży polskiej i litewskiej
 2. imprezy, spotkania i inne inicjatywy młodych ludzi z Polski i Litwy
 3. projekty informacyjne, których celem jest inspirowanie współpracy kulturalnej, propagowanie tolerancji, lepszego zrozumienia i poznania się młodzieży polskiej i litewskiej
 4. publikacje mające na celu zbliżenie między narodami Polski i Litwy

 • wiek uczestników: 13-30 lat, wyjątkiem mogą być liderzy i opiekunowie
 • liczba uczestników: nie mniej niż 10 osób, z wyłączeniem opiekunów
 • czas trwania projektu: pomiędzy 1 kwietnia a 30 listopada 2011.

Format 2 dopuszcza możliwość kilkakrotnych spotkań grup partnerskich, w przeciągu wyznaczonego przez Komitet czasu, jako okresu, w którym muszą zostać zrealizowane projekty.

Informacje pochodzą ze strony www.plf.org.pl

Kontakt

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
ul. Mokotowska 43
00-551 Warszawa


www.plf.org.pl