10.07.2019

Wyprawka szkolna – o świadczeniu „dobry start”

W 2018 roku ustanowiono rządowy program wsparcia rodzin z dziećmi w ponoszeniu wydatków związanych z rozpoczęciem roku szkolnego. Chodzi o jednorazowe świadczenie „dobry start” w wysokości 300 zł. Co ważne, wsparcie to  przysługuje bez względu na dochód rodziny. W artykule przedstawiamy główne informacje dotyczące tego programu. Po inne artykuły sięgnijcie do naszych aktualności

Jak czytamy w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków  realizacji rządowego programu „Dobry start”, świadczenie „dobry start” przysługuje osobom zamieszkującym na terenie Polski (obywatelom RP oraz, pod pewnym warunkami, cudzoziemcom).

Kogo dotyczy program?

Uczeń-beneficjent programu, musi spełnić dwa następujące warunki:

  • przed rozpoczęciem roku szkolnego w danym roku kalendarzowym nie może ukończyć 20 lub 24 r.ż. (w przypadku dzieci lub osób uczących się legitymujących się orzeczeniem o niepełnosprawności),
  • uczyć się w szkole podstawowej, ponadpodstawowej, artystycznej, młodzieżowym ośrodku socjoterapii, specjalnym ośrodku wychowawczym, szkolno-wychowawczym bądź rewalidacyjno-wychowawczym.

Kogo nie obejmuje program?

Wyprawka szkolna nie dotyczy dzieci lub osób uczących się, które zostały umieszczone w domu pomocy społecznej, schronisku dla nieletnich, zakładzie poprawczym, areszcie śledczym, zakładzie karnym, szkole wojskowej lub innej szkole, jeżeli instytucje te zapewniają nieodpłatnie pełne utrzymanie. Świadczenie nie przysługuje także dzieciom w przedszkolach.

Kto może otrzymać wyprawkę?

  • rodzic dziecka,
  • opiekun faktyczny dziecka,
  • opiekun prawny dziecka,
  • osoba ucząca się (tj. pełnoletni uczeń niepozostający na utrzymaniu rodziców).

Gdzie należy złożyć wniosek papierowy?

Wniosek papierowy składa się w urzędzie gminy lub miasta właściwym ze względu na miejsce zamieszkania. Zaś w przypadku opiekunów dziecka umieszczonego w pieczy zastępczej albo usamodzielnianych osób uczących się – aplikuje się w powiatowym centrum pomocy rodzinie bądź placówce opiekuńczo-wychowawczej albo regionalnej placówce opiekuńczo-terapeutycznej. Wnioski można składać w ww. instytucjach od 1 sierpnia do 30 listopada br.

Wniosek online

Istnieje także możliwość składania wniosków online. Są dwie drogi aplikacji drogą elektroniczną: na portalu Emp@tia (empatia.mrpips.gov.pl) lub korzystając z funkcji bankowości elektronicznej. Szczegółowe informacje i instrukcje dotyczące wypełniania wniosków online znajdują się na serwisie Emp@tia oraz stronach internetowych banków. UWAGA! Wnioski online można składać już od 1 lipca br. Termin aplikacji (podobnie, jak w przypadku wniosków papierowych) upływa 30 listopada.

Pamiętajmy, że wniosek może złożyć jeden z rodziców lub opiekunów. 

Kwota świadczenia

Program Dobry Start zapewnia jednorazowe wsparcie finansowe w wysokości 300 zł na dziecko. W przypadku opieki naprzemiennej każde z rodziców otrzymuje po 150 złotych. Forma otrzymania świadczenia jest decyzją wnioskodawcy – a zatem można samemu zaznaczyć, czy preferuje się przelewu na konto, przekaz pocztowy czy wypłatę w kasie urzędu.

Kiedy otrzymuje się środki?

Warto złożyć wniosek w lipcu lub sierpniu, gdyż wówczas wypłata świadczenia nastąpi do 30 września br. W innych przypadkach należy czekać do 2 miesięcy od daty złożenia wniosku. UWAGA: wnioskodawcy mogą być poproszeni o naniesienie zmian, poprawek na złożone dokumenty. Nie należy ignorować tych próśb.

Szczegółowe wytyczne dotyczące świadczenia „dobry start” znajdują się w dwóch poniższych aktach prawnych:

Podstawą prawną jest także Ustawia z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2018 r. poz. 998).

Na portalu www.mojestypendium.pl przez cały rok umieszczamy informacje o aktualnych naborach stypendiów dla uczniów (i innych grup wiekowych). Zapraszamy zatem rodziców, opiekunów, nauczycieli oraz samych uczniów do zajrzenia do bazy stypendiów krajowych