Wsparcie dla NGO grafika do artykułu o Tarczy 4.0

8.07.2020

Tarcza 4.0 dla organizacji pozarządowych

O Tarczy 4.0

Pod koniec czerwca weszła w życie tzw. Tarcza 4.0 – jest to kolejna ustawa, której celem ma być ochrona polskich przedsiębiorstw, miejsc pracy i konsumentów przed negatywnymi skutkami pandemii. O tarczy 3.0 w kontekście zmian na uczelniach pisaliśmy w maju.

Co istotne, istnieje duże prawdopodobieństwo, że Tarcza 4.0 będzie ostatnią tarczą antykryzysową. Przedstawione w artykule rozwiązania mogą być zatem ostatnią tego typu pomocą rządową.

Tarcza 4.0: rozwiązania dla organizacji opisane w artykule

W niniejszym artykule opisujemy kluczowe zapisy – rozwiązania, z których mogą skorzystać m.in. organizacje pozarządowe. Wśród nich znajdują się:

  • mikropożyczki,
  • przedłużenie kadencji organów fundacji i stowarzyszeń,
  • dofinansowanie wynagrodzeń,
  • zwolnienia i pomniejszenia opłat dotyczących nieruchomości.

Mikropożyczki dla organizacji nieprowadzących działalności gospodarczej

Dotychczas mikropożyczki dotyczyły jedynie organizacji pozarządowych będących mikroprzedsiębiorcami. Po nowelizacji większa liczba NGOsów (choć nadal nie wszystkie) mogą skorzystać z tej pomocy. Dotyczy to jednak nadal jedynie organizacji, które nie prowadzą działalności gospodarczej.

Jakie są dodatkowe zasady ubiegania się o to wsparcie?

  • przychód organizacji w poprzednim roku bilansowym nie może przekroczyć 100 000 zł,
  • wysokość pożyczki nie może przekroczyć 10% przychodów podmiotu w poprzednim roku bilansowym,
  • działalność musi być prowadzona przed dniem 1 kwietnia 2020 roku,
  • pożyczka udzielana jest w celu przeciwdziałania negatywnym skutkom pandemii.

Eksperci zwracają uwagę, że podobnych limitów nie ma w przypadku pożyczek dla mikroprzedsiębiorców (mimo iż tego typu instytucji jest w Polsce znacznie więcej niż NGOsów).

Problematyczny może być zapis dotyczący limitu przychodu za poprzedni rok. Dzieje się tak z co najmniej dwóch przyczyn:

  1. wysokość przychodu w poprzednim roku nie musi odzwierciedlać skali aktualnych problemów i potrzeb organizacji,
  2. w wielu NGOsach o profilu pomocowym przychód jest wyższy ze względu na wysokość pozyskiwanych środków, które organizacja przekazuje bezpośrednio swoim odbiorcom. A zatem ta regulacja wyklucza organizacje pozarządowe udzielające znacznego wsparcia potrzebującym.

Dobrą wiadomością jest zaś to, że nie ma zakazu łączenia tej pożyczki z pożyczką przewidzianą wcześniej dla mikroprzedsiębiorców  – niektóre organizacje będą zatem mogły skorzystać z obu form wsparcia.

Co istotne, organizacja nie musi wykazać, że z powodu pandemii zanotowała spadek przychodów lub doświadczyła innych negatywnych konsekwencji, by skorzystać z tej formy wsparcia.

Ponadto, jak wskazują zapisy Tarczy 4.0, pożyczka wraz z odsetkami podlega umorzeniu, jeśli organizacja nie zaprzestanie prowadzenia działalności w ciągu 3 miesięcy od daty jej otrzymania.

Wnioski składa się w Powiatowym Urzędzie Pracy właściwym dla siedziby organizacji.  Nabory już trwają, aplikować można tutaj: www.praca.gov.pl. Jednocześnie warto śledzić strony lokalnych PUP.

Przedłużenie kadencji organów fundacji i stowarzyszeń

Artykuł 27. i 28. Tarczy 4.0 wprowadził zapisy dotyczące zarządu, rady czy komisji rewizyjnej organizacji pozarządowych. W przypadku fundacji i stowarzyszeń, w których w okresie trwania stanu epidemii bądź 30 dni po jego odwołaniu upływa kadencja organów, kadencja ta ulega przedłużeniu do czasu wyboru władz na nową kadencję. Kadencja może być jednak przedłużona nie dłużej niż do 60 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii.

Dofinansowane wynagrodzeń pracowników i zleceniobiorców

Dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników było zapisane już w poprzednich wersjach Tarczy. Jednak Tarcza 4.0 wprowadza zmianę w zakresie ochrony miejsc pracy.

Inaczej niż dotychczas, warunkiem koniecznym do skorzystania ze wsparcia nie będzie już obniżenie pracownikom wynagrodzenia lub wymiaru czasu pracy. Obecnie wystarczy jedynie spadek przychodów ze sprzedaży towarów i usług związany z pandemią. Tak jak uprzednio, można się ubiegać o dofinansowanie pracowników zatrudnionych zarówno na podstawie umowy o pracę, jak i innych umów (np. zlecenia).

Spadek gospodarczy można obliczyć na dwa sposoby:

  • porównując dowolne dwa kolejne miesiące bieżącego roku z analogicznymi dwoma miesiącami roku poprzedniego (spadek min. 15%),
  • porównując dowolny miesiąc tego roku z miesiącem poprzednim (spadek min. 25%).

Organizacje będące pracodawcami mogą ubiegać się o dofinansowanie (ze środków Gwarantowanego Funduszu Świadczeń Pracowniczych) wynagrodzeń pracowników do połowy ich wysokości, jednak nie więcej niż 40% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

Dofinansowanie przysługuje na okres do trzech miesięcy. Aplikacja przez Wojewódzkie Urzędy Pracy: www.praca.gov.pl.

Zwolnienia i pomniejszenia opłat czynszu, najmu lub dzierżawy

W myśl Tarczy 4.0 organizacje pozarządowe:

  • prowadzące działalność gospodarczą na terenach lub w lokalach dzierżawionych bądź wynajmowanych od Skarbu Państwa,
  • notujące spowodowany koronawirusem spadek przychodów ze sprzedaży towarów lub usług (opisany w poprzednim punkcie)

mogą skorzystać ze zwolnienia z opłat z tytułu dzierżawy lub najmu tych nieruchomości od Skarbu Państwa przez trzy miesiące.

Jednocześnie opłata roczna za 2020 rok z tytułu użytkowania wieczystego tych nieruchomości podlegać będzie pomniejszeniu proporcjonalnie do liczby dni w tym roku, w których obowiązywał będzie stan zagrożenia epidemicznego oraz stan epidemii.

Tarcza 4.0 – pozostałe zapisy dla organizacji

Tarcza 4.0 wprowadza także zapisy dotyczące m.in.

  • zmiany zasad wyliczania przychodu organizacji (art. 77 pkt 41),
  • zmian w odniesieniu do zadań publicznych (art. 77 pkt 44),
  • zmiany w ustawach podatkowych (art. 30, art. 32 i art. 42).

Projekt tarczy dla NGO

Co ciekawe, w połowie maja senatorowie wnieśli do Sejmu projekt poprawek w przepisach antykryzysowych koncentrujący się wyłącznie na ułatwieniu życia organizacjom pozarządowym. Nie wiadomo jednakże, kiedy posłowie zajmą się tym projektem.

Więcej na ten temat dowiedziecie się na portalu NGO.pl.

Źródła informacji

Podczas pisania artykułu korzystaliśmy z następujących źródeł:

  1. Gov.pl, Tarcza 4.0 z podpisem prezydenta RP, 23 czerwca 2020, www.gov.pl
  2. Rafał Kowalski, Co z senacką Tarczą dla NGO-sów?, 3 lipca 2020, publicystyka.ngo.pl
  3. Katarzyna Sadło, Czwarta Tarcza. Śledzimy kolejne przepisy antykryzysowe istotne dla NGO, 26 czerwca 2020, publicystyka.ngo.pl
  4. Fundacja trzeci.org, Tarcza 4.0 już obowiązuje. Jakie rozwiązania dla organizacji?, 24 czerwca 2020, trzeci.org