Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie3
 • studenci9
 • absolwenci16
 • doktoranci14
 • naukowcy20
 • inni10
Dziedzina-+zaznacz wszystkie
 • nauki ścisłe/przyrodnicze/techniczne15
 • nauki humanistyczne/społeczne13
 • literatura2
 • ekonomia/biznes3
 • nauki polityczne/media/stosunki międzynarodowe12
 • prawo2
 • projektowanie/architektura1
 • sztuka/muzyka6
 • różne19
 • medycyna1
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • cały świat8
 • Kanada1
 • Finlandia1
 • Wielka Brytania1
 • online2
 • Turcja1
 • Niemcy7
 • Tajwan1
 • Holandia1
 • Szwecja1
 • Ukraina1
 • Indie1
 • Włochy5
 • Portugalia1
 • Europa6
 • Irlandia1
 • Czechy1
 • Singapur1
 • Hiszpania3
 • Węgry1
 • Stany Zjednoczone9
 • Norwegia1
 • Francja1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • instytucja międzynarodowa3
 • fundacje i stowarzyszenia21
 • szkoła wyższa12
 • firma1
 • instytucja rządowa7
 • samorząd2
 • inny1
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Program wymiany osobowej naukowców z Republiką Włoską "CANALETTO" na lata 2016-18

organizator:

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz włoskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych

Rodzaj:
różne
Grupa docelowa:
naukowcy
Zasięg:
Włochy
termin składania wniosków: 10.06.2015

Program wymiany osobowej naukowców z Republiką Włoską "CANALETTO" na lata 2016-18

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz włoskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych zapraszają do podejmowania współpracy w ramach nowej edycji programu wymiany osobowej naukowców.
Program CANALETTO obejmuje projekty badawcze, uzgodnione między konkretnymi polskimi i włoskimi zespołami badawczymi. Jest on wspierany finansowo przez obie Strony, zgodnie z regulacjami finansowymi obowiązującymi w kraju każdej z nich. W ramach niniejszego Programu środki przyznawane przez obie Strony na poszczególne projekty przeznaczone są wyłącznie na finansowanie wymiany osobowej (podróży i krótkich pobytów).
UWAGA: W Polsce projekty wymiany osobowej finansowane są ze środków przekazywanych jednostkom na finansowanie działalności statutowej (lub innych środków własnych jednostki) – MNiSW nie przekazuje bezpośrednio dodatkowych środków na realizację tych projektów. O środki na same badania można ubiegać się następnie w ramach strumienia finansowania koordynowanego przez Narodowe Centrum Nauki – projekty międzynarodowe niewspółfinansowane.
Projekt badawczy może być przedstawiony przez jednostkę naukową wyłącznie w następujących kategoriach:
 • nauki podstawowe
 • badania kosmiczne
 • żywność i rolnictwo, zrównoważone środowisko
 • medycyna i zdrowie
 • nanonauki i zaawansowane materiały
 • technologie informacyjne i telekomunikacyjne
 • technologie dla dziedzictwa kulturowego
Każdy koordynator może złożyć tylko jeden wniosek w danej edycji konkursu. Projekty zostaną ocenione pod względem następujących kryteriów:
 • kwalifikacje i doświadczenie obu zespołów badawczych
 • metodologia, podejście do tematu i zgodność wniosku z wymogami formalnymi
 • wartość naukowa
 • społeczna i rozwojowa wartość dodana dla Polski i Włoch
 • celowość współpracy obu zespołów
 • wykorzystanie i rozpowszechnienie wyników
Preferowane będą projekty z udziałem partnerów przemysłowych, posiadające dofinansowanie z dodatkowych źródeł (takich jak publiczne lub prywatne instytuty badawcze lub inne instytucje) i/lub uczestniczące w wielostronnych i/lub europejskich programach badawczych, ze szczególnym uwzględnieniem programu Horyzont 2020. Ponadto, udział w projekcie młodych badaczy, doktorantów i osób, które niedawno uzyskały tytuł doktora, będzie działał na korzyść aplikujących.
DOKUMENTY
Czas trwania konkursu (zgłoszenie na trzy lata 2016-2018):
27 kwietnia – 10 czerwca 2015 r.
Polscy koordynatorzy projektów składają wniosek w dwóch egzemplarzach do Departamentu Współpracy Międzynarodowej Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na adres:
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Departament  Współpracy Międzynarodowej
ul. Hoża 20
00-529 Warszawa
z dopiskiem: PROGRAM CANALETTO
Koordynatorzy włoscy dokonują zgłoszenia we Włoszech. Każdy projekt powinien być uzgodniony przez oba zespoły badawcze i uwzględniać przewidywany okres współpracy oraz określać jej cel. We wszystkich przypadkach, nawet jeśli w projekcie uczestniczy więcej niż jeden zespół badawczy po którejś ze stron, należy wyznaczyć jednego koordynatora projektu po stronie polskiej i jednego po stronie włoskiej. Jeżeli po stronie polskiej naukowcy uczestniczący w projekcie pochodzą z różnych jednostek naukowych, projekt powinien być złożony przez każdą jednostkę oddzielnie. Przedłużenie projektu na drugi i trzeci rok ze strony polskiej następuje automatycznie. Wyjątkowo projekt może nie zostać przedłużony na kolejny rok w przypadku niewykorzystania przyznanych limitów na poprzedni rok lub w wyniku rezygnacji którejś ze stron z dalszej współpracy. Koordynator projektu po stronie polskiej zobowiązany jest złożyć końcowy raport z trzyletniej współpracy w terminie do 31 marca następnego roku. Raport ten winien zawierać syntetyczny bilans naukowy i finansowy, który w dowolnej formie opisuje wnioski, ewentualne publikacje czy rezultaty współpracy badawczej.
PROCEDURA
Projekty badawcze podlegają ocenie niezależnie w Polsce i we Włoszech, zgodnie z procedurą każdej ze Stron. W Polsce wnioski oceniane są przez Interdyscyplinarny Zespół ds. Współpracy z Zagranicą, działający przy Ministrze NiSW. Spotkanie dwustronnej Komisji ds. selekcji projektów zostało zaplanowane na  październik 2015 roku – wówczas zostanie dokonany wybór projektów przeznaczonych do finansowania (w Polsce – ze środków na działalność statutową jednostki naukowej) w kolejnych trzech latach. Rozpatrywane są tylko projekty złożone równolegle w Polsce i we Włoszech. Projekty niespełniające tych reguł nie są przedstawiane do rozpatrzenia podczas posiedzenia Komisji dwustronnej. Strony zastrzegają sobie możliwość redukcji limitów na kolejny rok współpracy, w przypadku braku lub niewłaściwej realizacji współpracy w poprzedzającym roku.
Ostateczny termin składania dokumentów został wyznaczony na 10 czerwca  2015 roku (decyduje data stempla pocztowego).
FINANSOWANIE
Środki (wyodrębnione w ramach środków statutowych danej jednostki naukowej) na projekty badawcze w ramach Programu są przeznaczone na pokrycie kosztów podróży i pobytów w czasie danego roku budżetowego, z wyłączeniem finansowania samych badań. W ramach każdego projektu, rocznie może być finansowany 1 pobyt krótkoterminowy (do 10 dni) lub 1 pobyt długoterminowy (30 dni) w Polsce oraz 1 pobyt krótkoterminowy (do 10 dni) lub 1 pobyt długoterminowy (30 dni) we Włoszech. Strona polska pokrywa koszty podróży naukowców polskich do Włoch i koszty pobytu naukowców włoskich w Polsce (3500 PLN w przypadku pobytu długoterminowego, 330 PLN dziennie w przypadku pobytu krótkoterminowego). Strona włoska pokrywa koszty podróży naukowców włoskich oraz pobyty naukowców polskich we Włoszech (1300 EUR w przypadku pobytu długoterminowego, 93 EUR dziennie w przypadku pobytu krótkoterminowego).
INSTYTUCJE KOORDYNUJĄCE PROGRAM
PO STRONIE POLSKIEJ
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Departament Współpracy Międzynarodowej
ul. Hoża 20
00-529 WARSZAWA
Tel: +48 22 529 22 83
PO STRONIE WŁOSKIEJ
Ministero degli Affari Esteri
Direzione generale per la promozione del sistema Paese
Unità per la Cooperazione scientifica e tecnologica bilaterale e multilaterale
Piazzale della Farnesina, 1
00135 Roma
Informacje pochodzą ze strony www.nauka.gov.pl

Kontakt

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz włoskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych
ul. Hoża 20
00-529 Warszawa
tel. 22 529 22 83

www.nauka.gov.pl