Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie2
 • studenci4
 • absolwenci13
 • doktoranci11
 • naukowcy18
 • inni8
Dziedzina-+zaznacz wszystkie
 • ekonomia/biznes2
 • nauki polityczne/media/stosunki międzynarodowe8
 • prawo1
 • sztuka/muzyka4
 • różne17
 • medycyna1
 • nauki ścisłe/przyrodnicze/techniczne10
 • nauki humanistyczne/społeczne9
 • literatura2
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • Kanada1
 • Finlandia1
 • Ukraina1
 • Niemcy6
 • Tajwan1
 • Holandia1
 • Szwecja1
 • Irlandia1
 • Wielka Brytania2
 • Włochy4
 • Portugalia1
 • Europa4
 • Hiszpania3
 • Węgry1
 • Stany Zjednoczone6
 • Norwegia1
 • cały świat6
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • instytucja międzynarodowa2
 • fundacje i stowarzyszenia11
 • szkoła wyższa10
 • firma1
 • instytucja rządowa7
 • samorząd2
 • inny1
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Program Stypendialny Ministerstwa Edukacji i Kultury Republiki Indonezji DARMASISWA

organizator:

Ministerstwo Edukacji i Kultury Republiki Indonezji

Rodzaj:
różne
Grupa docelowa:
studenci
Zasięg:
Indonezja
termin składania wniosków: 14.11.2012

Program Stypendialny Ministerstwa Edukacji i Kultury Republiki Indonezji DARMASISWA

DARMASISWA jest programem stypendialnym dla studentów z krajów, z którymi Indonezja utrzymuje stosunki dyplomatyczne. Stypendium daje studentom zagranicznym możliwość nauki języka indonezyjskiego oraz szereg innych kierunków w 59 wybranych uczelniach w różnych miastach Indonezji. Kursy prowadzone w ramach programu DARMASISWA nie kończą się przyznaniem tytułu naukowego (mają charakter non-degree). Organizatorami programu są Ministerstwo Edukacji i Kultury oraz Ministerstwo Spraw Zagranicznych Republiki Indonezji.

Głównym celem programu DARMASISWA jest zwiększenie zainteresowania językiem i kulturą Indonezji wśród obywateli innych państw. Program ma również przyczynić się do budowy wzajemnego zrozumienia i rozwoju kulturowych więzi pomiędzy przedstawicielami różnych krajów. Odsetek studentów zagranicznych uczestniczących w programie z roku na rok jest coraz większy, zaś znaczny wzrost liczby jego uczestników nastąpił w ciągu ostatnich 5 lat.

I. OFEROWANE KURSY
1. PROGRAM DARMASISWA – REGULER 1 TAHUN
roczne stypendium na naukę języka indonezyjskiego oraz innych przedmiotów (wykaz w
załączniku)

2. PROGRAM DARMASISWA – REGULER 6 BULAN
półroczne stypendium na naukę języka indonezyjskiego oraz innych przedmiotów (wykaz w załączniku)

II. PRAWA I OBOWIĄZKI UCZESTNIKA
1. Prawa uczestnika:
a). uczestnicy zwolnieni są z opłat czesnego;
b). uczestnicy otrzymują comiesięczne stypendium;
c). uczestnicy mogą uzyskać od uczelni pomoc w poszukiwaniu zakwaterowania.

2. Obowiązki uczestnika:
a). uczelnia może zwrócić się do stypendysty z prośbą o pomoc w nauczaniu języka
angielskiego oraz o udział w imprezach akademickich;
b). uczestnicy są zobowiązani do uczęszczania na zajęcia od początku do końca trwania kursu;
c). przed wylotem do Indonezji uczestnicy są zobowiązani do popisanie deklaracji, że:

• zobowiązują się do przestrzegania indonezyjskich przepisów prawa oraz
wewnętrznych regulaminów poszczególnych uczelni;
• nie będą próbowali zmieniać miejsca i kierunku kursu przed wylotem do Indonezji i  w czasie pobytu w Indonezji;
• podczas stypendium nie będą angażować się a aktywność polityczną;
• podczas stypendium nie będą prowadzić pracy zarobkowej;
• nie będą wwozić na teren Indonezji ani korzystać z zabronionych środków
odurzających;
• nie dopuszczą się żadnych wykroczeń lub nadużyć;
• nie przyjadą na stypendium z członkami rodziny;
• powstrzymają się od zajścia w ciążę podczas stypendium;
• nie będą popełniać czynów niemoralnych;
• nie będą prowadzić żadnych form indoktrynacji/działalności ideologicznej;
• podczas trwania stypendium nie będą wyjeżdżać poza granicę Indonezji więcej niż 1  (jeden) raz;
• są świadomi, iż w przypadku naruszenia nie dotrzymania powyższych zobowiązań lub naruszenia przepisów prawa obowiązujących w Indonezji mogą zostać wydaleni do kraju pochodzenia.

III. HARMONOGRAM PROGRAMU
> Etap I – 22 października – 14 listopada 2012 (do godziny 13:00!) – składanie aplikacji w
Ambasadzie Republiki Indonezji w Warszawie;
> Etap II – rozmowy kwalifikacyjne z wybranymi kandydatami
– 7 stycznia 2013 – ogłoszenie wyników rekrutacji
– sierpień 2013 – styczeń 2014 – zajęcia w ramach kursu 6-miesięcznego
– sierpień 2013 – lipiec 2014 – zajęcia w ramach kursu rocznego

IV. WIZA
Aby studiować w Indonezji uczestnik programu DARMASISWA RI powinien posiadać wizę na
cele społeczno-kulturalne (visa sosial budaya) wystawioną przez Ambasadę Republiki
Indonezji w kraju zamieszkania uczestnika. Po przyjeździe do Indonezji wiza ta zostanie
wymieniona na pozwolenie na pobyt czasowy ważne do roku.

V. ZAKWATEROWANIE
Ministerstwo Edukacji i Kultury Republiki Indonezji nie zapewnia zakwaterowania uczestnikom programu.

Uczestnicy programu nie mogą przyjechać do Inodnezji korzystając z wizy turystycznej.

VI. WYSOKOŚĆ STYPENDIUM
Uczestnikom programu przysługuje comiesięczne stypendium w wysokości Rp 2 000 000
(dwóch milionów rupii indonezyjskich).

Ze względu na to, iż stypendium nie wystarcza na pokrycie wszystkich kosztów życia w
Indonezji, uczestnikom programu zaleca się zabranie ze sobą pewnej sumy pieniędzy w
walucie USD lub Euro.

VII. REKRUTACJA
Kandydat może ubiegać się o stypendium składając aplikację w Ambasadzie lub Konsulacie
Republiki Indonezji w kraju pochodzenia (w przypadku kandydatów z Polski – w Ambasadzie Republiki Indonezji w Warszawie).

VIII. WARUNKI STAWIANE KANDYDATOM

Osoby ubiegające się o stypendium muszą spełniać poniższe warunki:
1. wiek do 35 lat (w momencie składania aplikacji)
2. wykształcenie minimum średnie
3. dobry stan zdrowia potwierdzony zaświadczeniem lekarskim
4. znajomość języka angielskiego lub indonezyjskiego w stopniu komunikatywnym
5. odpowiednia wiedza/umiejętności związane z tematyką kursu

IX. PROCEDURA REKRUTACYJNA
Aby ubiegać się o stypendium należy złożyć w ambasadzie wypełniony formularz aplikacyjny
wraz z następującymi załącznikami:
1. kopią paszportu (tylko stroną ze zdjęciem i danymi kandydata) ważnego minimum do
stycznia 2015;
2. w przypadku studentów – wykazem ocen ze studiów (w języku angielskim); w przypadku
absolwentów – dyplomem ukończenia studiów wraz z suplementem (w języku
angielskim);
3. listem rekomendacyjnym z uczelni macierzystej (w języku angielskim);
4. zaświadczeniem lekarskim o braku przeciwskazań do podjęcia studiów;
5. curriculum vitae (w języku angielskim);
6. zdjęciem paszportowym.

Powyższe dokumenty należy przesłać do ambasady e-mailem w formie skanów (format pdf) na adres: darmasiswa@indonesianembassy.pl

UWAGA!
Zdjęcie paszportowe powinno być wklejone w odpowiednie pole w formularzu. Na końcu formularza w rubryce signature proszę umieścić skan podpisu.

Przyjmowane będą tylko kompletne wnioski.

X. PRZYJAZD DO INDONEZJI
Ministerstwo Edukacji i Kultury Republiki Indonezji nie zapewnia uczestnikom programu
przelotu do Indonezji i z powrotem. Zapewniany jest jedynie transport z Dżakarty do miejsca odbywania kursu.

XI. UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE
Ministerstwo Edukacji Republiki Indonezji nie zapewnia uczestnikom programu ubezpieczenia, dlatego powinni oni wykupić międzynarodowe ubezpieczenie przed wyjazdem do Indonezji.

XII. DODATKOWE INFORMACJE
Dodatkowe informacje dotyczące programu DARMASISWA można uzyskać pod numerem
telefonu: +48 (22) 617 51 08 lub mailowo: darmasiswa@indonesianembassy.pl

Informacje pochodzą ze strony www.indonesianembassy.pl

Kontakt

Ministerstwo Edukacji i Kultury Republiki Indonezji
ul. Estońska 3/5
03-903 Warszawa
tel. 22 617 51 08
darmasiswa@indonesianembassy.pl