Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
  • uczniowie2
  • studenci10
  • absolwenci6
  • doktoranci13
  • naukowcy9
  • inni5
Dziedzina-+zaznacz wszystkie
  • nauki ścisłe/przyrodnicze/techniczne7
  • sztuka/muzyka4
  • prawo3
  • literatura1
  • różne13
  • ekonomia/biznes5
  • projektowanie/architektura2
  • nauki polityczne/media/stosunki międzynarodowe5
  • języki obce1
  • nauki humanistyczne/społeczne11
Zasięg-+zaznacz wszystkie
  • Turcja1
  • Nowa Zelandia1
  • Austria3
  • Indie1
  • Stany Zjednoczone5
  • Republika Południowej Afryki1
  • cały świat4
  • Niemcy3
  • Włochy2
  • Francja1
  • Singapur1
  • Holandia1
  • Szwajcaria1
  • Japonia1
  • online2
  • Europa2
  • Australia1
  • Rumunia1
  • Wielka Brytania1
Organizator-+zaznacz wszystkie
  • instytucja międzynarodowa3
  • fundacje i stowarzyszenia12
  • szkoła wyższa12
  • firma1
  • instytucja rządowa4
  • inny1
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

2015-2016 FULBRIGHT JUNIOR ADVANCED RESEARCH AWARD

organizator:

Polsko-Amerykańska Komisja Fulbrighta

Rodzaj:
różne
Grupa docelowa:
doktoranci
Zasięg:
Stany Zjednoczone
termin składania wniosków: 13.04.2014

2015-2016 FULBRIGHT JUNIOR ADVANCED RESEARCH AWARD

2015-2016 FULBRIGHT JUNIOR ADVANCED RESEARCH AWARD

Stypendia są przeznaczone dla doktorantów w polskich uczelniach i instytucjach naukowych, którzy w roku realizacji stypendium będą uczestnikami ostatnich 2 lat studiów doktoranckich i których rozprawa doktorska będzie ukończona nie wcześniej, niż po powrocie ze stypendium. W momencie aplikowania kandydat musi być na zaawansowanym etapie pisania rozprawy (ukończony co najmniej jeden rozdział).

Stypendia przeznaczone są na realizację własnych projektów badawczych w uczelniach amerykańskich, organizacjach pozarządowych lub think-tankach. Stypendia mają na celu umożliwienie zebrania materiałów do przygotowywanej pracy doktorskiej. Pobyt w uczelni amerykańskiej daje możliwość korzystania z trudno dostępnych lub nieosiągalnych w Polsce publikacji, pozwala na udział w badaniach laboratoryjnych i bezpośrednie konsultacje ze specjalistami w danej dziedzinie. Kandydat przedstawia własny projekt badań; czas jego realizacji powinien odpowiadać czasowi przyznanego stypendium.

Komisja przyjmuje zgłoszenia ze wszystkich dziedzin naukowych. Pewne ograniczenia dotyczą nauk medycznych: proponowane projekty nie mogą przewidywać bezpośredniego kontaktu z pacjentem.

O stypendia mogą ubiegać się osoby, które są obywatelami polskimi i nie posiadają podwójnego obywatelstwa lub karty stałego pobytu w USA (zielona karta), nie przebywały w ostatnich pięciu latach w USA na innych stypendiach oraz nie studiują obecnie i nie studiowały wcześniej w USA. O stypendium nie mogą ubiegać się osoby, które uczestniczyły w Programie Fulbrighta w tej samej kategorii.

Czas trwania:
Od 6 do 9 miesięcy. Najwcześniejszy możliwy termin wyjazdu: sierpień 2015. Stypendium musi zostać zakończone do końca czerwca 2016 r.

Wymagane dokumenty:

  • Zaświadczenie o statusie doktoranta w polskiej uczelni lub instytucji badawczej (osoby piszące doktorat „z wolnej stopy” nie mogą aplikować).
  • Kopia oficjalnego listu zapraszającego z instytucji amerykańskiej, wystawionego przez kierownika jednostki (szkoły, wydziału, departamentu itp.).
  • Trzy listy rekomendacyjne (w tym jeden od promotora) wystawione przez system Embark. (Instrukcje dla osób rekomendujących: https://embarksupport.zendesk.com/forums/41835/entries/31800).
  • Bardzo dobra znajomość języka angielskiego potwierdzona wynikiem testu (TOEFL, IELTS, CAE, CPE lub inny akceptowany na arenie międzynarodowej).
  • Kopie dyplomów (dyplom magisterski uzyskany w polskiej uczelni) wraz z suplementami oraz wykaz ocen z bieżącego toku studiów w języku angielskim lub polskim.
  • Wypełniony formularz elektroniczny w systemie Embark.
  • Opis projektu badawczego (z bibliografią w formacie MLA) z uzasadnieniem konieczności jego przeprowadzenia w wybranej instytucji amerykańskiej.
  • Ocena merytoryczna projektu badawczego kandydata wystawiona przez promotora pracy doktorskiej oraz potencjalnego opiekuna w instytucji amerykańskiej.
  • CV z listą dotychczasowych osiągnięć akademickich i zawodowych według wzoru dostępnego do pobrania poniżej.
  • Podpisany Signature Form oraz formularz adresowy według wzorów dostępnych do pobrania poniżej.

Jak aplikować:
1. Załóż konto w systemie Embark: https://apply.embark.com/student/fulbright/international/20.

  • Loginem jest adres e-mail podany przy rejestracji. Przechowuj swój login i hasło w bezpiecznym miejscu.
  • Do systemu można logować się wielokrotnie, nie ma konieczności wypełnienia aplikacji za pierwszym podejściem w całości.

2. Wypełnij elektroniczny formularz aplikacyjny. Uważnie przeczytaj instrukcje dostępne do pobrania poniżej oraz przestrzegaj wytycznych z systemu Embark.
3. Przygotuj wymagane dokumenty. Komisja prosi o ścisłe przestrzeganie wytycznych. Nie wysyłaj oryginałów dokumentów, chyba, że wyraźnie o to Komisja poprosi. Wystarczą czytelne, czarno-białe kopie oraz wersje elektroniczne w formacie .pdf, w rozdzielczości 300DPI. Nie należy dołączać dokumentów innych niż wymienione.
4. Wydrukowane i podpisane zgłoszenie on-line wraz z pozostałymi dokumentami należy dostarczyć do biura Polsko-Amerykańskiej Komisji Fulbrighta do 13 kwietnia 2014 r. Wnioski niekompletne lub dostarczone po tym terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data stempla pocztowego).

Oferta:

  • Status Visiting Student Researcher w wybranej uczelni lub instytucji badawczej.
  • Możliwość indywidualnego prowadzenia pracy badawczej pod merytoryczną opieką wskazanego profesora lub eksperta z instytucji amerykańskiej.
  • Wizę J-1 i podstawowe ubezpieczenie medyczne dla stypendysty na czas trwania stypendium. Wizy J-1, sponsorowane przez Departament Stanu USA, podlegają przepisowi 2-year-home-residency.
  • Wizę J-2 dla towarzyszących członków rodziny.

Warunki finansowe:
Wysokość stypendium i dodatków jest zatwierdzana co roku przez Radę Polsko-Amerykańskiej Komisji Fulbrighta. Na rok akademicki 2014-2015 zatwierdzono następujące kwoty:

Jednorazowo:

  • do $1500 (ekwiwalent w PLN refundowany po przedstawieniu biletu) na zakup powrotnego biletu lotniczego na przelot do USA i powrót do Polski (return ticket),
  • $800 wypłacane razem z pierwszą ratą stypendium (konieczność dostarczenia rachunków za poniesione wydatki do Komisji przed końcem stypendium) jako relocation allowance na opłacenie przesyłki dodatkowego bagażu, sprzętów i przedmiotów potrzebnych stypendyście podczas trwania stypendium lub na zakup biletu dla osoby towarzyszącej zgłoszonej w formularzu aplikacyjnym jako dependent i pozostającej w USA przez co najmniej 80% czasu trwania stypendium,
  • $500 wypłacane razem z pierwszą ratą stypendium (konieczność dostarczenia rachunków za poniesione wydatki do Komisji przed końcem stypendium) jako settling-in allowance na zagospodarowanie się w USA tj. zakup mebli, sprzętów AGD lub innego asortymentu ułatwiającego mieszkanie w nowym miejscu,
  • do $1700 jako research/conference allowance (refundowane w USD po przedstawieniu rachunków) na zakup sprzętu potrzebnego do realizacji badań/pracy naukowej oraz na udział i podróż na konferencje i sympozja naukowe podczas trwania stypendium.

Miesięcznie:

  • stypendium w wysokości od $2000 do $2400 z przeznaczeniem na koszty utrzymania zależnie od miejsca pobytu w USA,
  • dodatek na koszty utrzymania łącznie do $250 dla osób towarzyszących stypendystom podczas trwania stypendium (80% czasu trwania stypendium, współmałżonek oraz niesamodzielne finansowo dzieci do ukończenia 21 roku życia).

Zgłoszenia do konkursu przyjmujmowane są do 13 kwietnia 2014 r.

Informacje pochodzą ze strony www.fulbright.edu.pl

Kontakt

Polsko-Amerykańska Komisja Fulbrighta
ul. K.I. Gałczyńskiego 4
00-362 Warszawa


www.fulbright.edu.pl