Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • studenci33
 • absolwenci32
 • doktoranci30
 • naukowcy25
 • inni10
Dziedzina-+zaznacz wszystkie
 • archeologia1
 • fizyka2
 • informatyka3
 • nauki humanistyczne9
 • RÓŻNE24
 • finanse/zarządzanie4
 • nauki polityczne/dziennikarstwo6
 • prawo3
 • medycyna4
 • DOWOLNA20
 • nauki społeczne9
 • ochrona środowiska/ekologia/rolnictwo3
 • inżynieria8
 • kulturoznawstwo1
 • biznes3
 • stosunki międzynarodowe3
 • ekonomia1
 • nauki ścisłe6
 • nauki przyrodnicze3
 • historia4
 • edukacja2
 • marketing/reklama/PR/media1
 • sztuka/muzyka1
 • chemia/biologia2
 • kierunki techniczne7
 • języki obce3
 • inne4
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • Szwajcaria1
 • Japonia3
 • Niemcy13
 • Ukraina1
 • Polska1
 • Belgia1
 • Włochy2
 • Wielka Brytania1
 • Czechy1
 • Unia Europejska1
 • Luksemburg1
 • cały świat7
 • Nowa Zelandia2
 • Australia2
 • Egipt1
 • Indie1
 • Europa3
 • Hiszpania1
 • Słowacja1
 • Tajlandia1
 • Irlandia1
 • Austria2
 • Stany Zjednoczone10
 • Kanada2
 • Węgry2
 • Francja2
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia17
 • szkoła wyższa16
 • firma3
 • instytucja rządowa19
 • inny5
ARCHIWUM
Wróć do listy

2015-2016 FULBRIGHT JUNIOR ADVANCED RESEARCH AWARD

organizator:

Polsko-Amerykańska Komisja Fulbrighta

Rodzaj:
DOWOLNA
Grupa docelowa:
doktoranci
Zasięg:
Stany Zjednoczone
termin składania wniosków: 13.04.2014

2015-2016 FULBRIGHT JUNIOR ADVANCED RESEARCH AWARD

2015-2016 FULBRIGHT JUNIOR ADVANCED RESEARCH AWARD

Stypendia są przeznaczone dla doktorantów w polskich uczelniach i instytucjach naukowych, którzy w roku realizacji stypendium będą uczestnikami ostatnich 2 lat studiów doktoranckich i których rozprawa doktorska będzie ukończona nie wcześniej, niż po powrocie ze stypendium. W momencie aplikowania kandydat musi być na zaawansowanym etapie pisania rozprawy (ukończony co najmniej jeden rozdział).

Stypendia przeznaczone są na realizację własnych projektów badawczych w uczelniach amerykańskich, organizacjach pozarządowych lub think-tankach. Stypendia mają na celu umożliwienie zebrania materiałów do przygotowywanej pracy doktorskiej. Pobyt w uczelni amerykańskiej daje możliwość korzystania z trudno dostępnych lub nieosiągalnych w Polsce publikacji, pozwala na udział w badaniach laboratoryjnych i bezpośrednie konsultacje ze specjalistami w danej dziedzinie. Kandydat przedstawia własny projekt badań; czas jego realizacji powinien odpowiadać czasowi przyznanego stypendium.

Komisja przyjmuje zgłoszenia ze wszystkich dziedzin naukowych. Pewne ograniczenia dotyczą nauk medycznych: proponowane projekty nie mogą przewidywać bezpośredniego kontaktu z pacjentem.

O stypendia mogą ubiegać się osoby, które są obywatelami polskimi i nie posiadają podwójnego obywatelstwa lub karty stałego pobytu w USA (zielona karta), nie przebywały w ostatnich pięciu latach w USA na innych stypendiach oraz nie studiują obecnie i nie studiowały wcześniej w USA. O stypendium nie mogą ubiegać się osoby, które uczestniczyły w Programie Fulbrighta w tej samej kategorii.

Czas trwania:
Od 6 do 9 miesięcy. Najwcześniejszy możliwy termin wyjazdu: sierpień 2015. Stypendium musi zostać zakończone do końca czerwca 2016 r.

Wymagane dokumenty:

 • Zaświadczenie o statusie doktoranta w polskiej uczelni lub instytucji badawczej (osoby piszące doktorat „z wolnej stopy” nie mogą aplikować).
 • Kopia oficjalnego listu zapraszającego z instytucji amerykańskiej, wystawionego przez kierownika jednostki (szkoły, wydziału, departamentu itp.).
 • Trzy listy rekomendacyjne (w tym jeden od promotora) wystawione przez system Embark. (Instrukcje dla osób rekomendujących: https://embarksupport.zendesk.com/forums/41835/entries/31800).
 • Bardzo dobra znajomość języka angielskiego potwierdzona wynikiem testu (TOEFL, IELTS, CAE, CPE lub inny akceptowany na arenie międzynarodowej).
 • Kopie dyplomów (dyplom magisterski uzyskany w polskiej uczelni) wraz z suplementami oraz wykaz ocen z bieżącego toku studiów w języku angielskim lub polskim.
 • Wypełniony formularz elektroniczny w systemie Embark.
 • Opis projektu badawczego (z bibliografią w formacie MLA) z uzasadnieniem konieczności jego przeprowadzenia w wybranej instytucji amerykańskiej.
 • Ocena merytoryczna projektu badawczego kandydata wystawiona przez promotora pracy doktorskiej oraz potencjalnego opiekuna w instytucji amerykańskiej.
 • CV z listą dotychczasowych osiągnięć akademickich i zawodowych według wzoru dostępnego do pobrania poniżej.
 • Podpisany Signature Form oraz formularz adresowy według wzorów dostępnych do pobrania poniżej.

Jak aplikować:
1. Załóż konto w systemie Embark: https://apply.embark.com/student/fulbright/international/20.

 • Loginem jest adres e-mail podany przy rejestracji. Przechowuj swój login i hasło w bezpiecznym miejscu.
 • Do systemu można logować się wielokrotnie, nie ma konieczności wypełnienia aplikacji za pierwszym podejściem w całości.

2. Wypełnij elektroniczny formularz aplikacyjny. Uważnie przeczytaj instrukcje dostępne do pobrania poniżej oraz przestrzegaj wytycznych z systemu Embark.
3. Przygotuj wymagane dokumenty. Komisja prosi o ścisłe przestrzeganie wytycznych. Nie wysyłaj oryginałów dokumentów, chyba, że wyraźnie o to Komisja poprosi. Wystarczą czytelne, czarno-białe kopie oraz wersje elektroniczne w formacie .pdf, w rozdzielczości 300DPI. Nie należy dołączać dokumentów innych niż wymienione.
4. Wydrukowane i podpisane zgłoszenie on-line wraz z pozostałymi dokumentami należy dostarczyć do biura Polsko-Amerykańskiej Komisji Fulbrighta do 13 kwietnia 2014 r. Wnioski niekompletne lub dostarczone po tym terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data stempla pocztowego).

Oferta:

 • Status Visiting Student Researcher w wybranej uczelni lub instytucji badawczej.
 • Możliwość indywidualnego prowadzenia pracy badawczej pod merytoryczną opieką wskazanego profesora lub eksperta z instytucji amerykańskiej.
 • Wizę J-1 i podstawowe ubezpieczenie medyczne dla stypendysty na czas trwania stypendium. Wizy J-1, sponsorowane przez Departament Stanu USA, podlegają przepisowi 2-year-home-residency.
 • Wizę J-2 dla towarzyszących członków rodziny.

Warunki finansowe:
Wysokość stypendium i dodatków jest zatwierdzana co roku przez Radę Polsko-Amerykańskiej Komisji Fulbrighta. Na rok akademicki 2014-2015 zatwierdzono następujące kwoty:

Jednorazowo:

 • do $1500 (ekwiwalent w PLN refundowany po przedstawieniu biletu) na zakup powrotnego biletu lotniczego na przelot do USA i powrót do Polski (return ticket),
 • $800 wypłacane razem z pierwszą ratą stypendium (konieczność dostarczenia rachunków za poniesione wydatki do Komisji przed końcem stypendium) jako relocation allowance na opłacenie przesyłki dodatkowego bagażu, sprzętów i przedmiotów potrzebnych stypendyście podczas trwania stypendium lub na zakup biletu dla osoby towarzyszącej zgłoszonej w formularzu aplikacyjnym jako dependent i pozostającej w USA przez co najmniej 80% czasu trwania stypendium,
 • $500 wypłacane razem z pierwszą ratą stypendium (konieczność dostarczenia rachunków za poniesione wydatki do Komisji przed końcem stypendium) jako settling-in allowance na zagospodarowanie się w USA tj. zakup mebli, sprzętów AGD lub innego asortymentu ułatwiającego mieszkanie w nowym miejscu,
 • do $1700 jako research/conference allowance (refundowane w USD po przedstawieniu rachunków) na zakup sprzętu potrzebnego do realizacji badań/pracy naukowej oraz na udział i podróż na konferencje i sympozja naukowe podczas trwania stypendium.

Miesięcznie:

 • stypendium w wysokości od $2000 do $2400 z przeznaczeniem na koszty utrzymania zależnie od miejsca pobytu w USA,
 • dodatek na koszty utrzymania łącznie do $250 dla osób towarzyszących stypendystom podczas trwania stypendium (80% czasu trwania stypendium, współmałżonek oraz niesamodzielne finansowo dzieci do ukończenia 21 roku życia).

Zgłoszenia do konkursu przyjmujmowane są do 13 kwietnia 2014 r.

Informacje pochodzą ze strony www.fulbright.edu.pl

Kontakt

Polsko-Amerykańska Komisja Fulbrighta
ul. K.I. Gałczyńskiego 4
00-362 Warszawa


www.fulbright.edu.pl