Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie32
 • studenci36
 • absolwenci10
 • doktoranci2
 • naukowcy2
 • inni27
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • artystyczne11
 • naukowe15
 • inne5
 • sportowe21
 • socjalne5
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie9
 • kujawsko-pomorskie2
 • łódzkie2
 • lubelskie1
 • małopolskie1
 • mazowieckie3
 • opolskie2
 • podkarpackie3
 • podlaskie2
 • pomorskie2
 • śląskie4
 • świętokrzyskie1
 • warmińsko-mazurskie5
 • wielkopolskie4
 • zachodniopomorskie3
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia7
 • szkoła wyższa1
 • firma2
 • instytucja rządowa4
 • samorząd31
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Ząbki – stypendia dla uzdolnionych uczniów 2022

organizator:

Urząd Miasta Ząbki

Rodzaj:
artystyczne, naukowe
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
mazowieckie
termin składania wniosków: 30.09.2022

Ząbki – stypendia dla uzdolnionych uczniów 2022

Prawni opiekunowie dzieci niepełnoletnich – uczęszczających w roku szkolnym 2021/2022 do różnego typu szkół ponadpodstawowych będących mieszkańcami Miasta Ząbki oraz pełnoletni uczniowie uczęszczający w roku szkolnym 2021/2022 do różnego typu szkół ponadpodstawowych, zameldowani na terenie Miasta Ząbki, mogą składać wnioski o przyznanie stypendiów w ramach Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży uczęszczających do szkół ponadpodstawowych.

Ww. program ma na celu promowanie, wspieranie i docenianie osiągnięć uzdolnionych dzieci i młodzieży, która brała udział w konkursach i olimpiadach przedmiotowych lub artystycznych, organizowanych na szczeblu powiatowym, wojewódzkim, ogólnopolskim lub międzynarodowym.

Zgodnie z zapisami § 2 Uchwały Nr LXI/587/2018 Rady Miasta Ząbki z dnia 23 sierpnia 2018 r. w sprawie lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży uczęszczających do szkół ponadpodstawowych ustalono się następujące formy realizacji ww. Programu:

 1. udzielanie stypendiów dla uzdolnionych dzieci i młodzieży za wybitne osiągnięcia w nauce i działalności artystycznej,
 2. udzielanie stypendiów dla uzdolnionych dzieci i młodzieży będących finalistami konkursów oraz olimpiad przedmiotowych i artystycznych na szczeblu powiatowym, wojewódzkim, ogólnopolskim lub międzynarodowym.

Szczegółowe warunki udzielania dzieciom i młodzieży stypendiów, o których mowa w § 2 ww. uchwały, ich zakres, treść oraz tryb postępowania w sprawach udzielania stypendiów określa Regulamin przyznawania stypendiów dla dzieci i młodzieży za wybitne osiągnięcia naukowe i artystyczne, stanowiący załącznik do uchwały.

Należy nadmienić, ze zgodnie z zapisami określonymi w ww. regulaminie, stypendium może otrzymać uczeń, który łącznie spełnia następujące warunki:

 1. posiada wybitne osiągnięcia w nauce, działalności artystycznej i uzyskał tytuł laureata lub finalisty w konkursie lub olimpiadzie przedmiotowej lub artystycznej na szczeblu powiatowym, wojewódzkim, ogólnopolskim lub międzynarodowym;
 2. uzyskane osiągnięcia opisane we wniosku o przyznanie stypendium potwierdza stosowną dokumentacją, w szczególności dyplomami, zaświadczeniami lub certyfikatami;
 3. otrzymał co najmniej dobrą ocenę z zachowania i osiągnął średnią ocen z przedmiotów edukacyjnych co najmniej 4,75 na koniec roku szkolnego, w którym składany jest wniosek.

Z wnioskiem o przyznanie stypendium występuje:

 1. uczeń, a w przypadku ucznia niepełnoletniego – rodzic lub opiekun prawny ucznia;
 2. szkoła, do której uczeń uczęszcza, po uzyskaniu pisemnej zgody ucznia pełnoletniego albo rodzica lub opiekuna prawnego ucznia niepełnoletniego.

W celu otrzymania stypendium należy wypełnić wniosek o przyznanie stypendium . Wzór wniosku o przyznanie stypendium należy pobrać ze strony internetowej Urzędu Miasta Ząbki, wypełnić go i dołączyć do wniosku stosowną dokumentację potwierdzającą:

 • uzyskanie wybitnych osiągnięć w dziedzinie nauki lub działalności artystycznej na szczeblu powiatowym, wojewódzkim, ogólnopolskim, międzynarodowym;
 • zaświadczenie ze szkoły ponadpodstawowej podpisane przez jej dyrektora o uzyskanej przez ucznia ocenie z zachowania i średniej ocen z zajęć edukacyjnych w danym roku szkolnym;
 • potwierdzenie zamieszkania na terenie Miasta Ząbki (jeden z następujących dokumentów:
  kopia dowodu tożsamości lub zaświadczenia o zameldowaniu ucznia;
  kopia pierwszej strony zeznania podatkowego ucznia w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) za rok poprzedzający rok złożenia wniosku o stypendium;
  kopia pierwszej strony zeznania podatkowego rodziców lub opiekunów prawnych ucznia w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) za rok poprzedzający rok złożenia wniosku o stypendium).

Wniosek o przyznanie stypendium za wybitne osiągnięcia w nauce lub działalności artystycznej wraz z załączoną do wniosku stosowną dokumentacją składa się w Urzędzie Miasta Ząbki, ul. Wojska Polskiego 10, 05– 091 Ząbki w terminie do dnia 30 września 2022 r.

Jednocześnie informujemy, że do opiniowania wniosków o przyznanie stypendium powołuje się Komisję Stypendialną, która działa zgodnie z Regulaminem Komisji Stypendialnej. Wysokość stypendium wynosi dla ucznia będącego laureatem lub finalistą konkursów i olimpiad przedmiotowych lub artystycznych:

 1. na szczeblu powiatowym – 800,00 zł ;
 2. na szczeblu wojewódzkim – 1000,00 zł ;
 3. na szczeblu ogólnopolskim – 1200,00 zł ;
 4. na szczeblu międzynarodowym – 1500,00 zł.

Stypendium przyznawane jest jeden raz w roku, w terminie do dnia 30 listopada, w ramach środków zabezpieczonych na ten cel w budżecie Miasta Ząbki.

W przypadku, gdy nie wystarcza środków finansowych, aby przyznać stypendium wszystkim uczniom spełniającym warunki jego otrzymania, Komisja ustala listę kolejności uczniów, poczynając od ucznia, który uzyskał największą liczbę punktów, z zachowaniem następujących zasad:

 1. w przypadku równej liczby punktów o kolejności uczniów rozstrzyga liczba punktów uzyskanych za udział
  w olimpiadzie przedmiotowej lub artystycznej, przy czym uczeń z wyższą liczbą punktów zajmuje na liście miejsce przed uczniem z niższą liczbą punktów;
 2. gdy liczba punktów uzyskana za udział w olimpiadzie przedmiotowej lub artystycznej jest równa, o kolejności ucznia na liście rozstrzyga średnia ocen z przedmiotów edukacyjnych, przy czym uczeń z wyższą średnią zajmuje na liście miejsce przed uczniem z niższą średnią;
 3. jeżeli kolejności na liście nie można ustalić według zasad, o których mowa w pkt 1 i 2, o kolejności ucznia na liście rozstrzyga ocena z zachowania, przy czym uczeń z oceną wyższą zajmuje na liście miejsce przed uczniem z oceną niższą.

Informacje pochodzą ze strony:  www.zabki.pl

W wyszukiwarce mojestypendium.pl znajdziesz też inne oferty stypendiów dla uczniów.

Wspieraj nas w serwisie Patronite.pl – dzięki wpłatom możemy rozwijać ten rzetelny, dostępny dla wszystkich portal edukacyjny o stypendiach!

Kontakt

Urząd Miasta Ząbki
ul. Wojska Polskiego 10
05–091 Ząbki
tel. 22 5109 700
um@zabki.pl
www.zabki.pl