Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie32
 • studenci36
 • absolwenci11
 • doktoranci4
 • naukowcy3
 • inni21
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • sportowe22
 • artystyczne15
 • muzyczne7
 • socjalne5
 • naukowe17
 • inne5
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie13
 • dolnośląskie2
 • kujawsko-pomorskie1
 • łódzkie4
 • lubelskie1
 • małopolskie1
 • mazowieckie6
 • opolskie1
 • podkarpackie1
 • podlaskie3
 • pomorskie3
 • śląskie2
 • świętokrzyskie1
 • warmińsko-mazurskie5
 • wielkopolskie4
 • zachodniopomorskie2
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • szkoła średnia1
 • fundacje i stowarzyszenia8
 • szkoła wyższa2
 • firma4
 • instytucja rządowa3
 • samorząd30
ARCHIWUM
Wróć do listy

Świętokrzyski program stypendialny dla uczniów

organizator:

Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
świętokrzyskie
termin składania wniosków: 31.10.2019

Świętokrzyski program stypendialny dla uczniów

Zarząd Województwa Świętokrzyskiego ogłasza nabór wniosków o przyznanie stypendiów w roku szkolnym 2019/2020 dla uczniów liceów ogólnokształcących w ramach projektu pn. Świętokrzyski program stypendialny w ramach RPO WŚ 2014-2020 Oś priorytetowa 8. Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo, Działanie 8.3 Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej oraz kształcenia podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego, Podziałanie 8.3.5 Realizacja programu stypendialnego skierowanego do uczniów szkół ponadpodstawowych.

Warunki ogólne
Warunkiem ubiegania się o stypendium jest złożenie przez Wnioskodawcę (szkołę) wniosku o przyznanie stypendium (wraz z niezbędnymi załącznikami) dla ucznia/uczennicy, który/a spełnia kryteria określone w Regulaminie przyznawania stypendiów dla uczniów liceów ogólnokształcących w województwie świętokrzyskim w roku szkolnym 2019/2020, zwanym dalej Regulaminem.

Termin naboru wniosków
Nabór wniosków o przyznanie stypendiów rozpoczyna się 1 października 2019 roku a kończy 31 października 2019 roku (w przypadku wysłania dokumentów pocztą decyduje data stempla
pocztowego).

Miejsce składania wniosków
Wniosek wraz z kompletem dokumentów, o których mowa w Regulaminie, należy przekazać osobiście w godz. 7.30 – 15.30 lub wysłać listem poleconym w zaklejonej kopercie opatrzonej
pieczęcią szkoły wraz z dopiskiem Świętokrzyski program stypendialny na adres: Departament Edukacji, Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego, ul. Paderewskiego 34a, 25-502 Kielce, pokój 25 (liczy się data stempla pocztowego).

Sposób wypełniania wniosków
Wniosek o przyznanie stypendium oraz niezbędne załączniki do niego należy wypełnić zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie i niżej zamieszczoną uchwałą:

 • Regulamin przyznawania stypendiów dla uczniów liceów ogólnokształcących w województwie świętokrzyskim w roku szkolnym 2019/2020
 • Uchwała w sprawie określenia wykazu konkursów, olimpiad oraz turniejów uprawniających do uzyskania premii punktowej oraz wzorów dokumentów niezbędnych podczas ubiegania się o przyznanie stypendium w ramach Świętokrzyskiego programu stypendialnego
 • Wykaz konkursów, turniejów i olimpiad, które będą punktowane podczas naboru: Zał. nr 1 – wykaz konkursów, olimpiad oraz turniejów uprawniających do uzyskania premii
  punktowej w ramach Świętokrzyskiego programu stypendialnego

Niezbędne dokumenty

 • Zał. nr 2 – wniosek o przyznanie stypendium w ramach projektu Świętokrzyski programu stypendialny
 • Zał. nr 3 – Indywidualny Plan Rozwoju Edukacyjnego Ucznia
 • Zał. nr 4 – oświadczenie o dochodach członków rodziny ucznia uzyskanych w 2018 r.
 • Zał. nr 5 – oświadczenie uczestnika projektu dotyczące przetwarzania danych osobowych

Zał. nr 6 – oświadczenie o niepobieraniu innego stypendium finansowanego ze środków UE
Informacje o projekcie
Informacji w sprawie przyznawania stypendiów udzielają pracownicy Departamentu Edukacji, Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego, tj.

Informacje pochodzą ze strony: www.stypendia.sejmik.kielce.pl

Kontakt

Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego
ul. Paderewskiego 34a
25-502 Kielce
tel. 41 341 69 11
renata.swiercz@sejmik.kielce.pl