Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie53
 • studenci65
 • absolwenci20
 • doktoranci6
 • naukowcy1
 • inni18
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • artystyczne29
 • sportowe24
 • naukowe82
 • inne15
 • socjalne9
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie30
 • międzynarodowe5
 • dolnośląskie6
 • kujawsko-pomorskie9
 • łódzkie9
 • lubelskie3
 • lubuskie2
 • małopolskie3
 • mazowieckie6
 • opolskie1
 • podkarpackie3
 • podlaskie3
 • pomorskie6
 • śląskie12
 • świętokrzyskie3
 • warmińsko-mazurskie4
 • wielkopolskie8
 • zachodniopomorskie2
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • instytucja międzynarodowa1
 • fundacje i stowarzyszenia24
 • szkoła wyższa1
 • firma6
 • instytucja rządowa6
 • samorząd65
 • inny1
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Stypendium Wójta Gminy Nowa Ruda

organizator:

Urząd Gminy Nowa Ruda

Rodzaj:
artystyczne, naukowe, sportowe
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
dolnośląskie
termin składania wniosków: 31.07.2020

Stypendium Wójta Gminy Nowa Ruda

Od 2020 roku wnioski o Stypendium Wójta Gminy Nowa Ruda można składać do 31 lipca

Podstawę prawną przyznawania stypendium stanowią:

 1. Uchwała Nr 372/L/18 Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 1 sierpnia 2018 r. w sprawie określenia zasad przyznawania Stypendium Wójta Gminy Nowa Ruda, zmieniona uchwałą nr 156/XVIII/20 Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 27 maja 2020 r.
 2. Uchwała Nr 371/L/18 Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 1 sierpnia 2018 r. w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży z terenu Gminy Nowa Ruda .

Stypendium przyznawane jest uczniom szkół podstawowych zamieszkałym na terenie Gminy Nowa Ruda. Zatem mogą się o nie ubiegać tylko mieszkańcy Gminy Nowa Ruda uczęszczający do szkół podstawowych.

Za co przyznawane jest stypendium?
Stypendium jest przyznawane uczniom w dwóch kategoriach:

 1. za wybitne wyniki w nauce;
 2. za wybitne osiągnięcia sportowe lub artystyczne.

Stypendia za wyniki w nauce mogą być przyznane uczniom, którzy spełniają co najmniej jeden z niżej wymienionych warunków:

 1. w klasyfikacji rocznej uzyskali średnią ocen co najmniej 5,10 z obowiązujących zajęć edukacyjnych.
 2. są finalistami lub laureatami konkursów i olimpiad przedmiotowych ogłaszanych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, Kuratora Oświaty i inne instytucje co najmniej na szczeblu wojewódzkim, w każdej dziedzinie, bez względu na średnią ocen, o której mowa w pkt 1.

Stypendia za osiągnięcia sportowe i artystyczne mogą być przyznane uczniom spełniającym co najmniej jeden z niżej wymienionych warunków:

 1. są laureatami konkursów w dziedzinach artystycznych lub są zdobywcami w klasyfikacji indywidualnej lub drużynowej w zawodach sportowych na szczeblu rejonowym/wojewódzkim – minimum IV miejsca lub na szczeblu ogólnopolskim – minimum VI miejsca.
 2. są finalistami, bądź uzyskali wyróżnienia i nagrody za osiągnięcia sportowe lub artystyczne o charakterze międzynarodowym.
 3. są reprezentantami kadry narodowej.

Kto przydziela stypendium i w jakiej wysokości?
Decyzję o przyznaniu i wysokości stypendium podejmuje Wójt Gminy Nowa Ruda, na podstawie ilości zakwalifikowanych wniosków i wysokości środków finansowych zaplanowanych corocznie w budżecie gminy.
Jednemu uczniowi może być przyznane jedno stypendium w danym roku szkolnym.

Listę stypendystów podaje się do publicznej wiadomości.

Stypendium przekazywane jest na rachunek bankowy wskazany we wniosku lub wypłacane w kasie Urzędu Gminy Nowa Ruda do rąk rodzica/prawnego opiekuna ucznia, w terminie do 15 października danego roku.

Wnioski o przyznanie stypendiów należy składać do Biura Obsługi Klienta w Urzędzie Gminy Nowa Ruda ul. Niepodległości 4. Osobami uprawnionymi do ich złożenia są rodzice/opiekunowie prawni uczniów oraz – wyjątkowo uchwała rady gminy to uprawnienie daje również dyrektorom szkół. Osoba ubiegająca się o stypendium powinna złożyć wniosek na formularzu stanowiącym załącznik do uchwały.

Do kiedy można złożyć wniosek?
Wnioski o przyznanie stypendium za wyniki i osiągnięcia uzyskane w roku szkolnym 2019/2020 należy składać do 31 lipca 2020 roku.

Skąd można pobrać formularz wniosku?
Wniosek będzie można pobrać ze strony urzędu gminy pod adresem www.gmina.nowaruda.pl oraz ze strony Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Nowa Ruda pod adresem www.bip.gmina.nowaruda.pl.

Co należy dołączyć do wniosku?
Do wniosku należy dołączyć kserokopie dokumentów stwierdzających zdobyte osiągnięcia, potwierdzone za zgodność z oryginałem. W przypadku ubiegania się o stypendium za wyniki w nauce, mogą to być: kserokopia świadectwa szkolnego z ocenami z poszczególnych przedmiotów lub zaświadczenie wystawione przez szkołę o wysokości osiągniętej średniej ocen z przedmiotów obowiązkowych (oznacza to, że nie należy utożsamiać średniej ocen uzyskanej w szkole ze wszystkich przedmiotów, lecz w przypadku ubiegania się o stypendium należy ponownie obliczyć średnią z uzyskanych ocen ograniczając się do przedmiotów obowiązkowych, które określone są przez rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie ramowych planów nauczania). Wnioski złożone po terminie lub niekompletne nie będą rozpatrywane.

Gdzie uzyskać dodatkowe informacje?
Dodatkowe Informacje udziela Referat Oświaty i Spraw Społecznych (tel. 74 872 0911, 74 872 0923) oraz dyrektorzy placówek oświatowych.

Informacje pochodzą ze strony: gmina.nowaruda.pl

Kontakt

Urząd Gminy Nowa Ruda
ul. Niepodległości 2
57-400 Nowa Ruda
tel. 74 872 0911, 74 872 0923
sekretariat@gmina.nowaruda.pl
gmina.nowaruda.pl