Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie53
 • studenci65
 • absolwenci20
 • doktoranci6
 • naukowcy1
 • inni18
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • sportowe24
 • naukowe82
 • socjalne9
 • inne15
 • artystyczne29
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie30
 • międzynarodowe5
 • dolnośląskie6
 • kujawsko-pomorskie9
 • łódzkie9
 • lubelskie3
 • lubuskie2
 • małopolskie3
 • mazowieckie6
 • opolskie1
 • podkarpackie3
 • podlaskie3
 • pomorskie6
 • śląskie12
 • świętokrzyskie3
 • warmińsko-mazurskie4
 • wielkopolskie8
 • zachodniopomorskie2
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • instytucja międzynarodowa1
 • fundacje i stowarzyszenia24
 • szkoła wyższa1
 • firma6
 • instytucja rządowa6
 • samorząd65
 • inny1
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Stypendium szkolne 2013/2014 – Śrem

organizator:

Pion Edukacji i Usług Społecznych Urzędu Miejskiego w Śremie

Rodzaj:
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
wielkopolskie
termin składania wniosków: 15.10.2013

Stypendium szkolne 2013/2014 – Śrem

Urząd Miejski w Śremie informuje, iż istnieje możliwość ubiegania się o pomoc materialną o charakterze socjalnym na rok szkolny 2013/2014.

O pomoc materialną o charakterze socjalnym mogą ubiegać się:

 1. Uczniowie szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchacze publicznych kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia.
 2. Wychowankowie publicznych i niepublicznych ośrodków, które umożliwiają dzieciom i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim udział w zajęciach rewalidacyjno-wychowawczych, a także dzieciom i młodzieży z niepełnosprawnościami sprzężonymi realizację odpowiednio obowiązku szkolnego i obowiązku nauki – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.
 3. Uczniowie szkół niepublicznych nieposiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.
 4. Słuchacze niepublicznych kolegiów nauczycielskich i nauczycielskich kolegiów języków obcych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia.

Osoby ubiegające się o pomoc materialną o charakterze socjalnym powinny być mieszkańcami gminy Śrem.

Świadczeniami pomocy materialnej o charakterze socjalnym są:

 1. Stypendium szkolne.
 2. Zasiłek szkolny

1. STYPENDIUM SZKOLNE.

 • Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie. Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż 456,00 zł netto.
 • Stypendium szkolne jest przyznawane na okres nie krótszy niż miesiąc i nie dłuższy niż 10 miesięcy w danym roku szkolnym, a w przypadku słuchaczy kolegiów – na okres nie krótszy niż miesiąc i nie dłuższy niż 9 miesięcy w danym roku szkolnym.

Stypendium szkolne może być udzielane uczniom w formie:

A. całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, a także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą;
B. pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności zakupu podręczników;
C. całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania przez uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz słuchaczy kolegiów;
D. świadczenia pieniężnego.

Stypendium szkolne może być udzielane w jednej lub w kilku formach jednocześnie. Wysokość i formę przyznanego stypendium szkolnego określa decyzja administracyjna wydana przez Burmistrza Śremu.

Terminy składania wniosków:
Stypendium szkolne:

 • dla uczniów od 1 do 15 września 2013 r.,
 • dla słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych oraz kolegiów pracowników służb społecznych do 15 października 2013 r.

Wnioski należy składać w Pionie Edukacji i Usług Społecznych Urzędu Miejskiego w Śremie, Pl. 20 Października 1, pokój nr 1.

2. ZASIŁEK SZKOLNY. Może być przyznany, gdy uczeń przejściowo znajdzie się w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego, które wystąpiło nie wcześniej niż dwa miesiące przed złożeniem wniosku. Może być także przyznany na pokrycie wydatków związanych z procesem edukacyjnym lub w formie pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, raz lub dwa razy w roku, niezależnie od otrzymanego stypendium szkolnego.

Warunki przyznania zasiłku szkolnego:

Złożenie wniosku w Pionie Edukacji i Usług Społecznych Urzędu Miejskiego w Śremie wraz  z udokumentowanym oraz opisanym we wniosku zdarzeniem losowym w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia powyższego zdarzenia.

Wymagane dokumenty:

 1. Wniosek o przyznanie zasiłku szkolnego. druk do pobrania
 2. Zaświadczenia lub oświadczenie o wysokości dochodów.
 3. Zaświadczenia lub oświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej.
 4. Zaświadczenie ze szkoły, potwierdzające status ucznia.
 5. W przypadku osoby bezrobotnej zaświadczenie o zarejestrowaniu w Powiatowym Urzędzie Pracy w Śremie.
 6. Inne dokumenty mające wpływ na przyznanie zasiłku szkolnego.
 7. Oświadczenie potwierdzające sytuację rodzinną wnioskodawcy

Kto może ubiegać się o stypendium szkolne i zasiłek szkolny?
O przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym mogą ubiegać się rodzice, pełnoletni uczniowie, słuchacze oraz dyrektor szkoły, kolegium nauczycielskiego, nauczycielskiego kolegium języków obcych, kolegium pracowników służb społecznych lub ośrodka, o których mowa wyżej oraz z urzędu.

Informacje pochodzą ze strony www.srem.pl.

Kontakt

Pion Edukacji i Usług Społecznych Urzędu Miejskiego w Śremie
Pl. 20 Października 1
63-100 Śrem
tel. 61 28 47 130
umiejski@srem.pl
www.srem.pl