Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie26
 • studenci41
 • absolwenci22
 • doktoranci12
 • naukowcy9
 • inni24
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • inne7
 • sportowe11
 • artystyczne22
 • socjalne5
 • naukowe36
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie24
 • międzynarodowe7
 • dolnośląskie2
 • kujawsko-pomorskie2
 • lubelskie5
 • małopolskie3
 • mazowieckie6
 • opolskie1
 • podkarpackie1
 • pomorskie1
 • śląskie4
 • świętokrzyskie1
 • warmińsko-mazurskie2
 • wielkopolskie8
 • zachodniopomorskie3
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia20
 • szkoła wyższa4
 • firma6
 • instytucja rządowa7
 • samorząd27
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy

Stypendium szkolne 2013/2014 – Sieradz

organizator:

Urząd Miasta Sieradza

Rodzaj:
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
łódzkie
termin składania wniosków: 16.09.2013

Stypendium szkolne 2013/2014 – Sieradz

Informacja dotycząca zasad udzielania stypendiów i zasiłków szkolnych przez Prezydenta Miasta Sieradza w roku szkolnym 2013/2014

I. Stypendium szkolne

Stypendium przysługuje uczniom do 24 roku życia zamieszkałym na terenie Miasta Sieradza, których dochód netto w rodzinie nie przekracza 456,- złotych na 1 osobę.
Stypendium szkolne może być udzielane uczniom w formie:

 1. Całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, a także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą, np. kursy językowe, zajęcia rewalidacyjne i logopedyczne. Realizowane jest przelewem na rachunek bankowy instytucji prowadzącej zajęcia edukacyjne lub poprzez zwrot poniesionych kosztów.
 2. Pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, w tym na zakup: podręczników (w części nie objętej Rządowym programem dofinansowania zakupu podręczników), pomocy dydaktycznych, pomocy szkolnych, stroju sportowego na lekcje WF oraz stroju szkolnego i przyborów szkolnych.
 3. Całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania – dotyczy uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz słuchaczy kolegiów. Realizowane jest poprzez zwrot poniesionych wydatków.

Stypendia mogą być przyznane uczniom w danym roku szkolnym na okres do 10 miesięcy, a w przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich do 9 miesięcy. Miesięczna kwota stypendium na jednego ucznia/słuchacza wynosi 84,80 zł. Przy wystąpieniu niepełnosprawności lub pobieraniu nauki poza miejscem zamieszkania w szkole ponadgimnazjalnej kwota może być zwiększona do 106 zł.

Do wniosku winny być dołączone załączniki:

 1. Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego.
 2. Zbiorcza informacja o sytuacji materialnej rodziny (Załącznik Nr 1 do wniosku)
 3. Oświadczenie o sytuacji materialnej rodziny ucznia (Załącznik Nr 2 do wniosku)
 4. Pisemne oświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (Załącznik Nr 3 do wniosku)

Terminy składania wniosków:
Wnioski można składać w Urzędzie Miasta Sieradza w terminie od 16.08.2013 r. do 16.09.2013 r., a w przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich – do dnia 15.10.2013 r.

Stypendium przysługuje uczniom, którzy są mieszkańcami Sieradza.
Wnioski niekompletne nie będą przyjmowane.

II. Zasiłek szkolny

Zasiłek szkolny jest formą doraźnej bezzwrotnej pomocy dla ucznia, który z przyczyn losowych przejściowo znalazł się w trudnej sytuacji materialnej – przysługuje uczniom do 24 roku życia.

O zasiłek można się ubiegać w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przyznanie tego zasiłku. Zasiłki przyznawane są na podstawie złożonego wniosku, do którego powinny być dołączone dokumenty poświadczające wystąpienie zdarzenia losowego i potwierdzające poniesienie wydatków.

W przypadku, gdy zasiłek szkolny został przyznany w formie pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, wypłata świadczenia może być dokonana w postaci przekazania środków przelewem na rachunek bankowy podmiotu realizującego świadczenie rzeczowe lub poprzez zwrot poniesionych kosztów.

Druki wymaganych wniosków i załączników do pobrania na stronie Miasta.

Informacje pochodzą ze strony: www.umsieradz.pl.

Kontakt

Urząd Miasta Sieradza
Plac Wojewódzki 1
98-200 Sieradz
tel. 43 826 61 16
um@umsieradz.pl
www.umsieradz.pl