Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie23
 • studenci39
 • absolwenci23
 • doktoranci10
 • naukowcy7
 • inni25
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • artystyczne20
 • socjalne5
 • naukowe32
 • inne7
 • sportowe11
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie24
 • międzynarodowe7
 • dolnośląskie2
 • kujawsko-pomorskie1
 • lubelskie5
 • małopolskie3
 • mazowieckie3
 • opolskie1
 • podkarpackie1
 • pomorskie1
 • śląskie3
 • świętokrzyskie1
 • warmińsko-mazurskie1
 • wielkopolskie8
 • zachodniopomorskie3
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia17
 • szkoła wyższa4
 • firma5
 • instytucja rządowa8
 • samorząd25
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy

Stypendium szkolne 2011/2012 – Kożuchów

organizator:

Urząd Miejski w Kożuchowie

Rodzaj:
socjalne
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
lubuskie
termin składania wniosków: 15.09.2011

Stypendium szkolne 2011/2012 – Kożuchów

W ROKU SZKOLNYM 2011/2012 WNIOSKI O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO NALEŻY SKŁADAĆ OD DNIA 01 WRZEŚNIA 2011 r. DO  15 WRZEŚNIA 2011 r. W SEKRETARIACIE URZĘDU MIEJSKIEGO W KOŻUCHOWIE (pok. nr 9)

Pomoc materialna przysługuje:
1. uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchaczom publicznych kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia;
2. wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków umożliwiających dzieciom          i młodzieży, o których mowa w art. 16 ust. 7 ustawy o systemie oświaty, a także dzieciom i młodzieży  z upośledzeniem umysłowym z niepełnosprawnościami sprzężonymi realizację odpowiednio obowiązku szkolnego i obowiązku nauki – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki;
3. uczniom szkół niepublicznych nieposiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki;
4. słuchaczom niepublicznych kolegiów nauczycielskich i nauczycielskich kolegiów języków obcych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia.
Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż kwota 351 zł netto. Dochód oblicza się na podstawie art. 8 ust. 3-13 ustawy o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175 poz. 1362 z późn. zm.). Stypendium szkolne jest przyznawane na wniosek: rodziców niepełnoletniego ucznia, pełnoletniego ucznia, dyrektora szkoły lub z urzędu

Stypendium szkolne może być przyznane w formie:
–   pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności zakupu podręczników, przyborów szkolnych, zeszytów, ćwiczeń,
–   całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, a także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą,
–   całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania, a w szczególności zwrotu kosztów dojazdu do szkoły, kosztów zakwaterowania poza  miejscem zamieszkania.

Dodatkowe informacje udzielane są w placówkach oświatowych na terenie Gminy Kożuchów oraz w Wydziale Oświaty Kultury Sportu i Zdrowia Urzędu Miejskiego w Kożuchowie.

Informacje pochodzą ze strony kozuchow.pl

Kontakt

Urząd Miejski w Kożuchowie
Rynek 1a
67-120 Kożuchów
tel. (68) 355 59 40
um@kozuchow.pl
www.kozuchow.pl