Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie30
 • studenci30
 • absolwenci13
 • doktoranci11
 • naukowcy4
 • inni7
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • inne6
 • sportowe16
 • artystyczne23
 • socjalne7
 • naukowe53
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie22
 • międzynarodowe6
 • dolnośląskie7
 • kujawsko-pomorskie2
 • łódzkie3
 • lubelskie3
 • małopolskie4
 • mazowieckie2
 • pomorskie2
 • śląskie4
 • świętokrzyskie1
 • warmińsko-mazurskie5
 • wielkopolskie2
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia17
 • szkoła wyższa8
 • firma7
 • instytucja rządowa4
 • samorząd27
 • inny1
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Stypendium Starosty Bełchatowskiego dla studentów 2019

organizator:

Starostwo Powiatowe w Bełchatowie

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
studenci
Zasięg:
łódzkie
termin składania wniosków: 31.10.2019

Stypendium Starosty Bełchatowskiego dla studentów 2019

Stypendium Starosty Bełchatowskiego może otrzymać student studiów I i II stopnia lub jednolitych magisterskich uczelni (publicznej lub niepublicznej), uczący się w systemie stacjonarnym lub zaocznym. Jego miejscem zameldowania musi być powiat bełchatowski. Student nie może mieć ukończonych 26 lat w dniu składania wniosku. Dokumenty należy złożyć w starostwie do 31 października.

Rada Powiatu Bełchatowskiego w dniu 28 sierpnia określiła nowe warunki i tryb udzielania stypendiów Starosty Bełchatowskiego dla studentów, mieszkańców powiatu bełchatowskiego. Wysokość stypendium nie może przekroczyć 3.000 zł.

O przyznanie stypendium może ubiegać się student, które spełnia łącznie następujące kryteria:

 • do 30 września danego roku akademickiego uzyskał wszystkie zaliczenia i zdał wszystkie egzaminy wymagane do zaliczenia roku;
 • uzyskał za rok średnią ocen nie niższą niż 90% maksymalnej średniej z egzaminów (w przypadku, gdy przedmiot kończy się egzaminem) oraz z zaliczeń (w przypadku, gdy przedmiot w danym roku nie jest objęty egzaminem);
 • posiada znaczne osiągnięcia w co najmniej jednej dziedzinie, ze wskazanych poniżej:
  • naukowe,
  • artystyczne,
  • sportowe,
  • w zakresie działalności społecznej, a w szczególności aktywnie działa w kołach naukowych lub stowarzyszeniach,
  • posiada prace i publikacje naukowe,
  • posiada prace i osiągnięcia tematycznie związane z Powiatem Bełchatowskim.

Wymagane dokumenty:

 1. poświadczenie zameldowania na terenie Powiatu Bełchatowskiego;
 2. imienne zaświadczenie z macierzystej uczelni o statusie studenta oraz o osiągniętej średniej z przedmiotów objętych egzaminem, a dla przedmiotów nie kończących się egzaminem zaliczenie oraz informacja o obowiązującej w niej skali ocen dla danego typu i kierunku studiów;
 3. osiągnięcia potwierdzone przez macierzystą uczelnię lub organizację/instytucję, na rzecz której pracuje student (rekomendacje, listy polecające, dyplomy, itp.);
 4. potwierdzony przez wnioskodawcę wykaz prac studenta, związanych ze spełnieniem kryteriów, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 3, wskazanie miejsca publikacji tych prac;
 5. oświadczenie studenta, że nie korzysta z żadnej przerwy w studiach i nie powtarza roku, czym spełnia warunki określone w § 4 ust. 2;
 6. oświadczenie studenta o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych – zawarte we wniosku.

Wniosek o przyznanie stypendium oraz załączniki winny być sporządzone w formie papierowej w języku polskim, a do wszelkich dokumentów w języku obcym należy przedłożyć ich tłumaczenia na język polski. Wnioski wraz z wymaganymi załącznikami należy składać do dnia 31 października według wzoru Załącznika Nr 2 do Uchwały Nr X/72/2019 Rady Powiatu w Bełchatowie.

Dokumentacja do pobrania w załącznikach poniżej.

Informacje pochodzą ze strony: www.powiat-belchatowski.pl.

Zobacz, jakie inne stypendia dla studentów znajdują się w naszej bazie!

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Bełchatowie
ul. Pabianicka 17/19
97-400 Bełchatów
tel. 44 635 86 00
powiat@powiat-belchatowski.pl
www.powiat-belchatowski.pl

Dokumenty

do pobrania