Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie59
 • studenci61
 • absolwenci20
 • doktoranci4
 • naukowcy2
 • inni58
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • artystyczne21
 • socjalne5
 • inne4
 • sportowe46
 • naukowe17
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie9
 • międzynarodowe4
 • dolnośląskie7
 • kujawsko-pomorskie4
 • łódzkie2
 • lubelskie7
 • lubuskie2
 • małopolskie6
 • mazowieckie5
 • opolskie1
 • podkarpackie3
 • podlaskie2
 • pomorskie6
 • śląskie4
 • warmińsko-mazurskie2
 • wielkopolskie8
 • zachodniopomorskie6
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • szkoła średnia1
 • fundacje i stowarzyszenia7
 • firma2
 • instytucja rządowa2
 • samorząd63
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy

Stypendium Prezesa Rady Ministrów 2010/2011 – woj. opolskie

organizator:

Kuratorium Oświaty w Opolu

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
opolskie
termin składania wniosków: 02.07.2010

Stypendium Prezesa Rady Ministrów 2010/2011 – woj. opolskie

Stypendium Prezesa Rady Ministrów

Kandydat musi spełniać warunki określone w art. 90h ust. 2 ustawy o systemie oświaty
i w roku szkolnym 2010/2011, na który będzie przyznawane stypendium, musi być jeszcze uczniem danej szkoły. W szczególności stypendium przyznaje się uczniowi, który otrzymał promocję z wyróżnieniem ( co najmniej 4.75), uzyskując przy tym najwyższą w danej szkole średnią ocen lub wykazuje szczególne uzdolnienia w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy, uzyskując w niej najwyższe wyniki, a w pozostałych dziedzinach wiedzy wyniki co najmniej dobre. Stypendium Prezesa Rady Ministrów przyznaje się jednemu uczniowi danej szkoły na okres od września do czerwca w danym roku szkolnym. Kandydata do stypendium powinna typować każda szkoła dla młodzieży, której ukończenie umożliwia uzyskanie świadectwa dojrzałości, w tym również każda szkoła wchodząca w skład zespołu szkół.

Tryb wyłaniania kandydatów

W typowaniu kandydatów należy postępować zgodnie z postanowieniami § 2 ust. 1-6 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 czerwca 2005 r. w sprawie stypendiów Prezesa Rady Ministrów, ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania oraz ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego ( Dz. U. z 2005 r. Nr 106, poz. 890). W szczególności należy przestrzegać następujących zasad i terminów:

wnioski o przyznanie stypendium wraz z uzasadnieniem przedstawia samorząd uczniowski lub zespoły o których mowa w § 2. ust. 1 ww. rozporządzenia radzie szkoły, (jeżeli rada szkoły nie została powołana radzie pedagogicznej) w terminie do 24 czerwca br. ( wnioski powinny dotyczyć tych kandydatów, którzy w roku szkolnym 2010/2011 będą jeszcze uczniami danej szkoły). Rada szkoły ( lub Rada Pedagogiczna) zatwierdza jednego kandydata w danym typie szkoły po wnikliwym przeanalizowaniu kryteriów określonych  w art.90 h ust.2 ustawy o systemie oświaty. Bardzo istotne jest, by w uzasadnieniu wniosku znalazły się precyzyjnie zapisy odnoszące się do kryteriów zawartych w art. 90h ust. 2 ustawy o systemie oświaty.
Dyrektorzy szkół odpowiadają  za poprawność  merytoryczną przekazanych wniosków oraz bardzo wnikliwe sprawdzenie poprawności danych kandydata.

dyrektor szkoły przekazuje Opolskiemu Kuratorowi Oświaty zatwierdzony wniosek o przyznanie stypendium w terminie do 2 lipca br. (załącznik nr 1) oraz kartę informacji  o szkole (załącznik nr 2), W sytuacji niewytypowania kandydata przez szkołę należy podać uzasadnione przez dyrektora szkoły przyczyny braku kandydata (załącznik nr 3). Informacja o niewytypowaniu kandydata dotyczy również szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych.

Bliższych informacji i wyjaśnień udziela:
wiz. Gabriela Misiaszek-Gruca (77) 4 524-421
st. wiz. Halina Nowacka (77) 4 524-421

Informacje pochodzą ze strony www.kuratorium.opole.pl

Kontakt

Kuratorium Oświaty w Opolu
ul. Piastowska 14
45-082 Opole