Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie31
 • studenci62
 • absolwenci16
 • doktoranci8
 • naukowcy3
 • inni17
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • artystyczne24
 • naukowe61
 • inne12
 • socjalne10
 • sportowe12
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie28
 • międzynarodowe5
 • dolnośląskie2
 • kujawsko-pomorskie6
 • łódzkie6
 • lubelskie6
 • lubuskie2
 • małopolskie2
 • mazowieckie6
 • opolskie1
 • podlaskie3
 • pomorskie2
 • śląskie6
 • świętokrzyskie3
 • warmińsko-mazurskie2
 • wielkopolskie8
 • zachodniopomorskie2
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia20
 • szkoła wyższa1
 • firma4
 • instytucja rządowa5
 • samorząd47
 • inny1
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Stypendium Miasta Gdyni dla studentów wyróżniających się w nauce

organizator:

Urząd Miasta Gdyni, Wydział Edukacji

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
studenci
Zasięg:
pomorskie
termin składania wniosków: 05.10.2010

Stypendium Miasta Gdyni dla studentów wyróżniających się w nauce

O stypendium mogą się ubiegać:
1. uczniowie – stali mieszkańcy Gdyni – gdyńskich szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych (lub równorzędnych szkół w innych miastach, pod warunkiem, że w Gdyni nie ma szkoły o takim kierunku kształcenia ), uczniowie gdyńskich szkół – pochodzenia polskiego ze Wschodu;
2. studenci – stali mieszkańcy Gdyni -kształcący się w szkołach wyższych i studenci pochodzenia polskiego zamieszkujący tereny byłego Związku Radzieckiego i kształtujacy się w gdyńskich szkołach oraz uczelniach Trójmiasta.

Wnioski o stypendia mogą składać:
1. sami zainteresowani,
2. rodzice lub prawni opiekunowie ucznia,
3. dyrektor szkoły, rada pedagogiczna, rada szkoły,
4. władze uczelni, organizacje samorządowe i społeczne.

Stypendia przyznawane są studentom:
1. osiągającym wysokie wyniki w nauce (w tym wyniki osiągane przez młodzież ze Wschodu podczas nauki w krajach rodzinnych);
2. legitymującym się udziałem w programach popularyzatorskich i naukowych lub zdobywającym dodatkowe kwalifikacje na studiach równoległych;
3. uczestnikom konferencji ogólnopolskich i międzynarodowych;
4. aktywnie działającym w kołach naukowych, stowarzyszeniach i organizacjach samokształceniowych.

Uczniowie klas pierwszych i studenci I-go roku dokumentują swoje osiągnięcia z poprzednich etapów kształcenia.

Wymagane dokumenty:
1). wniosek napisany samodzielnie lub przez uprawnione do tego osoby/organy,
2). oryginał zaświadczenia ze szkoły/uczelni o średniej ocen z ostatniego roku nauki (bądź lat),
3). oryginał zaświadczenia z uczelni na jakim wydziale i roku student studiuje (w przypadku studiów równoległych tak samo oryginały zaświadczeń z innych uczelni),
4). kserokopie dokumentów świadczących o osiągnięciach (dyplomy, zaświadczenia itp.) poświadczone za zgodność z oryginałem przez szkołę/uczelnię lub po okazaniu oryginałów przez pracownika Wydziału Edukacji.

Uczniowie klas pierwszych oraz studenci pierwszego roku dokumentują swoje osiągnięcia z poprzednich etapów kształcenia, z zastrzeżeniem, że nie
można legitymować się kolejny raz osiągnięciami, za które stypendium było już przyznane.

Wnioski wraz z załącznikami należy składać w Wydziale Edukacji w nieprzekraczalnych terminach: – do 5 września – uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych – do 5 października – studenci. Uwaga! Wnioski złożone, lub które wpłyną do Kancelarii lub Wydziału po
terminach określonych wyżej będą traktowane jako wnioski złożone po terminie i nie bedą podlegały rozpatrzeniu przez Komisję Stypendialną.

Informacje pochodzą ze strony www.gdynia.pl

Kontakt

Urząd Miasta Gdyni, Wydział Edukacji
ul. 10 Lutego 24, pokój nr 608
81-364 Gdynia
tel. (58) 66 88 457
wydz.edukacji@gdynia.pl
www.gdynia.pl